Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 2019-02-24

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, February 26, 2019 18:19:45

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 24 februari 2019 hos Britt-Inger och Felix

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola och Stig, samt Ella-Pia och Inga-Lisa.

Anmält förhinder: Bo Anders, Nils-Uno och Jonny.

§ 1/ Mötet öppnades av ordförande Britt-Inger.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Britt-Inger gör en sammanställning över medlemmar i vår förening och vilka som betalat medlemsavgiften för 2018

§ 5/ Vi fortsatte planeringen inför sommaren. Britt-Inger lånar ut sin mors tavla till utställningen. Börje Rydenfalk lovat låna ut tavlor eller föremål. Stig kontaktar Stig Ove Gustafsson ang hans skidsamling på Bygdemuseet.

§ 6/ Britt-Inger och Stig jobbar nu med bidragsansökan till Länsstyrelsen ang dator med tillbehör, megafon och sittbänkar för utomhusbruk. Till kommunen ang kulturdag och till Riksantikvarieämbetet för arkivering och digitalisering. Ansökan ska vara inne senast 3 mars. Under förutsättning att vi får medel anställs Maria Gardfall under 4 månader på halvtid. Medsökande har varit Sara Sharifi från Umeå. Hon är proffs vad gäller arkivarbete och har lovat oss goda råd!

§ 7/ Marie jobbar nu med att lägga över mtrl från den gamla hemsidan till den nya.

§ 8/ Vi försöker göra en översyn av våra stadgar innan årsmötet i juli. Beslut om ändring måste tas vid två årsmöten.

§ 9/ Sven-Ola är taggad att hänga upp majolikan med hjälp av givaren Åke Nilsson.

§ 10/ Vi tog en första diskussion om stipendier, Fortsättning följer.

§ 11/Nästa styrelemöte blir söndag 31 mars, kl 18 hos Inga-Lisa och Stig

Vid protokollet

Stig Anderback/sekr Britt-Inger Pettersson/ordf Sven-Ola Lönnback/justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post58

Protokoll 2019-01-20

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, January 29, 2019 11:56:54

Protokoll vid styrelsemöte 2019-01-20 hos Ella-Pia och Sven-Ola.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Natascha, Bo-Anders och Johnny.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola.

§3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Britt-Inger redovisade föreningens ekonomi för år 2018. Enligt Balansrapporten är tillgångarna vid årets slut 18 826,82 kr.

Inkomsterna har varit 35 497 kr. Kostnaderna har uppgått till 36 066,97. Resultatet för året är enligt den ekonomiska rapporten alltså ett minus med 1 569,97.

Eftersom årshyran på 5000 kr för Bygdemuseet för år 2017 inbetalades först 2018 är resultatet för senaste verksamhetsår ett plus på 3 431,03 kr. Även ekonomiskt har vi haft ett bra 2018!

Från och med 2019 tar vi själva över medlemsmatrikeln. Britt-Inger och Susann tar fram en plan för information till styrelsen om föreningens ekonomi.

Britt-Inger och Stig har uppdraget att söka pengar till den planerade kulturdagen samt till bärbar dator och dokumentation av föreningens föremål, dokument och foton. Tänkbara bidragsgivare är Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Västerbottens hembygdsförbund och Storumans kommun.

§ 6/ Vi fortsätter vår planering av sommarens aktiviteter. Utställning av foton och konst från bygdens fotografer och amatörkonstnärer samt samverkan med Umnäsara under invigningsdagen med servering, brödbakning, loppis och barnridning.

§ 7/ Britt-Inger och Marie jobbar vidare med den nya hemsidan.

§ 8/ Sven-Ola och Åke har förberett upphängningen av majolikan i Bygdemuseet. När vårvärmen kommer slutförs arbetet.

§ 9/ Stig informerade om Västerbottens Hembygdsförbunds 100 års jubileum 2019. En minnesskrift tas fram och presenteras vid årsmötet i Lövånger den 4 maj. I jubileumsskriften får vår förenings historia plats. Stig skriver.

§ 10/ Gratianbladet för januari 2019 gjordes i ordning med adressering och frankering av Ella-Pia som primus motor.

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 24 februari kl. 18 hos Britt-Inger och Felix.

§ 12, Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Ordförande Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post57

Protokoll 18-11-18

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, November 20, 2018 11:34:32

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 18 nov. 2018 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

Närvarande: Britt-Inger, Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder:Natascha och Bo-Anders

§ 1/ Mötet öppnades av ordf.

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Information från kassören: Bank 20.427 kr. Inga kontanter. Hyra 5000 kr ej betald.

§ 6/ Prenumeration av tidskriften Bygd och Natur har gjorts av Britt-Inger.

