Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll jan.2017

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, January 23, 2017 15:45:12

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 22 januari, 2017 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

Närvarande: Sven-Ola, Bo Anders, Britt-Inger, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Anna, Nils-Uno, och Siv.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ På bank har vi i dag 18560 kr. Bokslut för 2016 kommer senare. En faktura från vår kassör på 3354 kr godkändes för betalning.

§ 5/ Gratianbladets januarinummer är klart. Stig har beställt tryckta inbetalningskort från Handelsbanken. När dessa är klara kontaktas Sven-Ola och Johnny av Stig ock så hjälps vi åt med adressering och distribution.

§ 6/ Marie har skriftligt informerat om arbetet med Storumans fotoarkiv. Ansökan har inlämnats till Leader Lappland om medel till fortsatt arbete. Carina Johansson jobbar två dagar i veckan med scanning och inläggning på hemsidan som är anknuten till Sofi 8. www.storumansfotoarkiv.se

Bland annat finns foton från Sthlm om en ”studieresa i Norrland 1935.”Sök på stou_MBO!

Vid sökning på Umnäs finns 55 träffar, Slussfors 87 och Forsmark 25 träffar. På stou_shf finns foton på Ruth Hestner som liten flicka. Totalt finns där 253 träffar.

§ 7/ Inför kommande sommars utställning diskuterade vi följande: Britt-Inger har fått en ansenlig samling av tidskriften Västerbotten och andra skrifter om vårt län, som en av hennes kusiner, Torild Åström, har efterlämnat. (Torild var dotter till Otto Nilsson, Hällnäs) Britt-Inger ser efter vilka nummer som saknas i serien och Stig söker efter dessa på vårt museum. Även på Länsmuseet finns gamla nummer. Tanken är att lägga ut dessa tidskrifter som sommarens utställning på Bygdemuseet Gratian. Vi fortsätter planeringen vid nästa styrelsemöte.

§ 8/ Vi diskuterade vår förenings hemsida och konstaterade att intresset för den är mycket svagt. Kan vi skapa en grupp på facebook som förhoppningsvis kan väcka intresse!? Vi funderar vidare på frågan.

§ 9/ Stig informerade om ordförandeträff i Umeå lördag 11 februari. Om så är möjligt för Sven-Ola och Stig deltar de.

§ 10/ Västerbottens hembygdsförbund ska ge ut en minnesskrift om -Skolan 175 år till hösten 2017. En arbetsgrupp har tillsatts med Stig Anderback som ordförande. Vid skolans 150-årsminne gav Västerbottens hembygdsförbund ut en bok med Västerbotten som fokus. Nu är planerna detsamma för 175 årsjubileet. Manus klara under våren, helst början av maj. Anders Björkman på Länsmuseet är redaktör. Han kommer även att intervjua några av skribenterna.

Hittills har vi skissat på följande innehåll:

Stig Anderback, Storuman, gör en en historik om skolans utveckling från 1946-års skolkommission och till nu. Vidare om Influenser från öst. Deltog i en studieresa till Sovjet 1976, samt om hans erfarenheter som lärare och skolledare.

Inez Abrahamzon, Villhelmina, om Rektorsrollen i dag.

Jan Sandgren om likvärdighet, Conny Saxin om lärarutbildning i länet, Gerd Lindmark och Anita Eklund om särskolan. Alla frånUmeå

Gunnel Bohman, Lövånger, om diagnoser,"Vad är det för fel på Per?"

Sigrid Stångberg om Sameskolan och Stig-Ove Gustafsson om idrott och med viss koppling till slalom och Fjällvindens segerrika åkare. Båda från Tärnaby.

Skolan mitt i byn. Catarina Jakobsson, Vännäs skriver om Tväråbäcks byaskola och Magnus Sundkvist om Bodbysunds friskola. Skolans betydelse för en bys utveckling.

Bo Nilsson, Bjurholm om Fortbildning och Sara Ahlman-Ådahl, Umeå, om särbegåvade barn!
Bertil Östergren, Lycksele, om läromedel i skolan

SFI, Svenska för invandrare - Lärare från Skellefteå. Allmänt om undervisningen, utmaningar, dagsläge. Gärna lite personligt.

I Nyhetsbrev till länets hembygdsföreningar har också informerats om deras möjlighet att medverka med notiser om skolan i deras kommuner. Ambitionen är att hela länet ska finnas med!

