Hembygdsföreningen Gratian

Årsmötesprotokoll 2019Protokoll

Posted by Marit Bergfors Sun, July 14, 2019 11:11:04

Protokoll vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian 7 juli 2019.

Plats Bygdemuseet

§ 1/ Årsmötets öppnades av ordförande Britt-Inger Pettersson som hälsade välkommen.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Andreas Wedebrand, till sekreterare Stig Anderback och som justerare Jonny Söderlund och Sven-Ola Lönnback

§ 3/ Årsmötets kallelse godkändes.

§ 4/ Dagordningen fastställdes.

§ 5/ Årsberättelsen,, som tidigare utsänts, föredrogs av ordföranden. Den kommenterades och godkändes.

Kassa- och bokslutsrapport föredrogs: Vid årsskiftet 2018-19 var tillgångarna 18 826,82 kr.

Inkomsterna har varit 35 497 kr och kostnaderna 36.066,97 kr. Alltså ett minus på 1 569,97 kr

Eftersom 2017 års hyra 5000 kr för Bygdemuseet inbetalades i januari 2018 blir resultatet för senaste verksamhetsår ett plus på 3 413,03 kr.

Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten.

§ 6/ Revisionsberättelsen föredrogs. Den hade inga revisionsiakttagelser och föreslog att styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet.

§ 7/ Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och kassör. I beslutet deltog inte närvarande styrelseledamöter.

§ 8/ Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.

Britt-Inger Pettersson kvarstår som ordförande till 2020, liksom Stig Anderback som sekreterare och Bo Anders Johansson och Sven-Ola Lönnback som ordinarie ledamöter.

Vid årsmötet avsade sig Sven-Ola Lönnback.

I tur att avgå som ordinarie ledamöter är Marie Persson, Jonny Söderlund och Anna Ahlenius.

Som ersättare kvarstår Toolie Anderback, Johanna Näslund, Natascha Beran och en vakant.

I tur att avgå är Barbro Karlsson, Nils-Uno Ahlenius och en vakant.

Årsmötet beslöt att omvälja Marie Persson och Jonny Söderlund samt nyval av Barbro Karlsson som ordinarie ledamöter för två år.

Omval av Johanna Näslund som ersättare under två år.

Årsmötet uttalar ett varmt tack till de avgående ledamöterna Anna och Nils-Uno Ahlenius och Sven-Ola Lönnback för deras insatser under åren!

Styrelsen fick mandat att värva och utse ledamöter på de platser som nu är vakanta.

§ 9/ Till revisorer omvaldes Svante Anderback och Ulrik Dahlgren med Malin Rådbring som ersättare.

§ 10/ Som tidigare år beslutades att styrelsen också får vara valberedning.

§ 11/ Rapport ang. Gratianbladet.

I likhet med tidigare år är redaktören tacksam för artiklar och foton till Gratianbladet. Vid inbetalningar av medlemsavgiften är det tyvärr några som glömmer att skriva namn och/eller adress som gör det omöjligt att översända medlemsbladet. Här måste vi bli bättre på att påminna!!!

§ 12 / Medlemsavgifterna, 150 kr för familj och 100 kr för enskild kvarstår för år 2020.

§ 13/ Inga frågor fanns i år som styrelsen ville föra till årsmötet.

§ 14/ Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet och föreningens ordförande tackade i sin tur Andreas för hans proffsiga ordförandeskap.

Vid protokollet

Stig Anderback

Andreas Wedebrand Jonny Söderlund Sven-Ola Lönnback

Mötesordförande Justerare JusterareProtokoll 2019-05-27Protokoll

Posted by Marit Bergfors Wed, May 29, 2019 07:57:12

Protokoll vid styrelsemöte söndag 27 maj 2019 på Bygdemuseet.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Bo Anders.

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Sommarens utställning utgörs av landskapsfoton från bygden tagna av Lars Nyquist, samt målningar av Börje Rydenfalk och Marietta Malmbo. Börje har också lovat att ställa ut mindre konstverk som vi kan ställa i glasskåpet. Stig kontaktar Lars och Börje inför placeringen av tavlorna och Britt-Inger kontaktar Marietta.

Stig har sänt information om våra sommaraktiviteter till kommunens evenemangskalender, till turist informationen och till Vuxenskolan. Annons kommer som vanligt att beställas i Storumanbladet samt affischer till våra ”gatupratare” och till byarna. Britt-Inger informerar i facebook.

