Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Årsmötesprotokoll

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 11, 2016 21:42:15

Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 10 juli 2016.

Plats: Gratianmuséets skolsal

§1 Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Till ordförande för årsmötet valdes Patrik Persson, till sekreterare Stig Anderback och till justerare Britt-Inger Pettersson och Jonny Söderlund.

§3 Årsmötets kallelse godkändes.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Stig Anderback föredrog årsberättelsen, som kommenterades av årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 Föredrogs bokslut för år 2015: Vid årets början var tillgångarna 21 625,34 och vid årets slut 19 494,29, en minskning med 2 131,05 kr.

Intäkter: 44 943,00 kr, (medlemsavgifter, inträden, bokförsäljning, fika och lotterier)

Kostnader: 45.848,05 kr (lokalhyra, annonsering, Gratianblad, postbefodran, redovisningstjänster,bankkostnader, tidskrifter, guider, skattefria bilersättningar vid berättarafton och besök från Riksförbundet samt föreningsavgifter.)

Det egna kapitalet har minskat från 19 412,34 till 18 506,79 kr, dvs med 905,05 kr under år 2015.

§7 Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att föreslå kandidater.

I tur att avgå som ord ledamöter är Marie Persson, Gunn Einarsson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback. Gunn har avböjt återval och Bo Anders Johansson, Ankarsund nyvaldes. I övrigt omval. Till ordförande efter Marie som avböjt återval utsågs Sven-Ola Lönnback. Marie omvaldes som ord. ledamot. Ordinarie ledamöter som kvarstår är Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Som ersättare i tur att avgå är Siv Grubbström, Per Göran Johansson och Haidie Lirell-Holmfridsson. Haidie avled under våren och Per Göran har avböjt återval. Siv omvaldes.

Kvarstår som ersättare är Toolie Anderback, Johanna Näslund, Barbro Karlsson och Nils Uno Ahlenius. Det betyder att vi har två vakanser.

Årsmötet riktar ett tack till Marie för hennes tid som ordförande och till Gunn och Per Göran för deras tid i styrelsen.

§ 9/ Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/ Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade att vi har gett ut två nummer av Gratianbladet, ett i januari med inbetalningskort och ett i juni med information om sommarens aktiviteter. Som tidigare har vi haft professionell hjälp med redigeringen av Pia Sjögren med undantag av

juninumret då Pia var upptagen. I stället svarade Storumans Tryckeri för såväl redigering som tryckning.

Inför nästa utgivning lämnades förslag till innehåll, bland annat om Hedvig Foss, född Karlsson via hennes barnbarn Kristin samt Bertil Gilleroth via hans dotter René. Vidare finns anteckningar från Lars Lönnback om gamla Missionshuset i Slussfors.

§ 12/ Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna blir oförändrad: Familj 150 kr, singel 100 kr.

§ 13/ Stig informerade om att bidragen från Boverket och Bygdemedel till ramp och trapphiss inte hinner utbetalas förrän fakturorna har förfallit till betalning. Efter samtal med Hiss och Liftteknik och Torsten Kohnert har löfte getts att inte tillämpa någon dröjsmålsränta. Fakturan till Bengts El har förskotterats av Stig.

Årsmötet uttalar ett varmt tack!

§ 14/ Ordförande avslutade och tackade för ett konstruktivt årsmöte.

Stig Anderback Patrik Persson Mötessekreterare Mötesordförande

Britt-Inger Pettersson Johnny Söderlund Justerare Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post25

Protokoll 3 juli

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 04, 2016 13:19:47

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 3 juli 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie, Jonny och Gun.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/Britt-Inger valdes till justerare.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Upprättades jourlista för sommaren 2016. Vi saknar folk 30 och 31/7 samt 7/8. Sven-Ola hör om Lars L. kan ställa upp någon dag.

§ 5/ För invigningsdagen av Bygdemuseets öppnande beslöt vi om följande arbetsfördelning.Jonny svarar för trapphissen, Briit-Inger informerar om fotoutställningen,

Ella-Pia sköter loppis med bokförsäljning och Sven-Ola och Stig finns i receptionen.

Patrik Persson ställer som ordförande vid årsmötet och svarar för invigningen av handikappramp och trapphiss. Stig delar ut kulturstipendierna.

§ 6/ Då vår kassa är något ansträngd beslöts att stipendiesumman för i år blir 500 kr, tidigare 1000 kr.