§ 11/ Nästa styrmöte hålls i Ankarsund, söndag 26 februari 2017, kl. 18.00 hos Bo Anders. Första huset till vänster efter myra neom Johans backen!

§ 12/ Möter avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekr. Ordför.

Britt Inger Pettersson

Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post32

Protokoll nov. 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, November 14, 2016 20:17:25

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 13 november 2016 hos Inga-Lisa och Stig

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger, Johnny, Toolie och Stig.

Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Marie och Siv..

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Toolie.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/Föregående protokoll upplästes och kommenterades. Uppföljning sker vid dagens styrelsemöte.

§ 5/ Västerbottens hembygdsförbund inbjuder till ordförandeträff i Lycksele 19 november tillsammans med styrelsen.

Beslöts att Sven-Ola deltar tillsammans med Stig.

§ 6/ Ekonomin. På bank finns i dag 22 166 kr. Obetalda fakturor för lokalhyra, avgifter till riks och länsförbund samt en förskottsbetalning för elmontering, ca 10.000 kr. Styrelsen beslöt att i framtiden gör vi våra affischer själva för att spara några kronor.

§ 7/ Berättarafton i Ankarsund 2 oktober med Carl-Axel Nordenberg som uppskattad berättare samlade 38 deltagare. Lotterier, bokförsäljning och servering gav ett netto på 4150 kr. Ella-Pia och Toolie bjöd på bullar och kakor. Kostnad för lokaler tilllkommer efter faktura. Försöket med berättarafton på hösten fortsätter vi med, eftersom våren erbjuder så många andra aktiviteter i vår bygd.

Styrelsen tackar alla som hjälpte till med annonsering, brödbak, servering och bok- och lottförsäljning!

§ 8/ Då Marie var förhindrad att delta lämnade vi information om Storumans fotoarkiv till nästa styrelsemöte.

§ 9/ Vi återtog frågan från senaste styrmöte om ev. studiecirkel. Stig har kontaktat Vuxenskolan om de hade ngt lämpligt mtrl. Trots idog efterforskning så blev svaret nej.

Dessutom känner vi i styrelsen att vi för närvarande inte har ork med mera föreningsengagemang. ABF har informerat om ett projekt som de söker medel för och som kanske kan ha bäring i de frågeställningar vi har om framtiden i vår bygd och i vår kommun.

Vi avvaktar vidare information. Efter det tar vi upp planeringen inför sommaren 2017.

§ 10/ Styrelsen diskuterade innehållet i Gratianbladet. Efter kontakt med Christine Foss Eriksson i Sthlm har hon lovat skriva om sitt besök i sommar i sin mormor Hedvigs hemtrakter. Hedvig var dotter till Lotta och Oskar Karlsson i Järvsjö. Vidare har Marit Bergfors skrivit om skolan i Slussfors, som firat 20-årsjubileum och Bo Anders har lovat skriva en artikel från Ankarsund. Pia Sjögren har lovat redigera bladet om vi kommer i tid med manus i god tid innan jul.

§ 11/ Driftbolaget Bredforr som drivit verksamhet i hotell Nordens Alaskas lokaler har gått i konkurs. Detta kommer inte att påverka bolaget Jon Forr AS som vi hyr Bygdemuseet Gratians lokaler av. Oavsett vad som händer behöver vi inte bekymra oss. Detta försäkrar Jon Forr, som Stig varit i personlig kontakt med.

§ 12/ Sven-Ola har deltagit träffen med Alla tiders Storuman 9 november. Huvudfrågan som diskuterades var föreningarnas problem att få medlemmar att ställa upp som ordförande och/eller kassör. Olika lösningar diskuterades som att bilda föreningsråd, föreningspool, alliansföreningar, utbildning och gemensam lokal. Viktigt var samverkan, samarbete, strukturering och relationer. Inga beslut fattades men frågan finns kvar på agendan.

§ 13/ Stig informerade om ett gammalt vykort från 1926 i samband med invigning av Missionshuset i Slussfors och att Rosi och Wolfgang Winter i Berlin har skickat 500 kr till vår förening. Stig har förmedlat tack.

§14/ Från Riks har kommit förslag om Vision 2030 för hembygdsrörelsen. Från vår förening ansluter vi oss till följande vision:

”Hembygdsrörelsen ska vara en självklar del av det levande samhället med öppenhet, samverkan och utrymme för olika former för kulturyttringar. Den ska ha en tydlig demokratisk grund med en inbjudande attityd. En organisation som skapar gemenskap i tid och rum mellan alla som bor i bygden och mellan generationer.”