Med anledning av att vår kommun utsetts till Årets kulturkommun i länet kommer kommunen att representeras av Fredrik Boström den 7 juli Han är ledamot i Fritids, kultur och utbildningsnämnden.

§ 5/ Vid förra mötet beslutade vi om ett Hedersomnämnande till Umlax, samt kulturstipendium till Maria Gardfall. Följande förslag till motivering godkändes av styrelsen:

Hedersomnämnande.

Företaget UMLAX har haft sin fiskodling i Slussfors, nedströms Portbron, Umeälven, sedan år 2002. Detta har skapat varaktiga arbetstillfällen i Gratianbygden. Som en värdefull bieffekt har odlingen också skapat goda tillväxtmöjligheter för den vilda fisken i älvområdet och i Umnässjön. Detta har medfört ökad försäljning av fiskekort och gett byasamfälligheterna i Slussfors och Umnäs goda inkomster.

Hembygdsföreningen Gratian vill med detta hedersomnämnande visa vår uppskattning av den verksamhet som företaget UMLAX bedriver i vår hembygd./Styrelsen, Juli 2019, genom Britt-Inger Pettersson, Ordförande.

Årets kulturstipendium 2019 går till Maria Gardfall som förvaltat sin mor Theas målningar och texter från och om Gratianbygden och på ett generöst sätt gett vår hembygdsförening tillgång till detta kulturarv. Maria har också gått i sin mors fotspår som amatörmålare. Årets kulturstipendium är samtidigt en postum hyllning till Thea Gardfall./ Styrelsen hem Britt-Inger Pettersson, Ordförande.

Utdelning av kulturstipendium och hedersomnämnande sker den 7 juli av ordf.

§ 6/ Gratianbladet kommer att bli klart för tryckning vecka 22 och tryckt vecka 23.

Britt-Inger och Ella-Pia gör i ordning en bilaga med uppmaning att bli medlem och att betala medlemsavgift. Även ett inbetalningskort biläggs.

§ 7/ Kulturdagen 20 juli. Förutom Lars Jonas från Noicemakers medverkar Maria Gardfall med diktläsning från Linnea Axelssons bok Aedna, Bo Anders från dikter och prosa som han valt, Lars Lönnback från Magnus Västerbros bok Svälten och Stig från Bo Johanssons samlingar. Kulturdagen börjar kl. 14. Efteråt inbjuder Intresseföreningen Umnäsara på grillafton vid Badplatsen vid Holmträskbäcken.

§ 8/ Inga besked har hittills kommit in från de ledamöter i styrelsen vars mandatperiod upphör vid tiden för årsmötet 7 juli. Förnyad påminnelse!!!!

§ 9 Arbetet med hemsidan fortgår. Britt-Inger fotograferar föremål och miljö på Bygdemuseet och som läggs in på hemsidan.

§ 10/ Nästa styrelsemöte onsdag 12 juni kl 18.00 på Bygdemuseet.

§ 11/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Ordförande Justerare

Före styrelsemötet hade vi besök av Lars Nyquist som informerades av plats för hans fotografier. Vidare placerades bokhylla och skåp och planerades inför de göromål som måste till innan öppnandet.Protokoll 2019-04-28Protokoll

Posted by Marit Bergfors Tue, April 30, 2019 12:57:13

Protokoll vid styrelsemöte söndag 28 april 2019 hos Britt-Inger och Felix.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Bo Anders.

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Johnny.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Föregående minnesanteckningar upplästes, kommenterades och godkändes.

§ 5/ Vid nästa styrelsemöte bjuder vi in Lars Nyquist och samtalar om hans planerade fotoutställning på Bygdemuseet. Britt-Inger kontaktar de amatörmålare som lovat att ställa ut sina alster. Stig fortsätter kontakten med Stig-Ove Gustafsson om hans skidsamling.

Senast 15 maj gör Stig i ordning en information till Olga Pettersson, Västerbottensteatern, med info om de aktiviteter som vår förening har inom ramen för Storuman som kulturkommun 2019-20.

§ 6/ Styrelsen beslöt att dela ut Årets kulturstipendium till Maria Gardfall. Maria har förvaltat sin mor Theas målningar och texter om hembygden och på ett generöst sätt gett vår hembygdsförening tillgång till detta kulturarv. Maria har gått i sin mors fotspår som amatörmålare. Detta stipendium är även en postum hyllning till Thea Gardfall.

