Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 18-09-16

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, September 17, 2018 14:45:57

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 16 september, 2018 på Bygdemuseet.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola, Jonny och Stig

Anmält förhinder:

§ 1/ Mötet öppnades av Britt-Inger, vår nya ordförande.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Vi utvärderade sommarens aktiviteter och konstaterade att vi haft 112 inskrivna och betalande i besöksboken på Bygdemuseet plus 25 ungdomar under 15 år. Temat i år var Barnmorskornas arbete. Från Gunnar Knutsson har vi fått låna hans mors barnmorskeväska, som användes under 1920- och 30- i våra bygder. Barnmorskan Margareta Nederberg från Tärnaby ställde upp vid invigningsdagen och svarade på besökarnas frågor. Maria Gardfall lånade ut ett antal av sin mors, Theas, tavlor, från Sam Hedman fick vi ett antal foton från den inspelning av filmen -Sameblod som gjordes i Umnäs kyrka. Lars Nyquist ställde ut ett antal landskapsfoton från Gratianbygden.

Kulturdagen den 19 juli samlade ett trettiotal intresserade. Där medverkade Lars Lönnback och Sten Wedmar som berättade om de krönikespel som visats i vår bygd, Lars-Olof Delsing om emigrationen till Amerika och Maria Gardfall och Bo Anders Johansson läste stycken av norrländska författare och Stig Anderback om kulturarvets betydelse.

Intresseföreningen Umnäsara hade som vanligt ansvar för servering, Gratianryttarna svarade för brödbakning och barnridning. Vidare ordnades bakluckeloppis under öppningsdagen. Bra väder och mycket folk. En trevlig dag med trivsel och gemenskap.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som medverkat och till alla besökare1

Årets kulturstipendiat blev Stig Anderback för sitt engagemang och arbete med föreningsliv och Bygdemuseet Gratian.

Första veckan var museet öppet alla dagar med Linnea Fransson som guide. Därefter lö-sö fram till 12 augusti då styrelseledamöter ställde upp som guider.

§ 5/ I sommar har vår ekonomi stärkts något. Med inträde, filmvisning och bokförsäljning har kassan förstärkts med 9217 kronor. Årshyran samt några andra fakturor väntar vi på. Men mellan tummen och pekfingret anser vi att sommarens aktiviteter har burit sina kostnader.

§ 6/ Styrelsen diskuterade utgivningen av nästa nummer av Gratianbladet. Redaktören efterlyser manus och/eller ideér på intressanta händelser eller frågor.

§ 7/ Vi uppdrar till styrelsens ledamöter att komma med förslag till nästa sommars utställningar.

§ 8/ Tidigare har beslutats att -Årets berättarafton ska hållas i Adventskyrkan i Slussfors, söndag 30 september kl. 15.00. Leif Göran Johansson kommer och visar sin film:-Djurvakterskan vid stora stenen.

Följande arbetsfördelning beslutades: Stig annonserar i Storumanbladet samt beställer affischer, Ella-Pia bakar bullar, hon och Britt-Inger och Natascha ansvarar för serveringen, Britt-Inger köper in kakor, kaffe, the, socker, grädde. Sven-Ola säljer lotter, Stig ordnar bokvinster. Inget inträde men kaffet kostar minst 40 kr.

§ 9/ I april i år lanserades hembygdsrörelsens nya portal. Britt-Inger och Marie är anmälda som administratörer. De har också ordnat med erforderliga handlingar som ska skickas in till Sveriges hembygdsförbund. På www.hembygd.se/hembygdsportalen finns att läsa om det utvecklingsarbete som pågår.

Ändringen betyder att Marit Bergfors avslutar sin uppgift åt vår förening. Styrelsen tackar henne för ett mångårigt och väl utfört arbete.

§ 10/ Frågorna om firmatecknare i bankärenden samt prenumerationer av förbundets tidskrift tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 11/ Stadgeöversynen samt ansökan om bidrag till kulturarvsarbete utreds närmare av Britt-Inger och Stig.