§ 7/ Avslutades mötet.

Under vårt möte hade Ella-Pia hunnit vaska golvet i utställningsrummet så det mesta var avklarat inför öppnandet nästa söndag!

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Britt-Inger Pettersson

Sekreterare Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post24

Protokoll 20 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:13:27

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 20 juni 2016.

Plats Bygdemuséet.

Närvarande: Gunn Einarsson, Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback samt Ella-Pia Lönnback

Anmält förhinder: Marie, Anna och Nils-Uno.

§ 1/ Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Sven-Ola Lönnback

§ 2/ Till justerare valdes Gunn Einarsson.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Föregående mötesprotokoll upplästes, kommenterades och justerades samt lades till handlingarna. Altartavlan har tillsvidare magasinerats hos Sven-Ola eftersom den kräver mycket arbete att återställa. Vi klarar det inte denna sommar.

§ 5/ Jourlista för sommaren 2016 tas upp vid nästa styrelsemöte. Varje ledamot tänker efter vilka dagar som hon/han kan ställa upp.

§ 6/ Trapphissen är installerad och besiktad av Mikael Lundh, Inspecta, men inget protokoll har inkommit. Då förfallotiderna för fakturorna för ramp och hiss kommer att passeras med råge innan vi får våra bidrag har Stig kontaktat Torsten Kohnert och Mikael Lundh. De lovar att vänta på betalning utan att kräva någon ränta! Boverket kräver att föreslagen besiktningsperson godkänns av dem innan besiktning sker. Tommy Larsson på Byggnadskontoret ställer upp och handlingar skickas in till Boverket av Stig.

§ 7/ Britt-Inger tar som vanligt ansvar för att stipendiaternas diplom finns på plats den 10 juli. Vi glömde ta upp frågan om stipendiets storlek! Med tanke på att det är tre som arbetat med samma bok kanske de får nöja sig med 500 kr var?

§ 8/ Jonny hittade den ”borttappade” vattenslangen i källaren så nu är vattenfrågan till toalett och diskbänk ordnad! Stig informerar Morten Bredal!

§ 9/ Nästa träff söndag 3 juli kl 18 på Bygdemuseet då vi lägger sista hand på utställningarna samt våttorkar golven.

§ 10/ Mötet avslutades och därefter hjälptes vi åt med det praktiska.

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Gunn Einarsson

Sekr Mötesordf. Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post22

Protokoll 1 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:12:11

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 1 juni 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/ Eftersom som så få ledamöter var närvarande var vi överens om att ändå arbeta oss igenom föredragningslistan. De ledamöter som inte är nöjda med de beslut som tagits kan meddela sekreteraren så snart som möjligt. Vid nästa styrelsemöte tar vi justering av dagens protokoll som en särskild punkt på dagordningen.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Vid 2015 års slut fanns 18506 kr i behållning. Under våren 2016 har influtit 14550 kr i medlemsavgifter. Kostnader för nytryckning av Anners Annersboken, frimärken för distribution och tryckning av 2 nr av Gratianbladet samt etiketter och fodral för cd Nybyggarna tillkommer.

§ 6/ Stig informerade från Länsförbundets årsmöte i Örträsk. Drygt 40 ombud var närvarande.

Efter sedvanliga förhandlingar fick vi en information från styrelsen för Örträsks hembygds-föreningom deras lyckosamma arbete. Deras ”kassako” var deras midsommarfest som många år har gett dem en inkomst av 100 kkr! Hembygdsgården har rustats upp och föreningen har även varit aktiv i förhandlingar med Lycksele kommun om äldreboende och förskola. Vi fick också deras uppfattning om facebook som kommunikationsmedel. Erfarenheten var mycket positiv! Efter lunch besökte vi Vargträsk och dess intressanta museum. Många föremål och modeller från nybyggartiden. Museet är öppet sommartid.

§ 7/ Beslöts att Årets kulturstipendium 2016 tilldelas Marie Persson, Catrine Lyngdell och Paul Hillörn med följande motivering: Deras engagerande och noggranna arbete med boken -Anners Anners har bevarat till eftervärlden en såväl intressant som tänkvärd historia om vilka

förhållanden som en nybyggarfamilj hade att kämpa med.