Britt-Inger ansvarar för stipendiet som utdelas den 7 juli

Styrelsen vill uppmärksamma och ge en eloge till företaget Umlax och dess ägare Josef Nygren. Genom sin fiskodling nedströms Portbron har sportfisket i Umnässjön fått en mycket positiv utveckling och lockar sportfiskare från flera länder.

Britt-Inger gör i ordning en trevlig inramad text.

§ 7/ Stig informerade om Västerbottens hembygdsförbunds 100-årsjubileum. Vid Årsmötet 4 maj i Lövånger uppmärksammas förbundet på temat Berättande, I Lycksele på Skogsmuseet den 28 september på temat Kulturmiljö samt i Umeå på Västerbottens museum den 9 november, tema Arkiv.

Till hösten ska en jubileumsskrift vara klar med förbundets historia samt glimtar från länet. Stig har uppdraget att skriva om hembygdsföreningen Gratian. Artikeln illustreras med foton från Bygdemuseet, tagna av Britt-Inger.

§ 8/ Arbetet med hemsidan fortgår.

§ 10/ Stig delgav den information som han fått av ägarna till Umnäs Adventure med anledning av branden av hotellet. Ambitionen är att uppföra en ny byggnad med estaurang, kök, boende och garage. Sonja Eliasson på kommunen ritar med uppgift att byggnaden ska gå i stil med övriga hus på området. Träff med försäkringsbolaget den 3 maj. Om allt går enligt plan ska byggnaden vara klar oktober/november i år.

§ 11/ Stig fick i uppdrag att kontakta Oskar Östergren om att låna några same-föremål från Per Bals nerlagda museum.

§ 12 Nästa styrelsemöte söndag 26 maj, kl 18 på Bygdemuseet./ .

§ 13/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Britt-Inger Pettersson Johnny Söderlund

Sekreterare Ordförande JusterareProtokoll 2019-02-24Protokoll

Posted by Marit Bergfors Tue, February 26, 2019 18:19:45

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 24 februari 2019 hos Britt-Inger och Felix

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola och Stig, samt Ella-Pia och Inga-Lisa.

Anmält förhinder: Bo Anders, Nils-Uno och Jonny.

§ 1/ Mötet öppnades av ordförande Britt-Inger.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Britt-Inger gör en sammanställning över medlemmar i vår förening och vilka som betalat medlemsavgiften för 2018

§ 5/ Vi fortsatte planeringen inför sommaren. Britt-Inger lånar ut sin mors tavla till utställningen. Börje Rydenfalk lovat låna ut tavlor eller föremål. Stig kontaktar Stig Ove Gustafsson ang hans skidsamling på Bygdemuseet.

§ 6/ Britt-Inger och Stig jobbar nu med bidragsansökan till Länsstyrelsen ang dator med tillbehör, megafon och sittbänkar för utomhusbruk. Till kommunen ang kulturdag och till Riksantikvarieämbetet för arkivering och digitalisering. Ansökan ska vara inne senast 3 mars. Under förutsättning att vi får medel anställs Maria Gardfall under 4 månader på halvtid. Medsökande har varit Sara Sharifi från Umeå. Hon är proffs vad gäller arkivarbete och har lovat oss goda råd!

§ 7/ Marie jobbar nu med att lägga över mtrl från den gamla hemsidan till den nya.

§ 8/ Vi försöker göra en översyn av våra stadgar innan årsmötet i juli. Beslut om ändring måste tas vid två årsmöten.

§ 9/ Sven-Ola är taggad att hänga upp majolikan med hjälp av givaren Åke Nilsson.

§ 10/ Vi tog en första diskussion om stipendier, Fortsättning följer.

§ 11/Nästa styrelemöte blir söndag 31 mars, kl 18 hos Inga-Lisa och Stig

Vid protokollet

Stig Anderback/sekr Britt-Inger Pettersson/ordf Sven-Ola Lönnback/justerareProtokoll 2019-01-20Protokoll

Posted by Marit Bergfors Tue, January 29, 2019 11:56:54

Protokoll vid styrelsemöte 2019-01-20 hos Ella-Pia och Sven-Ola.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Natascha, Bo-Anders och Johnny.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola.

§3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Britt-Inger redovisade föreningens ekonomi för år 2018. Enligt Balansrapporten är tillgångarna vid årets slut 18 826,82 kr.

Inkomsterna har varit 35 497 kr. Kostnaderna har uppgått till 36 066,97. Resultatet för året är enligt den ekonomiska rapporten alltså ett minus med 1 569,97.