§ 15/ Styrelsen beslöt att lämna 5ex av boken Anners Annersa till försäljning hos Trolltrumman i Tärnaby. Stig förhandlar om nettopris och tar med böckerna vid tillfälle.

§ 16/ Nästa styrelsemöte hålls hos Britt-Inger och Felix tredje söndagen i januari 2017. Kallelse utgår!

§ 17/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Sven-Ola Lönback Toolie Anderback

Ordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post31

Protokoll sept. 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sat, September 17, 2016 15:27:53

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 11 sept. 2016 i Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola Lönnback, Marie Persson, Britt-Inger Pettersson, Toolie Anderback Jonny Söderlund, Bo Anders Johansson och Stig Anderback.

Anmält förhinder:Siv Grubbström.

§ 1/ Mötet öppnades av vår nya ordf, Sven-Ola. Han hälsade välkommen och Bo Anders fick ett särskilt välkommen som ny i styrelsen.

§ 2/ Till justerare utsågs Toolie.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Uppföljning och utvärdering av sommarens arrangemang:

Antal inskrivna i besöksboken är 146 varav 32 under 15 år. En markant minskning jämfört med föregående år. Annonseringen skedde i ”Visit Storuman” istället för Storumanbladet och det kanske var ett misstag!? Vidare var det klagomål på att hotellet inte hade öppet under besöksdagarna. I vanlig ordning hade Umnäsara servering och loppis och Gratianryttarna bakade tunnbröd och sålde.

Årsmötet 2016 hade vi kl.10, öppningsdagen. Patrik Persson, Gratianättling och komunfullmäktiges ordf skötte klubban. Han invigde även handikapprampen och trapphissen.

Utställningen med gamla foton och textilier från bygden var uppskattade men vi önskar att fler skulle ta sig tid och besöka museet.

Låset från Halvar Lidfalks dynamitbod fortsätter att intressera. Endast en handfull besökare har lyckats låsa upp det!

Styrelsen riktar ett tack till alla som medverkat under sommaren med utställningarna, ett särskilt tack till Marie Persson och Catrine Lyngdell som ansvarat för fotoutställningen och Ella Pia Lönnback för textilierna. Alla ni som guidat under Bygdemuseets öppethållande ska också ha en eloge!

Vidare har vi anledning att rikta ett tack till Torsten Kohnert samt till Bröderna Lundh som byggt handikappramp resp. levererat trapphissen. De har fått vänta på betalning för sina tjänster utan att kräva någon ränta!

§ 5/ Det ekonomiska läget för föreningen är inte så bra just nu. Intäkterna för medlemsavgifterna, inträden och försäljning av litteratur har minskat medan våra omkostnader är i stort sett som tidigare. Verksamheten har gett ett minusresultat hittills under året med 9021 kr. Det betyder att våra tillgångar i dag är 11123 kr. Årets hyra är inte betald samt inbetalningar till Riksförbundet. Vi hoppas på många deltagare på Berättarafton i Ankarsund. Vi hjälps åt att göra reklam!!

§ 6/ Lars Lönnback har kommit med ett förslag om att bilda en studiecirkel med slutresultat att uppföra ett bygdespel om Gratianbygden i dag. Idén har han fått från Tärnabornas bejublade föreställning ”Gränsfolk”denna sommar. Den hade föregåtts av en studiecirkel under året innan.

Lars har följande skiss: Akt 1: Nybyggartiden, en tillbakablick. Akt 2. Utvandringen till Amerika, första och andra världskrigen. Skolan och lärarna. Akt 3: Dagens läge. Arbetssituationen i Gratianbygden. Ungdomarnas kultur,turism och invandrare.

Efter ingående diskussion var vi överens om den stora utmaning som finns för ett nytt bygdespel: ingen självklar ledare, mindre med folk i vårt område, (från ca 1300 år 1960 till ca 500 i dag) många äldre, de ungdomar som finns åker bort för utbildning och många återvänder inte, eftersom det inte finns arbete på orten.

Bo Anders föreslog att satsa på en studiecirkel med syfte att spegla dagens situation, (akt 3 ) och lyfta frågor om vår bygds möjligheter. Skulle det resultera i en föreställning så OK, men det skulle inte vara ngt krav. Marie menade att samtalen också skulle resultera i kommande sommars utställningar. Detta blev också dagens preliminära beslut.