§ 7/ Upphängningsanordning för Majolikan, lampan, har tillverkats av Sven-Ola. Han och gåvogivaren, Åke Nilsson, tar bort elinstallationen och ändrar den till belysning med stearinljus och hänger upp den. Lampan kommer aldrig att tändas utan endast vara ett intressant och vackert föremål.

Hyllorna för pärmar sätts upp i köket och bokhyllorna i stora salen.

§ 8/ Lars Lönnback har föreslagit att föreningen ordnar en kulturfestival sommaren 2019. Västerbottens hembygdsförbund firar sitt 100-årsjubileum samma år. Styrelsen uppdrar åt Lars att komma med uppgift om kostnader för lämpliga författare. Under förutsättning att vi kan få bidrag och/eller sponsorer som täcker kostnaderna är vi intresserade av en kulturdag/festival.

§ 9/ Nästa sommars aktiviteter på Bygdemuseet är en stående punkt på,dagordningen.

Stig har talat med Lars Nyquist, duktig amatörfotograf, och han är intresserad av att göra en fotoutställning och försäljning till sommaren.

Sven-Ola föreslår att kontakt tas med Sam Eriksson om han är intresserad av en utställning på Bygdemuseet. Stig kontaktar Sam via mail.

Britt-Inger kontaktar Mårten Dahlfors och Mariella Malmbo ang. deras intresse för utställning

nästa sommar eller längre fram.

§ 10/ Marie och Britt-Inger tar fram foton till Gratianbladets januarinummer 2019.

§ 11/ Britt-Inger överlägger med Susanne om lämpliga tidpunkter för information om föreningens ekonomi.

§ 12/ Nästa styrelsemöte söndag 2019-01-13, kl. 18.00 hos Ella-Pia och Sven-Ola.

§ 13/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Ordförande Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post56

Berättarafton i Slussfors

AktuelltPosted by Marit Bergfors Wed, October 31, 2018 13:25:28

Hembygdsföreningen Gratians berättarafton i Adventskyrkan i Slussfors med Vuxenskolan som medarrangör lockade ett 30-tal besökare. Leif-Göran Johansson visade sin film - Djurvakterskan vid den stora stenen, där Lars Holmner berättade om Eva-Maja. Ett kvinnoöde som blivit något av en legend i bygden.Hon levde mellan 1819 och 1896 och hade 16 syskon. När hon födde sitt första barn som18-åring var hon inte välkommen hem till sina föräldrar.

Hon tog då sin tillflykt till Storsten, på södra sidan sjön Storuman. Under den stenen gjorde hon sig en koja av ris och bodde där med sin son. Efter ett år byggde byamännen i Kaskeloukt en timrad stuga om ca 8 kvadratmeter till henne och barnet. Hon försörjde sig med allehanda sysslor, bland annat vaktade hon djur på somrarna. Efter några år gifte hon sig och fick fem barn. När den femte barnet föddes blev
Eva-Maja änka. Mannen drunknade under fiske i Lofoten.

Hon återvände till Storsten med sina barn. Sina sista år blev hon bortauktionerad för 30 kr per år till en bonde.

Vid kaffet presenterade Leif-Göran sin bok - Där man visslar istället för att ropa.

Från Hembygdsföreningen såldes ett kompendium från sommarens utställning om barnmorskorna samt Hembygdsförbundets bok- Skolperspektiv.

Ett lotteriet med bokpriser såldes och tillsammans med försäljning av kaffe blev det en vacker slant till Hembygdsföreningen Gratian och dess verksamhet.

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post55

Protokoll 18-10-21

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, October 29, 2018 08:33:26

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 21 oktober 2018 hos Ella-Pia och Sven-Ola

Närvarande: Britt-Inger Pettersson, Sven-Ola Lönnback, Johnny Söderlund och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Marie och Bo- Anders

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Berättarafton i Adventkyrkan i Slussfors den 30 september samlade 35 besökare. Leif Göran Johansson visade filmen om Eva-Maja vid den stora stenen och berättade om minnesvärda personer i bygden. Intresset och deltagarnas uppskattning var stor. Kanske vi ska bjuda in honom även nästa år!?

Servering och lotterier gav ett netto på 1600 kr.

§ 6/ Mötet beslutade att till firma tecknare för Hembygdsföreningen Gratian (Org.nr 895401-2251, Bankgiro 869-0422 )skall vara ordföranden Britt-Inger Pettersson och som tidigare Susanna Torstensson, Sannto Redovisningstjänst att teckna föreningen var för sig.

Mötet beslöt vidare att utse Britt-Inger Pettersson, 530529-8621, att företräda föreningen i följande angelägenheter och i samband därmed underteckna erforderliga handlingar.

-Att öppna och avsluta och disponera konton samt omplacera föreningens medel.

-Att lösa in plus- och bankgiroavier.