Eftersom årshyran på 5000 kr för Bygdemuseet för år 2017 inbetalades först 2018 är resultatet för senaste verksamhetsår ett plus på 3 431,03 kr. Även ekonomiskt har vi haft ett bra 2018!

Från och med 2019 tar vi själva över medlemsmatrikeln. Britt-Inger och Susann tar fram en plan för information till styrelsen om föreningens ekonomi.

Britt-Inger och Stig har uppdraget att söka pengar till den planerade kulturdagen samt till bärbar dator och dokumentation av föreningens föremål, dokument och foton. Tänkbara bidragsgivare är Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Västerbottens hembygdsförbund och Storumans kommun.

§ 6/ Vi fortsätter vår planering av sommarens aktiviteter. Utställning av foton och konst från bygdens fotografer och amatörkonstnärer samt samverkan med Umnäsara under invigningsdagen med servering, brödbakning, loppis och barnridning.

§ 7/ Britt-Inger och Marie jobbar vidare med den nya hemsidan.

§ 8/ Sven-Ola och Åke har förberett upphängningen av majolikan i Bygdemuseet. När vårvärmen kommer slutförs arbetet.

§ 9/ Stig informerade om Västerbottens Hembygdsförbunds 100 års jubileum 2019. En minnesskrift tas fram och presenteras vid årsmötet i Lövånger den 4 maj. I jubileumsskriften får vår förenings historia plats. Stig skriver.

§ 10/ Gratianbladet för januari 2019 gjordes i ordning med adressering och frankering av Ella-Pia som primus motor.

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 24 februari kl. 18 hos Britt-Inger och Felix.

§ 12, Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Ordförande Justerare

Protokoll 18-11-18Protokoll

Posted by Marit Bergfors Tue, November 20, 2018 11:34:32

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 18 nov. 2018 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

Närvarande: Britt-Inger, Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder:Natascha och Bo-Anders

§ 1/ Mötet öppnades av ordf.

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Information från kassören: Bank 20.427 kr. Inga kontanter. Hyra 5000 kr ej betald.

§ 6/ Prenumeration av tidskriften Bygd och Natur har gjorts av Britt-Inger.

§ 7/ Upphängningsanordning för Majolikan, lampan, har tillverkats av Sven-Ola. Han och gåvogivaren, Åke Nilsson, tar bort elinstallationen och ändrar den till belysning med stearinljus och hänger upp den. Lampan kommer aldrig att tändas utan endast vara ett intressant och vackert föremål.

Hyllorna för pärmar sätts upp i köket och bokhyllorna i stora salen.

§ 8/ Lars Lönnback har föreslagit att föreningen ordnar en kulturfestival sommaren 2019. Västerbottens hembygdsförbund firar sitt 100-årsjubileum samma år. Styrelsen uppdrar åt Lars att komma med uppgift om kostnader för lämpliga författare. Under förutsättning att vi kan få bidrag och/eller sponsorer som täcker kostnaderna är vi intresserade av en kulturdag/festival.

§ 9/ Nästa sommars aktiviteter på Bygdemuseet är en stående punkt på,dagordningen.

Stig har talat med Lars Nyquist, duktig amatörfotograf, och han är intresserad av att göra en fotoutställning och försäljning till sommaren.

Sven-Ola föreslår att kontakt tas med Sam Eriksson om han är intresserad av en utställning på Bygdemuseet. Stig kontaktar Sam via mail.

Britt-Inger kontaktar Mårten Dahlfors och Mariella Malmbo ang. deras intresse för utställning

nästa sommar eller längre fram.

§ 10/ Marie och Britt-Inger tar fram foton till Gratianbladets januarinummer 2019.

§ 11/ Britt-Inger överlägger med Susanne om lämpliga tidpunkter för information om föreningens ekonomi.

§ 12/ Nästa styrelsemöte söndag 2019-01-13, kl. 18.00 hos Ella-Pia och Sven-Ola.

§ 13/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Ordförande Justerare

Berättarafton i SlussforsAktuellt

Posted by Marit Bergfors Wed, October 31, 2018 13:25:28

Blog image

Hembygdsföreningen Gratians berättarafton i Adventskyrkan i Slussfors med Vuxenskolan som medarrangör lockade ett 30-tal besökare. Leif-Göran Johansson visade sin film - Djurvakterskan vid den stora stenen, där Lars Holmner berättade om Eva-Maja. Ett kvinnoöde som blivit något av en legend i bygden.Hon levde mellan 1819 och 1896 och hade 16 syskon. När hon födde sitt första barn som18-åring var hon inte välkommen hem till sina föräldrar.