Vi funderar vidare till nästa styrelsemöte, Stig kontaktar studieförbund, kanske de har något passande mtrl!?Efter det tar vi definitivt beslut om hur vi går vidare.

§ 7/ Vi hjälps åt som vi brukar göra, att komma med förslag till kommande sommars aktiviteter. Om studiecirkel blir verklighet enligt föregående paragraf kan vi få bra uppslag till utställningar!

§ 8/ Redan i vår beslutade vi om berättarafton, söndag 2 oktober, kl. 15.00 i Ankarsunds Folkets Hus.

Carl Axel Nordenberg har lovat ställa upp och berätta om intressanta människor och upplevelser i vår bygd.

Ella-Pia bakar bullar, Toolie och Britt-Inger kakor och köper in kaffe, the och socker. Bo Anders svarar för kaffekokning, dukning och servering med hjälp av vi andra i styrelsen.

Stig beställer annons i Bladet samt ett antal affischer som sprids i byarna samt i Storuman, Tärnaby och Dikanäs. Lotteri med bokvinster ordnas av Stig. Ella-Pia och Sven-Ola ordnar ett bokbord för försäljning. Vi hoppas på bra uppslutning!

§ 9/ Sven-Ola hade fraktat tavlan från det gamla missionshuset i Slussfors till museet. Om vi beskär den kommer den att rymmas på väggen i trappuppgången, 250 x 150 cm. Vi bar upp den till tredje vind och planerar att montera den till våren! Då tavlan är målad av Sten Flemming, en erkänd konstnär, bör vi ta kontakt med ngn på Länsmuseet för rådgivning.

§ 10/ Sven-Ola har kontaktat Audovideo i Storuman samt Länsmuseet i Umeå ang möjligheten att modernisera vår lyssnarhörna. Det behövs en mera lätthanterad utrustning. Kanske vi kan få hjälp från Länsmuseet att spela över kasettbanden till cd.?! Sven-Ola fortsätter med de kontakterna.

§ 11/ Nästa styrelsemöte sker i oktober efter kallelse.

§ 12/ Avslutades mötet.

Marie och Catrine har tidigare plockat ner foton och under kvällen har Ella-Pia tagit ner textilierna så vad som återstod inför vintern var avstängning av vatten samt frostmedel i toalett och vattenlås. Detta ordnade Jonny och Sven-Ola innan vi lämnade lokalerna.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post27

Årsmötesprotokoll

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 11, 2016 21:42:15

Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 10 juli 2016.

Plats: Gratianmuséets skolsal

§1 Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Till ordförande för årsmötet valdes Patrik Persson, till sekreterare Stig Anderback och till justerare Britt-Inger Pettersson och Jonny Söderlund.

§3 Årsmötets kallelse godkändes.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Stig Anderback föredrog årsberättelsen, som kommenterades av årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 Föredrogs bokslut för år 2015: Vid årets början var tillgångarna 21 625,34 och vid årets slut 19 494,29, en minskning med 2 131,05 kr.

Intäkter: 44 943,00 kr, (medlemsavgifter, inträden, bokförsäljning, fika och lotterier)

Kostnader: 45.848,05 kr (lokalhyra, annonsering, Gratianblad, postbefodran, redovisningstjänster,bankkostnader, tidskrifter, guider, skattefria bilersättningar vid berättarafton och besök från Riksförbundet samt föreningsavgifter.)

Det egna kapitalet har minskat från 19 412,34 till 18 506,79 kr, dvs med 905,05 kr under år 2015.

§7 Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att föreslå kandidater.

I tur att avgå som ord ledamöter är Marie Persson, Gunn Einarsson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback. Gunn har avböjt återval och Bo Anders Johansson, Ankarsund nyvaldes. I övrigt omval. Till ordförande efter Marie som avböjt återval utsågs Sven-Ola Lönnback. Marie omvaldes som ord. ledamot. Ordinarie ledamöter som kvarstår är Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Som ersättare i tur att avgå är Siv Grubbström, Per Göran Johansson och Haidie Lirell-Holmfridsson. Haidie avled under våren och Per Göran har avböjt återval. Siv omvaldes.

Kvarstår som ersättare är Toolie Anderback, Johanna Näslund, Barbro Karlsson och Nils Uno Ahlenius. Det betyder att vi har två vakanser.