§ 8/ Fotoutställningen om Gamla foton från Gratianbygden ställs i ordning av Marie Persson och Catrine Lyngdell. För textilutställningen ansvarar Ella-Pia som kontaktar hjälpsamma medarbetare. Sven-Ola gör i ordning lämpliga ställningar för textilerna. Vid nästa styrelsemöte i slutet av juni hjälps vi åt inom styrelsen att göra lokalerna klara inför öppnandet.

§ 9/ Som tidigare år har styrelsen fått uppdrag att förbereda valen vid årsmötet. I tur att avgå är de ord. ledamöterna Marie Persson, Stig Anderback, Gunn Einarsson och Sven-Ola Lönnback. Gun har meddelat att hon inte vill omväljas. Omval föreslås för de övriga. Marie vill sluta som ordförande och som ny ordförande föreslås Sven-Ola Lönnback.

Bland ersättarna är Siv Grubbström och Per Göran Johansson i tur att avgå och föreslås bli amvalda. Heide Lirell har lämnat oss och trots flera förfrågningar har vi i dag inte lyckats få någon ersättare för henne.

§ 10/ Gratianbladet är distribuerat i dagarna. Pga tidsbrist har inte Pia Sjögren haft möjlighet att hjälpa oss med redigeringen i vår. Storumans Tryckeri har gjort både redigering och tryckning.

§ 11/ Som framgår av senaste Gratianblad har vi som gåva från Slussfors Intresseförening erhållit Sten Flemmings altartavla från gamla Missionshuset. Vi tar tacksamt emot den och beslutar att den sätts upp i trappuppgången till Bygdemuseet.

§ 12/ Handikapprampen är nu klar liksom elkontakter till trapphissen. Skräphögen efter byggnationen körs bort av Stig. Hissen kommer att monteras nästa vecka. Vi får information från leverantören om vi måste montera loss ledstången i trappan.

§ 13/ Vi provkörde kopiatorn som finns på kontoret och började diskussionen om vi ska sälja den eller ha den kvar. Vi beslöt att avvakta tills vidare.

§ 14/ Nästa styrelsemöte onsdag 22 juni 2016 på Bygdemuseet. Då hoppas vi att de som inte kan delta meddelar frånvaro!

§ 15/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Mötesordförande  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post21

Protokoll april 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Fri, April 29, 2016 11:38:54

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 27 april 2016 kl. 18.00 i Slussfors hos Ella-Pia och Sven-Ola Lönnback.

Närvarande: Jonny, Sven-Ola och Stig.

§ 1/ Sven-Ola hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/ Till mötesordförande utsågs Sven-Ola och till justerare Jonny.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Ekonomisk rapport lämnas vid nästa styrelsemöte.

§ 6/ Västerbottens Hembygdsförbund har sitt årsmöte i Örträsk lördag 28 maj. Vår förening har rätt till 4 ombud. Den som vill följa med hör av sig till Stig A. 070-255 62 06.

§ 7/ Styrelsen beslöt att Bygdemuseet öppnar söndag 10 juli kl.10.00 med hembygdsföreningens årsmöte. KL. 11.00 inviger vi trapphissen och därefter öppnas utställningen av gamla foton från Gratianbygden samt textilier. Marie tar fram 10 egna foton samt tio från Max Einarssons samling och lika många från Ruth Hestners foton. Ella-Pia svarar för textilutställningen med hemvävda mattor och andra alster. I Gratianbladets juninummer görs även ett upprop om gamla foton och textilier till utställningarna. Stig svarar för annonseringen.

Vi söker en eller ett par ungdomar som kan guida de två första veckorna. Kontakt har tagits med kommunen där vi anmält att vi behöver hjälp. Från och med 23 juli till 7 augusti, alternativt 14 augusti är Museet öppet lö-sö. Vi får ta ställning till den frågan vid nästa möte!

§ 8/ Någon kontakt med Marit och Marie hur vi hanterar föreningens hemsida och blogg i framtiden har inte tagits. Stig får förnyat uppdrag om kontakt. Är facebook ett bättre sätt att kommunicera på!?

§ 9/ Diskuterades frågan om Gratianbladets innehåll. Förutom information om sommarens aktiviteter, intervju med nya medarbetar på Nordens Alaska, årets berättarafton, uppmärksammar vi Petter Karlssons seger i Finnmarkslöpet och Torsten Konherts deltagande i Canada. Vidare om vad som händer med Flemmings tavla i det gamla missionshuset i Slussfors och om möjligt en notis om René Gillroths planer om en bok om sin far Bertil.Dessutom foton som Marie tar fram i vanlig ordning.