Hon tog då sin tillflykt till Storsten, på södra sidan sjön Storuman. Under den stenen gjorde hon sig en koja av ris och bodde där med sin son. Efter ett år byggde byamännen i Kaskeloukt en timrad stuga om ca 8 kvadratmeter till henne och barnet. Hon försörjde sig med allehanda sysslor, bland annat vaktade hon djur på somrarna. Efter några år gifte hon sig och fick fem barn. När den femte barnet föddes blev
Eva-Maja änka. Mannen drunknade under fiske i Lofoten.

Hon återvände till Storsten med sina barn. Sina sista år blev hon bortauktionerad för 30 kr per år till en bonde.

Vid kaffet presenterade Leif-Göran sin bok - Där man visslar istället för att ropa.

Från Hembygdsföreningen såldes ett kompendium från sommarens utställning om barnmorskorna samt Hembygdsförbundets bok- Skolperspektiv.

Ett lotteriet med bokpriser såldes och tillsammans med försäljning av kaffe blev det en vacker slant till Hembygdsföreningen Gratian och dess verksamhet.

Protokoll 18-10-21Protokoll

Posted by Marit Bergfors Mon, October 29, 2018 08:33:26

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 21 oktober 2018 hos Ella-Pia och Sven-Ola

Närvarande: Britt-Inger Pettersson, Sven-Ola Lönnback, Johnny Söderlund och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Marie och Bo- Anders

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Berättarafton i Adventkyrkan i Slussfors den 30 september samlade 35 besökare. Leif Göran Johansson visade filmen om Eva-Maja vid den stora stenen och berättade om minnesvärda personer i bygden. Intresset och deltagarnas uppskattning var stor. Kanske vi ska bjuda in honom även nästa år!?

Servering och lotterier gav ett netto på 1600 kr.

§ 6/ Mötet beslutade att till firma tecknare för Hembygdsföreningen Gratian (Org.nr 895401-2251, Bankgiro 869-0422 )skall vara ordföranden Britt-Inger Pettersson och som tidigare Susanna Torstensson, Sannto Redovisningstjänst att teckna föreningen var för sig.

Mötet beslöt vidare att utse Britt-Inger Pettersson, 530529-8621, att företräda föreningen i följande angelägenheter och i samband därmed underteckna erforderliga handlingar.

-Att öppna och avsluta och disponera konton samt omplacera föreningens medel.

-Att lösa in plus- och bankgiroavier.

-Att göra uttag och insättningar samt betala föreningens räkningar både i bank och via internet samt swisch.

Tidigare företrädare för föreningen Sven-Ola Lönnback återkallas.

§ 7/ I samband med den planerade arkiveringen av Bygdemuseets föremål tar vi upp frågan om bokutlåningen.

§ 8/ Vi spånade lite om nästa sommars utställning.Tidstypiska kläder från vår bygd nämndes. Vi fortsätter att tänka!

§ 9/ Innehållet i nästa nr av Gratianbladet diskuterades. Förutom en kort överblick på sommarens aktiviteter och berättarafton var vi överens om att skriva om den utveckling som skett i vår bygd vad gäller boende, transportvägar, livsstil och annat som hör till vår tillvaro. Stig tar fram ett utkast till nästa styrelsemöte.

§ 10/ Riksantikvarieämbetet inbjuder hembygdsföreningar att söka medel för kulturarvets bevarande. I början av 2019 kommer närmare information. Vi beslöt att söka pengar för att förteckna och arkivera våra föremål på Bygdemuseet. Britt-Inger och Stig får uppdraget.

§ 11/ Britt-Inger kontaktar tidskriften Bygd och natur om vilka prenumerationer som finns och säger upp dem som inte är aktuella. Vid nästa möte beslutar vi om nya prenumerationer.

§ 12/ Sven-Ola informerade om att de nya hyllorna för pärmar nu finns på museet.

§ 13/ Britt-Inger och Ella-Pia informerade från föreningsträff som anordnats av kommunen.

Olika sätt görs för att locka tillbaka utflyttade från kommunen. Information om bidrag från olika håll: Bygdemedel, Leader Lappland, Sandsele vindkraftspark och Arbetsstugorna.

§ 14/ Vi är bekymrade över det låga deltagandet i styrelsemötena!!!

Nästa styrelsemöte söndag 18 november 2018 hos Britt-Inger och Felix.

§ 15/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Ordförande Justerare