Årsmötet riktar ett tack till Marie för hennes tid som ordförande och till Gunn och Per Göran för deras tid i styrelsen.

§ 9/ Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/ Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade att vi har gett ut två nummer av Gratianbladet, ett i januari med inbetalningskort och ett i juni med information om sommarens aktiviteter. Som tidigare har vi haft professionell hjälp med redigeringen av Pia Sjögren med undantag av

juninumret då Pia var upptagen. I stället svarade Storumans Tryckeri för såväl redigering som tryckning.

Inför nästa utgivning lämnades förslag till innehåll, bland annat om Hedvig Foss, född Karlsson via hennes barnbarn Kristin samt Bertil Gilleroth via hans dotter René. Vidare finns anteckningar från Lars Lönnback om gamla Missionshuset i Slussfors.

§ 12/ Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna blir oförändrad: Familj 150 kr, singel 100 kr.

§ 13/ Stig informerade om att bidragen från Boverket och Bygdemedel till ramp och trapphiss inte hinner utbetalas förrän fakturorna har förfallit till betalning. Efter samtal med Hiss och Liftteknik och Torsten Kohnert har löfte getts att inte tillämpa någon dröjsmålsränta. Fakturan till Bengts El har förskotterats av Stig.

Årsmötet uttalar ett varmt tack!

§ 14/ Ordförande avslutade och tackade för ett konstruktivt årsmöte.

Stig Anderback Patrik Persson Mötessekreterare Mötesordförande

Britt-Inger Pettersson Johnny Söderlund Justerare Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post25

Protokoll 3 juli

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 04, 2016 13:19:47

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 3 juli 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie, Jonny och Gun.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/Britt-Inger valdes till justerare.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Upprättades jourlista för sommaren 2016. Vi saknar folk 30 och 31/7 samt 7/8. Sven-Ola hör om Lars L. kan ställa upp någon dag.

§ 5/ För invigningsdagen av Bygdemuseets öppnande beslöt vi om följande arbetsfördelning.Jonny svarar för trapphissen, Briit-Inger informerar om fotoutställningen,

Ella-Pia sköter loppis med bokförsäljning och Sven-Ola och Stig finns i receptionen.

Patrik Persson ställer som ordförande vid årsmötet och svarar för invigningen av handikappramp och trapphiss. Stig delar ut kulturstipendierna.

§ 6/ Då vår kassa är något ansträngd beslöts att stipendiesumman för i år blir 500 kr, tidigare 1000 kr.

§ 7/ Avslutades mötet.

Under vårt möte hade Ella-Pia hunnit vaska golvet i utställningsrummet så det mesta var avklarat inför öppnandet nästa söndag!

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Britt-Inger Pettersson

Sekreterare Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post24

Protokoll 20 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:13:27

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 20 juni 2016.

Plats Bygdemuséet.

Närvarande: Gunn Einarsson, Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback samt Ella-Pia Lönnback

Anmält förhinder: Marie, Anna och Nils-Uno.

§ 1/ Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Sven-Ola Lönnback

§ 2/ Till justerare valdes Gunn Einarsson.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Föregående mötesprotokoll upplästes, kommenterades och justerades samt lades till handlingarna. Altartavlan har tillsvidare magasinerats hos Sven-Ola eftersom den kräver mycket arbete att återställa. Vi klarar det inte denna sommar.

§ 5/ Jourlista för sommaren 2016 tas upp vid nästa styrelsemöte. Varje ledamot tänker efter vilka dagar som hon/han kan ställa upp.

§ 6/ Trapphissen är installerad och besiktad av Mikael Lundh, Inspecta, men inget protokoll har inkommit. Då förfallotiderna för fakturorna för ramp och hiss kommer att passeras med råge innan vi får våra bidrag har Stig kontaktat Torsten Kohnert och Mikael Lundh. De lovar att vänta på betalning utan att kräva någon ränta! Boverket kräver att föreslagen besiktningsperson godkänns av dem innan besiktning sker. Tommy Larsson på Byggnadskontoret ställer upp och handlingar skickas in till Boverket av Stig.

§ 7/ Britt-Inger tar som vanligt ansvar för att stipendiaternas diplom finns på plats den 10 juli. Vi glömde ta upp frågan om stipendiets storlek! Med tanke på att det är tre som arbetat med samma bok kanske de får nöja sig med 500 kr var?