§ 10/ I år är det dags för kulturstipendium. Styrelsen beslutar att dela ut stipendiet till författarna av boken Anners Anners, dvs Catrine Lyngdell, Marie Persson och Paul Hillörn.

Vid nästa styrelsemöte beslutas om stipendiesumman.

§ 11/ Årets berättarafton hålls i år i Ankarsund. Stig kontaktar Carl-Axel Nordenberg om tema och övrig planering.

§ 12/ Till den planerade trapphissen på Bygdemuseet har vår förening fått bidrag från kommunens bygdemedel med max 70 kkr. Tillsammans med Boverkets 69 kkr har vi nu medel att beställa hiss och handikap-ramp utifrån givna anbud. Stig har meddelat Lift och hissteknik respektive Torsten Kohnhert att de kan sätta igång och att vi vill ha det klart till midsommar.

§ 13/ Vid länets firande av hembygdsrörelsens 100-årsjubileum i Skellefteå torsdag 21 april deltog Stig och sålde av vår litteratur för 3000 kr. Cd-n med Erik Gardeströms Nybyggare var den mest lättsålda. Vidare såldes två ex av Byar och gårdar. Vår förening fick mycket positiv uppmärksamhet och många nya kontakter med andra hembygdsförbund skapades.

§ 14/ Eftersom styrelsen utgör valberedning är det bra om vi fortsätter bearbeta tänkbara kandidater till styrelsen. Bland annat har vi att ersätta Heidies plats.

§ 15/ Nästa styrelsemöte blir onsdag 1 juni kl. 18.00 på Bygdemuseet. Ordinarie ledamöter i styrelsen uppmanas att kontakta sin ersättare, om de inte kan delta i styrelsemöte. Förteckning över styrelsen finns i verksamhetsberättelsen samt i årsmötesprotokollet.

§ 16/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Jonny Söderlund

Sekreterare Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post20

Protokoll mars 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, March 22, 2016 10:36:32

Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 17 mars, 2016 kl. 18.00 i Slussfors hos Gunn och Max Einarsson..

Närvarande: Gunn, Jonny, Sven-Ola och Stig.

§ 1/ Gunn hälsade välkommen och Stig öppnade mötet.

§ 2/ Till mötesordförande utsågs Sven-Ola och till justerare Jonny.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Ekonomisk rapport lämnas vid nästa styrelsemöte.

§ 6/ Vid Hembygdsförbundets träff i Skellefteå 12 mars deltog Ella-Pia och Sven-Ola samt Stig från vår förening.Vi fick lära oss hur vi tar kontakt med media och hur vi skriver en intressant och läsvärd artikel om vår verksamhet. Per Lindström från tidningen Norra Västerbotten samt Anki Berg från Länsmuseet var våra lärare. Ett tjugotal deltog från olika hembygdsföreningar.

Rubriken är viktig liksom ingressen. De ska spegla innehållet i artikeln samt locka till vidare läsning. När vi tar ett foto var uppmaningen: -Gå närmare och sedan gå ännu närmare! Vi fick också träna på att själva skriva en artikel samt hur man tar kontakt med media. Från Gratian valde vi att informera om och skriva en artikel om den trapphiss som vi hoppas kan bli verklighet till sommaren. En lärorik och trevlig dag!

§ 7/ Vid nästa styrelsemöte ska vi ha förslag på utställningen av gamla bilder från Gratianbygden liksom hur vi planerar utställning av textilier. Vidare mera konkret om försäljning av böcker och andra alster från Museets förråd, hur vi tänker oss en uppdatering av Lyssnarhörnan och praktiskt ordnar för att komplettera foton med namn.

§ 8/ Stig tar kontakt med Marit och Marie hur vi hanterar föreningens hemsida och blogg i framtiden. Är facebook ett bättre sätt att kommunicera på!?

§ 9/ Vid senaste mötet med -Alla tiders Storuman deltog Sven-Ola. Han informerade om vår förenings verksamhet och framtida planer om trapphiss och sommarens utställningar. Tyvärr var det liten uppslutning från andra föreningar i kommunen.