§ 12/ Britt-Inger ordnar en hylla för pärmar med tidningsurklipp och Sven-Ola och Jonny ordnar hyllor för böcker.

§ 13/ Sven-Ola väckte frågan om utlåning av föreningens böcker. Vi diskuterar detta närmare vid nästa styrelsemöte.

§ 14 / Nästa styrelsemöte hålls söndag 21 oktober hos Ella-Pia och Sven-Ola.

§ 15/ Ordföranden avslutade mötet och därefter packade vi ner innehållet i Barnmorskeväskan som Marie återställer till ägaren med ett hjärtligt tack från styrelsen. Vidare stängdes vattnet av , toaletten tömdes och försågs med glykol och trapphissen stängdes av.

Vid protokollet

Stig Anderback/sekr Britt-Inger Pettersson/ordf Sven-Ola Lönnback/justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post52

Kulturdag

AktuelltPosted by Marit Bergfors Sun, September 02, 2018 09:19:10

Kulturdag i Gratianbygden 19 juli.

Trots den intensiva värmen och strömavbrott var skolsalen i Bygdemuseet Gratian i Umnäs fullsatt av intresserade åhörare.

I sitt välkomsttal talade Stig Anderback om kulturarvets betydelse för den personliga identiteten. Han beklagade att historieämnet behandlas så styvmoderligt i den svenska skolan. När vi kan vår egen historia är vi trygga och kan öppna dörren för andras. Detta leder till att vi förstår vår egen kultur och därmed andra länders invånare . Därmed bekämpar vi rasism och främlingsfientlighet.

Därefter påmindes vi om de krönikespel som skrivits och spelats i Gratianbygden. Den teaterlärde prästen Sten Wedmar, nu boende i sin hemstad Västerås, berättade hur det var att regissera amatörer i bygden.
Det första krönikespelet skrevs av kantor Gottfrid Steen i början av 1950-talet. Detta stimulerade Lars Lönnback att skriva Krönikespelet om Gratianfamiljen.

Nästa programpunkt handlade om samiskt språk, kultur och samiska ortnamn. Äntligen fick vi svenskar veta vad det samiska ordet Gratian betyder. (avsmalnande sjö och sund omgiven av klippor).

Så blev det läsning ur litterära texter. Ankarsunds -sonen Bo Anders Johansson läste bland annat ur Helmer Grundströms poesi som exempel på det norrländska kynnets kärvhet och osminkade iaktagelser:

Milan hostade till och slog
Kolarn ramlade i och dog
Inte en kota blev kvar av karn
Käringen med sina nie barn
drevs av nöden på socknen ut.
Annars var allt som det var förut.


Umnäsättlingen Lundaakademikern Lars-Olof Delsing tog upp emigrationen till USA från de stora familjerna i Gratianbygden. Han gick tillbaka ända till 1700-talet och visade på sambandet från en individ till dagens många släkter i vår bygd.

Programmet lättades upp av sång till dragspel av Sven-Åke Dahlgren och Bert-Ove Lönnback. Man sjöng också unisont Gratiansången om Sara jonsdotter som 1809 flydde från kriget upp till Gratiajaure, dvs nuvarande Umnäs. Andra sånger handlade om känslan och kärleken till hembygden.

Till sist gick alla, utmattade av värme och kultur, till restaurang Umnäs Adventure där Kjell-Roger Skard hade dukat upp med smörgåsar med såväl kalla som varma drycker.  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post51

Årsmötesprotokoll

ProtokollPosted by Marit Bergfors Thu, July 12, 2018 15:55:56

Protokoll vid årsmöte söndag 8 juli 2018.

Plats: Bygdemuseets skolsal.

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnades av ordföranden Sven-Ola Lönnback

§ 2/ Till mötesordförande valdes Stig Anderback, till sekreterare Britt-Inger Pettersson

och till justerare Sven-Ola Lönnback och Johnny Söderlund

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Årsmöteskallelsen godkändes.