§ 8/ Jonny hittade den ”borttappade” vattenslangen i källaren så nu är vattenfrågan till toalett och diskbänk ordnad! Stig informerar Morten Bredal!

§ 9/ Nästa träff söndag 3 juli kl 18 på Bygdemuseet då vi lägger sista hand på utställningarna samt våttorkar golven.

§ 10/ Mötet avslutades och därefter hjälptes vi åt med det praktiska.

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Gunn Einarsson

Sekr Mötesordf. Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post22

Protokoll 1 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:12:11

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 1 juni 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/ Eftersom som så få ledamöter var närvarande var vi överens om att ändå arbeta oss igenom föredragningslistan. De ledamöter som inte är nöjda med de beslut som tagits kan meddela sekreteraren så snart som möjligt. Vid nästa styrelsemöte tar vi justering av dagens protokoll som en särskild punkt på dagordningen.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Vid 2015 års slut fanns 18506 kr i behållning. Under våren 2016 har influtit 14550 kr i medlemsavgifter. Kostnader för nytryckning av Anners Annersboken, frimärken för distribution och tryckning av 2 nr av Gratianbladet samt etiketter och fodral för cd Nybyggarna tillkommer.

§ 6/ Stig informerade från Länsförbundets årsmöte i Örträsk. Drygt 40 ombud var närvarande.

Efter sedvanliga förhandlingar fick vi en information från styrelsen för Örträsks hembygds-föreningom deras lyckosamma arbete. Deras ”kassako” var deras midsommarfest som många år har gett dem en inkomst av 100 kkr! Hembygdsgården har rustats upp och föreningen har även varit aktiv i förhandlingar med Lycksele kommun om äldreboende och förskola. Vi fick också deras uppfattning om facebook som kommunikationsmedel. Erfarenheten var mycket positiv! Efter lunch besökte vi Vargträsk och dess intressanta museum. Många föremål och modeller från nybyggartiden. Museet är öppet sommartid.

§ 7/ Beslöts att Årets kulturstipendium 2016 tilldelas Marie Persson, Catrine Lyngdell och Paul Hillörn med följande motivering: Deras engagerande och noggranna arbete med boken -Anners Anners har bevarat till eftervärlden en såväl intressant som tänkvärd historia om vilka

förhållanden som en nybyggarfamilj hade att kämpa med.

§ 8/ Fotoutställningen om Gamla foton från Gratianbygden ställs i ordning av Marie Persson och Catrine Lyngdell. För textilutställningen ansvarar Ella-Pia som kontaktar hjälpsamma medarbetare. Sven-Ola gör i ordning lämpliga ställningar för textilerna. Vid nästa styrelsemöte i slutet av juni hjälps vi åt inom styrelsen att göra lokalerna klara inför öppnandet.

§ 9/ Som tidigare år har styrelsen fått uppdrag att förbereda valen vid årsmötet. I tur att avgå är de ord. ledamöterna Marie Persson, Stig Anderback, Gunn Einarsson och Sven-Ola Lönnback. Gun har meddelat att hon inte vill omväljas. Omval föreslås för de övriga. Marie vill sluta som ordförande och som ny ordförande föreslås Sven-Ola Lönnback.

Bland ersättarna är Siv Grubbström och Per Göran Johansson i tur att avgå och föreslås bli amvalda. Heide Lirell har lämnat oss och trots flera förfrågningar har vi i dag inte lyckats få någon ersättare för henne.

§ 10/ Gratianbladet är distribuerat i dagarna. Pga tidsbrist har inte Pia Sjögren haft möjlighet att hjälpa oss med redigeringen i vår. Storumans Tryckeri har gjort både redigering och tryckning.

§ 11/ Som framgår av senaste Gratianblad har vi som gåva från Slussfors Intresseförening erhållit Sten Flemmings altartavla från gamla Missionshuset. Vi tar tacksamt emot den och beslutar att den sätts upp i trappuppgången till Bygdemuseet.

§ 12/ Handikapprampen är nu klar liksom elkontakter till trapphissen. Skräphögen efter byggnationen körs bort av Stig. Hissen kommer att monteras nästa vecka. Vi får information från leverantören om vi måste montera loss ledstången i trappan.

§ 13/ Vi provkörde kopiatorn som finns på kontoret och började diskussionen om vi ska sälja den eller ha den kvar. Vi beslöt att avvakta tills vidare.