§ 10/ Boverket har beslutat att lämna bidrag till trapphissen med 50 % dvs 69 kkr. Motiveringen är att -projektet är av kulturpolitisk betydelse. Storumans kommun och Länsstyrelsen har fått sig tillsänd en kopia av Boverkets beslut samt -förväntningar från hembygdsföreningen Gratians styrelse att de ska dela Boverkets uppfattning om projektets betydelse. Vad som kan bli ett problem är att inga medel utbetalas förrän hissen är inmonterad, besiktad och godkänd. Kanske vi kan få anstånd med betalningen alternativt att vi får ta ett kortfristigtlån.

§ 11/ Per Linder på Skogsstyrelsen i Umeå har erbjudit vår förening ett par inramade kartor över Kirgesålandet. Kartorna är detaljerade med bland annat namn på myrar. Sekreteraren har tackat preliminärt ja till gåvan. Styrelsen godkänner åtgärden och riktar ett tack till givaren. Kartorna hämtas av Svante Anderback.

§ 12/ Inför länets firande av hembygdsrörelsens 100-årsjubileum i Skellefteå torsdag 21 april ska vår förening delta med hembygdslitteratur. Stig kontaktar Sven-Ola och de två gör i ordning 20 ex av de häften och böcker som vi tar med oss för försäljning. Från Tryckeriet har beställts 50 ex av Anners Annersa och 50 cd av Nybyggare. Då dagen sammanfaller med berättarveckan kan man med fördel stanna någon dag extra. Hur som helst är det bra om vi kunde åka redan onsdag och duka upp på de bokbord som vi fått. Bra om de som har möjlighet att åka med också har bekanta där övernattning kan ske. De som har möjlighet att åka till Skellefteå hör av er till sekreteraren!

§ 13/ Eftersom styrelsen utgör valberedning är det bra om vi börjar bearbeta tänkbara kandidater till styrelsen. Bland annat har vi att ersätta Heidies plats.

§ 14/ Nästa styrelsemöte blir hos Ella-Pia och Sven-Ola onsdag 27 april kl,18.00

§ 15/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Jonny Söderlund

sekreterare mötesordförande justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post19

Protokoll februari 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sun, February 14, 2016 15:13:01

Protokoll vid styrelsemöte 2016-02-07 hos Inga-Lisa och Stig Anderback

Närvarande: Britt-Inger, Gunn, Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie

§ 1/ Mötet öppnades med en tyst minut för vår styrelseledamot Haidie Lirell-Holmfridsson, som avled de 27 januari i år.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola och till justerare Gunn.

§3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Hembygdsrörelsen i Sverige fyller 100 år i år. I länet firas jubileet i Skellefteå på Nordanå den 21 april och i riket som helhet på Skansen 27-28 augusti. Styrelsen beslöt att delta i Skellefteå under rubriken Hembygdslitteratur.Vi tar med oss 20 ex vardera av våra häften, böcker och cd för försäljning. Skriften Anners Anners som är slutsåld trycker vi flera ex av.

Vid nästa styrelsemöte beslutar vi om vilka som ska åka till jubiléet.

§ 6/ Vi fortsätter vår planering av sommarens aktiviteter. Gamla foton och textilier satsar vi på. Marie och Stig kommer med förslag till nästa styrelsemöte vad gäller gamla foton och Ella-Pia ang textilier, exvis hemvävda mattor men även andra alster från bygden.

§ 7/ Vi avvaktar med diskussion om hemsidan och bloggen tills vi haft samråd med Marit och Marie.

§ 8/ Gratianbladet har skickats ut. Under år 2015 har vi tappat 10 medlemmar.Hur får vi nya? Vi tar oss en funderare!

§ 9/ Sven-Ola och Stig informerade om medelansökningar till trapphissen till Bygdemuseet. Boverket har informerat om att om de beviljar anslag kan det bli högst 50%, dvs 70 kkr. Därför har ansökan om lika stor summa begärts från kommunens bygdemedel. Boverket har lovat besked i slutet av februari.

§ 10/ Maria Gardfall har informerat om att en tavla, målad av konstnären Sten Flemming, har hittats vi renoveringen av missionshuset i Slussfors. Huset har sålts till en litauisk medborgare, nu boende i byn. Styrelsen beslöt att uppdra till Sven-Ola att kontakta den nya ägaren och tala om att vår förening är intresserad av tavlan. Ev.vidare beslut tas av styrelsen vid nästa möte.