-Att göra uttag och insättningar samt betala föreningens räkningar både i bank och via internet samt swisch.

Tidigare företrädare för föreningen Sven-Ola Lönnback återkallas.

§ 7/ I samband med den planerade arkiveringen av Bygdemuseets föremål tar vi upp frågan om bokutlåningen.

§ 8/ Vi spånade lite om nästa sommars utställning.Tidstypiska kläder från vår bygd nämndes. Vi fortsätter att tänka!

§ 9/ Innehållet i nästa nr av Gratianbladet diskuterades. Förutom en kort överblick på sommarens aktiviteter och berättarafton var vi överens om att skriva om den utveckling som skett i vår bygd vad gäller boende, transportvägar, livsstil och annat som hör till vår tillvaro. Stig tar fram ett utkast till nästa styrelsemöte.

§ 10/ Riksantikvarieämbetet inbjuder hembygdsföreningar att söka medel för kulturarvets bevarande. I början av 2019 kommer närmare information. Vi beslöt att söka pengar för att förteckna och arkivera våra föremål på Bygdemuseet. Britt-Inger och Stig får uppdraget.

§ 11/ Britt-Inger kontaktar tidskriften Bygd och natur om vilka prenumerationer som finns och säger upp dem som inte är aktuella. Vid nästa möte beslutar vi om nya prenumerationer.

§ 12/ Sven-Ola informerade om att de nya hyllorna för pärmar nu finns på museet.

§ 13/ Britt-Inger och Ella-Pia informerade från föreningsträff som anordnats av kommunen.

Olika sätt görs för att locka tillbaka utflyttade från kommunen. Information om bidrag från olika håll: Bygdemedel, Leader Lappland, Sandsele vindkraftspark och Arbetsstugorna.

§ 14/ Vi är bekymrade över det låga deltagandet i styrelsemötena!!!

Nästa styrelsemöte söndag 18 november 2018 hos Britt-Inger och Felix.

§ 15/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Ordförande Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post54

Berättarafton

AktuelltPosted by Marit Bergfors Mon, September 24, 2018 10:12:46


  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post53

Protokoll 18-09-16

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, September 17, 2018 14:45:57

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 16 september, 2018 på Bygdemuseet.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola, Jonny och Stig

Anmält förhinder:

§ 1/ Mötet öppnades av Britt-Inger, vår nya ordförande.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Vi utvärderade sommarens aktiviteter och konstaterade att vi haft 112 inskrivna och betalande i besöksboken på Bygdemuseet plus 25 ungdomar under 15 år. Temat i år var Barnmorskornas arbete. Från Gunnar Knutsson har vi fått låna hans mors barnmorskeväska, som användes under 1920- och 30- i våra bygder. Barnmorskan Margareta Nederberg från Tärnaby ställde upp vid invigningsdagen och svarade på besökarnas frågor. Maria Gardfall lånade ut ett antal av sin mors, Theas, tavlor, från Sam Hedman fick vi ett antal foton från den inspelning av filmen -Sameblod som gjordes i Umnäs kyrka. Lars Nyquist ställde ut ett antal landskapsfoton från Gratianbygden.

Kulturdagen den 19 juli samlade ett trettiotal intresserade. Där medverkade Lars Lönnback och Sten Wedmar som berättade om de krönikespel som visats i vår bygd, Lars-Olof Delsing om emigrationen till Amerika och Maria Gardfall och Bo Anders Johansson läste stycken av norrländska författare och Stig Anderback om kulturarvets betydelse.

Intresseföreningen Umnäsara hade som vanligt ansvar för servering, Gratianryttarna svarade för brödbakning och barnridning. Vidare ordnades bakluckeloppis under öppningsdagen. Bra väder och mycket folk. En trevlig dag med trivsel och gemenskap.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som medverkat och till alla besökare1

Årets kulturstipendiat blev Stig Anderback för sitt engagemang och arbete med föreningsliv och Bygdemuseet Gratian.

Första veckan var museet öppet alla dagar med Linnea Fransson som guide. Därefter lö-sö fram till 12 augusti då styrelseledamöter ställde upp som guider.

§ 5/ I sommar har vår ekonomi stärkts något. Med inträde, filmvisning och bokförsäljning har kassan förstärkts med 9217 kronor. Årshyran samt några andra fakturor väntar vi på. Men mellan tummen och pekfingret anser vi att sommarens aktiviteter har burit sina kostnader.

§ 6/ Styrelsen diskuterade utgivningen av nästa nummer av Gratianbladet. Redaktören efterlyser manus och/eller ideér på intressanta händelser eller frågor.

§ 7/ Vi uppdrar till styrelsens ledamöter att komma med förslag till nästa sommars utställningar.