§ 14/ Nästa styrelsemöte onsdag 22 juni 2016 på Bygdemuseet. Då hoppas vi att de som inte kan delta meddelar frånvaro!

§ 15/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Mötesordförande  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post21

Protokoll april 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Fri, April 29, 2016 11:38:54

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 27 april 2016 kl. 18.00 i Slussfors hos Ella-Pia och Sven-Ola Lönnback.

Närvarande: Jonny, Sven-Ola och Stig.

§ 1/ Sven-Ola hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/ Till mötesordförande utsågs Sven-Ola och till justerare Jonny.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Ekonomisk rapport lämnas vid nästa styrelsemöte.

§ 6/ Västerbottens Hembygdsförbund har sitt årsmöte i Örträsk lördag 28 maj. Vår förening har rätt till 4 ombud. Den som vill följa med hör av sig till Stig A. 070-255 62 06.

§ 7/ Styrelsen beslöt att Bygdemuseet öppnar söndag 10 juli kl.10.00 med hembygdsföreningens årsmöte. KL. 11.00 inviger vi trapphissen och därefter öppnas utställningen av gamla foton från Gratianbygden samt textilier. Marie tar fram 10 egna foton samt tio från Max Einarssons samling och lika många från Ruth Hestners foton. Ella-Pia svarar för textilutställningen med hemvävda mattor och andra alster. I Gratianbladets juninummer görs även ett upprop om gamla foton och textilier till utställningarna. Stig svarar för annonseringen.

Vi söker en eller ett par ungdomar som kan guida de två första veckorna. Kontakt har tagits med kommunen där vi anmält att vi behöver hjälp. Från och med 23 juli till 7 augusti, alternativt 14 augusti är Museet öppet lö-sö. Vi får ta ställning till den frågan vid nästa möte!

§ 8/ Någon kontakt med Marit och Marie hur vi hanterar föreningens hemsida och blogg i framtiden har inte tagits. Stig får förnyat uppdrag om kontakt. Är facebook ett bättre sätt att kommunicera på!?

§ 9/ Diskuterades frågan om Gratianbladets innehåll. Förutom information om sommarens aktiviteter, intervju med nya medarbetar på Nordens Alaska, årets berättarafton, uppmärksammar vi Petter Karlssons seger i Finnmarkslöpet och Torsten Konherts deltagande i Canada. Vidare om vad som händer med Flemmings tavla i det gamla missionshuset i Slussfors och om möjligt en notis om René Gillroths planer om en bok om sin far Bertil.Dessutom foton som Marie tar fram i vanlig ordning.

§ 10/ I år är det dags för kulturstipendium. Styrelsen beslutar att dela ut stipendiet till författarna av boken Anners Anners, dvs Catrine Lyngdell, Marie Persson och Paul Hillörn.

Vid nästa styrelsemöte beslutas om stipendiesumman.

§ 11/ Årets berättarafton hålls i år i Ankarsund. Stig kontaktar Carl-Axel Nordenberg om tema och övrig planering.

§ 12/ Till den planerade trapphissen på Bygdemuseet har vår förening fått bidrag från kommunens bygdemedel med max 70 kkr. Tillsammans med Boverkets 69 kkr har vi nu medel att beställa hiss och handikap-ramp utifrån givna anbud. Stig har meddelat Lift och hissteknik respektive Torsten Kohnhert att de kan sätta igång och att vi vill ha det klart till midsommar.

§ 13/ Vid länets firande av hembygdsrörelsens 100-årsjubileum i Skellefteå torsdag 21 april deltog Stig och sålde av vår litteratur för 3000 kr. Cd-n med Erik Gardeströms Nybyggare var den mest lättsålda. Vidare såldes två ex av Byar och gårdar. Vår förening fick mycket positiv uppmärksamhet och många nya kontakter med andra hembygdsförbund skapades.

§ 14/ Eftersom styrelsen utgör valberedning är det bra om vi fortsätter bearbeta tänkbara kandidater till styrelsen. Bland annat har vi att ersätta Heidies plats.

§ 15/ Nästa styrelsemöte blir onsdag 1 juni kl. 18.00 på Bygdemuseet. Ordinarie ledamöter i styrelsen uppmanas att kontakta sin ersättare, om de inte kan delta i styrelsemöte. Förteckning över styrelsen finns i verksamhetsberättelsen samt i årsmötesprotokollet.

§ 16/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Jonny Söderlund

Sekreterare Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post20
« PreviousNext »