§ 5/ Revisorerna har granskat verksamhet och räkenskaper för 2017 och föreslår att Årsmötet fastställer årsredovisning och balansräkning. Det blev också årsmötets beslut.

Inkomster: Medlemsavgifter 15450 kr, Inträden 2200 kr, Böcker 3060 kr, Fika och lotter 3253 kr Totalt: 23 963 kr.

Utgifter: Annonser 3751 kr, Reklam och PR 1437,50 kr, Postbefordran 2025 kr, Försäkringar 1200 kr, Redovisningstjänster 5169 kr, Bankkostnader 1456 kr, Tidskrifter 200 kr, Föreningsavgifter 4250 kr, Mtrl 2850,50, Lön till guide 1000 kr.Totalt: 23339 kr

Resultat 624 kr plus för år 2017.

MEN eftersom lokalhyran för Bygdemuseet inte blev bokförd förrän januari 2018 har vi gått back med 4396 kr under år 2017.

§ 6/ Revisionsberättelsen föredrogs. I enlighet med revisorernas tillstyrkan och förslag beslutade årsmötet att bevilja kassör och styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 7/ Förrättades val till styrelse för hembygdsföreningen. I tur att avgå är följande ordinarie ledamöter: Sven-Ola Lönnback, Stig Anderback, Bo Anders Johansson och Marie Persson. Följande ordinarie ledamöter kvarstår ytterligare ett år: Johnny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Årsmötet beslöt att välja om de avgående ledamöterna för två år.

Ersättare i tur att avgå är: Natascha Beran och Barbro Karlsson. Följande ersättare kvarstår ytterligare ett år: Toolie Anderback, Johanna Näslund och Nils-Uno Ahlenius. Vi har två vakanta platser som erättare.

Årsmötet beslöt att omvälja de avgående ersättarna för två år.

Årsmötet beslöt även att ersättarna inte ska vara personliga. De kallas till varje möte och sätts in som röstberättigad vid de tillfällen när ordinarie ledamot är förhindrad att delta.

§ 8/ Då Sven-Ola Lönnback avböjt återval valdes Britt-Inger Pettersson till ordförande i två år. Hon hälsas hjärtligt välkommen som ny ordförande.

Årsmötet riktar ett tack till Sven-Ola för hans tid som ordförande och gläds att han kvarstår i styrelsen.

§ 9/ Revisorerna Ulrik Dahlgren och Svante Anderback med Malin Rådbring som ersättare omvaldes för ett år.

§ 10/ Då ingen är intresserad av att ingå i en valberedning beslöt årsmötet att uppdraget går till styrelsen.

§ 11/ Som tidigare år uppmanas medlemmarna att komma med uppslag eller idéer om innehållet i Gratianbladet.

§ 12 Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna till föreningen ska vara oförändrade, dvs 150 kr för familj och 100 kr för singel.

§ 13/ Inga frågor fanns denna gång som styrelsen vill att årsmötet ska avgöra.

§ 14/ Avslutades årsmötet.

Vid protokollet

Britt-Inger Pettersson Stig Anderback

Sekreterare Mötesordförande

Sven-Ola Lönnback Johnny Söderlund

Justerare Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post50

Protokoll 3 juli 2018

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sun, July 08, 2018 21:09:37

Protokoll vid styrelsemöte tisdag 3 juli 2018

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger, Jonny och Stig.

Anmält förhinder: Marie och Bo Anders.

Ella-Pia fortsatte med städningen medan vi hade möte och medan vi satte upp tavlor och foton.

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Britt-Inger.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Årets kulturstipendium går till Stig Anderback med följande motivering: ”som med sitt engagemang och brinnande intresse har bidragit till att hålla både hembygdsföreningen och hembygdens historia och kultur levande. Stig kan på ett fängslande sätt och med glimten i ögat berätta bygdens historia och bidra till att de som levt och lever i bygden har tillgång till sina rötter.”

Stig deltog inte i beslutet.