§ 11/ Nästa styrelsemöte blir i mars hos Gunn och Max i Slussfors. Datum den 6-e eller 13-e efter samråd med ordföranden Marie.

§ 12/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Sven-Ola Lönnback Gunn Einarsson

Mötesordförande Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post18

Protokoll nov.2015

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, January 11, 2016 14:22:55

Protokoll vid styrelsemöte söndag 8 november 2015 kl 17.00 hos Siv och Jonny i Harrvik

Närvarande: Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Siv, Gunn och Britt-Inger.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola och till justerare Jonny.

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

§ 4/ Föregående styrelseprotokoll upplästes och kommenterades.

§ 5/ Stig informerade om den ansökan som är insänd till Boverket ang. Trapphiss i Bygdemuseet. Bidrag har begärts med 140 100 kronor. Beslut i ärendet i februari 2016.

Offert har lämnats av Torsten Kohnert på byggande av Handikappramp 22 780 kr plus moms,

Elinstallation 1200 kr samt från Hiss o Liftteknik, Umeå Trapphiss 78 600kr, båda plus moms. Vidare Startbesked från Storumans kommun 1164 kronor.

§ 6/ Det blev något av nostalgistämning i Forsmarks byastuga när filmen –Ingen Mans Kvinna visades av Bernhardh Nordh Sällskapet. Svartvit film med vackra vyer från vildmarken, realistiska scener från den första nybyggarna i fjälldalarna, tvister med renägare och en spännande uppgörelse mellan två rivaler. Ett 40-tal personer kom, drack kaffe i mellanakten, köpte lotter med bokvinster och trivdes med varandra.

Johanna Näslund hälsade välkommen till byastugan, Stig Anderback från hembygdsföreningen Gratian presenterade kvällens program och Mårten Larsson från BN-sällskapet skötte filmvisningen. Carina Strömberg och Bertil presenterade Bernhardh Nordhs rika bokproduktion och sålde hans böcker. Bernhard Nordh skrev 27 romaner, som översatts och sålts i miljontals exemplar samt inte mindre än 369 noveller!

För serveringen svarade Siv Grubbström och Johanna och Krister Näslund.

Lotterier med bokvinster och servering med skänkt bröd från föreningens medlemmar gav en värdefull slant till hembygdsföreningens verksamhet, Brutto 3620 kr. Avgår fakturor för bokpriser, kaffe, the osv samt lokalhyra, ca 800 kr.

§ 7/ Vi fortsatte att spåna om nästa sommars utställning. Gamla foton som tema, med insamling om namn på personer och platser. Vidare diskuterade vi om ett annat stuk på berättarhörnan. Tidigare har också tanken väckts om textilutställning.

§ 8/ Innehållet i Gratianbladet diskuterades. Förutom en kort sammanställning av den gångna sommarens aktiviteter, exempel på pengars värde nu och tidigare, om samverkan, om en falsk präst i Umnäs, om ett tragiskt 100-årsminne samt något från Erik Gardeströms efterlämnade minnesanteckningar

Marie tar fram foton. Pia Sjögren har som tidigare lovat hjälpa till med redigeringen.

§ 9/ Marie önskar delta i en informationsträff om Bygdeband i Umeå den 11 november. Hon önskar enbart reseersättning. Styrelsen beviljar hennes framställning.

§ 10 Sven-Ola och Jonny har tagit bort det gamla elementet i Bygdemuseets kontor samt gjort i ordning diskbänk och vattenledning. Nu saknas el-installation. Styrelsen beslöt att åtgärda den saken i samband med installation av trapphissen.

Ella-Pia fortsätter sin städning och att skapa ordning och reda i de dokument och samlingar som finns på kontoret.

§ 11/ Nästa år har Sveriges hembygdsförbund sitt 100-årsfirande. Vid nästa styrelsemöte tar vi upp frågan om hur vi i vår förening firar den händelsen.

.§ 12/ Nästa styrelsemöte hålls i januari 2016. Stig tar ett samtal med Marie om att ha mötena en vardagskväll, eftersom Marie ofta har jobbat på helgerna. Kallelse utsänds efter jul och nyårshelgen.

§ 13/ Ordförande tackade värdparet för bra mottagande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Sven-Ola Lönnback, Jonny Söderlund

Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post17
« PreviousNext »