§ 8/ Tidigare har beslutats att -Årets berättarafton ska hållas i Adventskyrkan i Slussfors, söndag 30 september kl. 15.00. Leif Göran Johansson kommer och visar sin film:-Djurvakterskan vid stora stenen.

Följande arbetsfördelning beslutades: Stig annonserar i Storumanbladet samt beställer affischer, Ella-Pia bakar bullar, hon och Britt-Inger och Natascha ansvarar för serveringen, Britt-Inger köper in kakor, kaffe, the, socker, grädde. Sven-Ola säljer lotter, Stig ordnar bokvinster. Inget inträde men kaffet kostar minst 40 kr.

§ 9/ I april i år lanserades hembygdsrörelsens nya portal. Britt-Inger och Marie är anmälda som administratörer. De har också ordnat med erforderliga handlingar som ska skickas in till Sveriges hembygdsförbund. På www.hembygd.se/hembygdsportalen finns att läsa om det utvecklingsarbete som pågår.

Ändringen betyder att Marit Bergfors avslutar sin uppgift åt vår förening. Styrelsen tackar henne för ett mångårigt och väl utfört arbete.

§ 10/ Frågorna om firmatecknare i bankärenden samt prenumerationer av förbundets tidskrift tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 11/ Stadgeöversynen samt ansökan om bidrag till kulturarvsarbete utreds närmare av Britt-Inger och Stig.

§ 12/ Britt-Inger ordnar en hylla för pärmar med tidningsurklipp och Sven-Ola och Jonny ordnar hyllor för böcker.

§ 13/ Sven-Ola väckte frågan om utlåning av föreningens böcker. Vi diskuterar detta närmare vid nästa styrelsemöte.

§ 14 / Nästa styrelsemöte hålls söndag 21 oktober hos Ella-Pia och Sven-Ola.

§ 15/ Ordföranden avslutade mötet och därefter packade vi ner innehållet i Barnmorskeväskan som Marie återställer till ägaren med ett hjärtligt tack från styrelsen. Vidare stängdes vattnet av , toaletten tömdes och försågs med glykol och trapphissen stängdes av.

Vid protokollet

Stig Anderback/sekr Britt-Inger Pettersson/ordf Sven-Ola Lönnback/justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post52

Kulturdag

AktuelltPosted by Marit Bergfors Sun, September 02, 2018 09:19:10

Kulturdag i Gratianbygden 19 juli.

Trots den intensiva värmen och strömavbrott var skolsalen i Bygdemuseet Gratian i Umnäs fullsatt av intresserade åhörare.

I sitt välkomsttal talade Stig Anderback om kulturarvets betydelse för den personliga identiteten. Han beklagade att historieämnet behandlas så styvmoderligt i den svenska skolan. När vi kan vår egen historia är vi trygga och kan öppna dörren för andras. Detta leder till att vi förstår vår egen kultur och därmed andra länders invånare . Därmed bekämpar vi rasism och främlingsfientlighet.

Därefter påmindes vi om de krönikespel som skrivits och spelats i Gratianbygden. Den teaterlärde prästen Sten Wedmar, nu boende i sin hemstad Västerås, berättade hur det var att regissera amatörer i bygden.
Det första krönikespelet skrevs av kantor Gottfrid Steen i början av 1950-talet. Detta stimulerade Lars Lönnback att skriva Krönikespelet om Gratianfamiljen.

Nästa programpunkt handlade om samiskt språk, kultur och samiska ortnamn. Äntligen fick vi svenskar veta vad det samiska ordet Gratian betyder. (avsmalnande sjö och sund omgiven av klippor).

Så blev det läsning ur litterära texter. Ankarsunds -sonen Bo Anders Johansson läste bland annat ur Helmer Grundströms poesi som exempel på det norrländska kynnets kärvhet och osminkade iaktagelser:

Milan hostade till och slog
Kolarn ramlade i och dog
Inte en kota blev kvar av karn
Käringen med sina nie barn
drevs av nöden på socknen ut.
Annars var allt som det var förut.


Umnäsättlingen Lundaakademikern Lars-Olof Delsing tog upp emigrationen till USA från de stora familjerna i Gratianbygden. Han gick tillbaka ända till 1700-talet och visade på sambandet från en individ till dagens många släkter i vår bygd.

Programmet lättades upp av sång till dragspel av Sven-Åke Dahlgren och Bert-Ove Lönnback. Man sjöng också unisont Gratiansången om Sara jonsdotter som 1809 flydde från kriget upp till Gratiajaure, dvs nuvarande Umnäs. Andra sånger handlade om känslan och kärleken till hembygden.

Till sist gick alla, utmattade av värme och kultur, till restaurang Umnäs Adventure där Kjell-Roger Skard hade dukat upp med smörgåsar med såväl kalla som varma drycker.  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post51
Next »