§ 6/ Britt-Inger ordnar växelpengar till den 8 juli. 1000 kr i lämpliga valörer.
Stig tar fram text till foto av Stor-Nila.

§ 7/ Kulturdagen den 19 juli är färdigplanerad. Lars-Olof Delsing berättar om emigrationen till Amerika,
Lars Lönnback ger en tillbakablick på krönikespelen i Gratianbygden samt en information om de olika samedialekterna. Bo-Anders läser från Torgny Lindgrens och Helmer Grundströms författarskap. Stig Anderback inleder och håller i trådarna. Sven-Åke Dahlgren sköter musiken med dragspel och sång liksom allsången. Vi hoppas också på medverkan från de som kommer till kulturdagen.

§ 8/ Sven-Ola föreslår att gavelväggen vid entrén till Bygdemuseet målas om.
Stig fick i uppdrag att ta ett samtal med fastighetsägaren.

§ 9 / Eftersom vi inte hade tillgång till alla foton som är planerade att ställas ut, träffas vi fredag 6 juli kl. 18.00 på Bygdemuseet och gör klart inför öppningsdagen den 8 juli.

§ 10/ Avslutades mötet

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Johnny Söderlund

Sekreterare Ordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post49

Protokoll 20 juni 2018

ProtokollPosted by Marit Bergfors Thu, June 21, 2018 18:31:32

Protokoll vid styrelsemöte onsdag 20 juni 2018 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Bo- Anders

Ella-Pia tog ut mattor och våttorkade golv medan vi andra hade styrmöte.

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Johnny Söderlund.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Förslag till verksamhetsberättelse för 2017-18 som tidigare skickats ut till styrelsen. Godkändes och föreläggs årsmötet.

§ 5/ Information har gått ut till samtliga i styrelsen med uppgift om vilka som är i tur att avgå i och med nästa årsmöte. Ingen har hört av sig och det tas som tecken att berörda är villiga att kandidera ytterligare två år.Sven-Ola vill lämna ordförandeskapet och han fick i uppdrag att kontakta Bo Anders och fråga om han är villig att ta över som ordförande. Likaså att kontakta Kenneth Berglund om att kandidera på den vakanta suppleantplatsen.

I övrigt föreslås omval.

§ 6/ Stig upprättar jourlista för sommaren på Bygdemuseet. Den biläggs protokollet med anmodan till styrelseledamöterna att ställa upp samt meddela sekreteraren för dem aktuella dagar. Första veckan guidar Linnea Fransson.

§ 7/ Under invigningsdagen 8 juli har vi årsmöte kl. 10.00. Stig talar med någon villig mötesordförande att ställa upp.

Stig kontaktar Gunnar Knutsson och Margit Bergström om de kan vara med och presentera utställningen om barnmorskor. Den text som producerats till utställningen kompletteras med foto av Fanny Stenvall Andersson med kort biografi och säljs som kompendium för en lämplig summa. Britt-Inger ordnar blommor utanför entrén

Vi hjälps åt under dagen i receptionen att ta emot inträde och att vara guider. Stig ordnar annons i Lokalbladet samt affischer.

§ 8/ Frågan om kulturstipendiet tas vid nästa styrelsemöte eftersom vi inte var eniga i valet av kandidater.

§ 9/ Nästa styrelsemöte hålls på Bygdemuseet tisdag 3 juli kl. 18.00.

§ 10/ Sven-Ola oljar handikapprampen i god tid innan öppnandet av Bygdemuseet

§ 11/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Marie Persson Johnny Söderlund

Sekreterare Ordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post48

Verksamhetsberättelse 17/18

ProtokollPosted by Marit Bergfors Thu, June 21, 2018 18:30:28

Verksamhetsberättelse för år 2017-18

Styrelse:

Ordinarie ledamöter: Ersättare: By:

Sven-Ola Lönnback ordf till 2018 Toolie Anderback till 2019 Umnäs

Stig Anderback, sekr till 2018 vakant till 2018 UmnäsForsm

Bo Anders Johansson till 2018 Johanna Näslund till 2019 A-sundForsm

Marie Persson till 2018 Natascha Beran till 2018 Umnäs

Johnny Söderlund till 2019 Barbro Karlsson till 2018 Harrvik/Nordan

Britt-Inger Pettersson till 2019 vakant Slussfors Anna Ahlenius till 2019 Nils-Uno Ahlenius till 2019 Bastansjö

Revisorer: Svante Anderback och Ulrik Dahlgren, ersättare Malin Rådbring.

Styrelsen gavs mandat att lämna förslag till kandidater till årsmötet 2018.

Under året har sex protokollförda styrelsemöten hållits samt som tidigare flera arbetskvällar inför sommarutställningen. Under sommaren 2017 var utställningens tema Tidskriften Västerbotten 1920-2014 samt textilier. Tyvärr kunde inte elever från Slussfors skola besöka Bygdemuseet på grund av brist på pengar till bussresan. Ingen utsågs till närningslivsstipendiet under 2017.

Under sommaren var endast 88 besökare inskrivna i Bygdemuseet varav 7 under 15 år. Detta kunde bero på att vi inte hade något inträde under öppningsdagen. Samma tendens upplevde vi även nu att många nöjde sig med servering och loppmarknad. Hur kan vi öka intresset för Bygdemuseet?

Utställningarna liksom möjligheten att på TV-skärm titta på cd-inspelningar var som tidigare uppskattade. Inspelningar från skogsaverkningar från såväl tidigare som nutid har väckt många minnen.

Under vecka 28 var Hanna Fransson guide. Öppethållandet under helgerna har som vanligt skötts av föreningens styrelse och medlemmar.

Vid öppningsdagen hade Intresseföreningen Umnäsara ordnat servering och hemslöjdsförsäljning och även loppmarknad och Gratianryttarna bakade bröd.

Föreningens skrifter har som tidigare år sålts under sommaren men efterfrågan har minskat kraftigt. Inkomsterna för föreningen har varit små under verksamhetsåret och sammantaget har utgifterna varit betydligt högre.

Årets berättarafton hölls i Umnäs församlingshem med tema skolan 175 år. Där berättade bland annat Inga-lisa Örnehult Svaleskog skolminnen. Efteråt var det servering och lottförsäljning. Drygt 40 personer kom till en mycket intressant och trivsam eftermiddag.

Marit Bergfors ansvarar som tidigare för vår hemsida. Föreningens hemsida är nu under anslutning till Sveriges hembygdsförbunds www.hembygd.se . Marie Persson ansvarar för detta. Vi finns nu också på facebook.

Som tidigare har två nummer av Gratanbladet getts ut under verksamhetsåret med hjälp av Pia Sjögren och Maja Anderback. Tidningen skickas nu enbart till de ca 160 medlemmarna.

Vi gläds som vi alltid gjort över alla våra medlemmars intresse för hembygden och hoppas att det håller i sig också i fortsättningen!/Styrelsen  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post47

Protokoll 3 juni 2018

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, June 05, 2018 15:43:44

Protokoll fört vid styrelse- och arbetsmöte 2018-06-03 i Bygdemuséet.

Närvarande: Sven-Ola, Bo-Anders, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Marie och Britt-Inger.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Johnny.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes och lades till handlingarna.

§ 5/ Vi fortsatte planeringen av sommarens utställningar: Klartecken från Maria Gardfall om utställning av ett antal av sin mor Theas tavlor, likaså från Lars Nyquist om ett antal naturfoton samt från Sam Hedman om foton från del av inspelningen i Umnäs kyrka av filmen

Sameblod. Från Börje Rydenfalk har vi fått låna ett foto av August Larsson i Umnäs med familj.

Fanny Stenvall Anderssons barnmorskeväska med tillhörande instrument är nu på plats i Bygdemuseet. Marie Persson tar fram foton på Fanny och Stig skriver om barnmorskorna och deras arbete.

Stig kontaktar ungdom som guide på Bygdemuseet vecka 28 samt ordnar annonser och affischer samt Jourlista för övrig tid.

§ 6/ Programförslag för kulturdag den 19 juli ändras då Lars Lönnback inte kommer. Stig kontaktar Lars-Olof Delsing och övriga medverkande och kommer med alternativt programförslag till nästa styrelsemöte.

§ 7/ Gratianbladet för juni 2018 adresserades och frankerades av Ella-Pia under kvällen och blev klart för distribution.

§ 8/ Frågan om Årets kulturstipendium avgörs vid kommande styrelsemöte.

§ 9/ Vi diskuterade entréavgifter inför sommaren och beslöt att som tidigare år behålla 40 kr för Bygdemuseet och gratis för ungdom upp till 15 år. Vid visningen av filmen Sameblod 100 kr och gratis för ungdom. Betalning kontant eller via swish

§ 10/ Vid nästa möte fastställer vi berättelsen för det gångna verksamhets-året samt förslag till årsmötet om val av styrelse. Sven-Ola avsäger sig uppdraget som ordförande.

§ 11/ Nästa styrelsemöte onsdag 20 juni, kl.18.00, på Bygdemuséet. Bra om alla i styrelsen kunde närvara!

§ 12/ Avslutades mötet. Därefter började vi ordna inför utställningarna.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Johnny Söderlund

Sekreterare Ordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post46

Protokoll 6 maj 2018

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, May 08, 2018 14:52:14

Protokoll vid styrelsemöte söndag 6 maj 2018 hos Britt-Inger och Felix.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola, Natascha, Jonny och Stig.

Anmält förhinder: Bo Anders.

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Britt-Inger Pettersson.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Vår kassör, Susanne meddelar att vi har 15 256, 79 kr på banken.

§ 6/ Vi fortsatte vår planering inför sommarens aktiviteter: Sven-Ola och Stig träffar Gunnar Knutsson ang. utställningen av barnmorskeväskan innan nästa styrelsemöte. Stig kontaktar Skogsmuseet i Lycksele om deras utställningar.

Oskar Östergren lovat att visa filmen Sameblod i Umnäs församlingshem söndag 8 juli, förslagsvis kl. 17.00.

Stig tar kontakt med Oskar om ekonomin.

Lars Nyquist ställer ut landskapsfoton från Gratianbygden på Bygdemuseet. Stig tar kontakt med Börje Rydenfalk om utställning av tavlor.

Samarbete som tidigare år med Umnäsara, Gratianryttarna och Umnäs Adventure under öppningsdagen.

Torsdag 19 juli kl. 13.00 presenterar Lars Lönnback sin bok -Tre kvinnor samt Linnea Axelssons bok -Aednan, ett samiskt släktepos.

Berättarafton 30 sept kl 15 i Adventkyrkan i Slussfors med Leif Göran Johansson, Storuman med bland annat filmvisning från bygden.

§ 7/ Beslut om årets kulturstipendium får vänta tills kommande styrelsemöte.

§ 8/ Sven-Ola och Stig informerade om träff i Lycksele 10 april. Viktoria Hallberg från Sveriges hembygdsförbund gav oss information om utställningen -En sagolik skola som kommer till Västerbottens museum i Umeå under tiden 6 maj-26 augusti 2018. Vidare om den satsning som görs på Barn och unga med syfte att få yngre att ansluta sig till hembygdsrörelsen. Material har utarbetats som kan vara till hjälp för lärare och hembygdsfolk att intressera eleverna.

§ 9/ Eftersom vi behöver tillskott i kassan beslöts att beställa 200 lotter från Sverigelotteriet för försäljning under sommaren. Sven-Ola åtgärdar.

§ 10/ Britt-Inger jobbar vidare med att beställa ett antal Gratianflaggor och Ella-Pia med Gratianlöparen.

§ 11/ Nästa styrelsemöte söndag 3 juni kl 18 i Bygdemuseet.

§ 12/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Britt-Inger Pettersson

Sekreterare Ordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post45
Next »