Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Berättarafton

AktuelltPosted by Marit Bergfors Sun, September 18, 2016 12:12:01

Hembygdsföreningen Gratian inbjuder till berättarafton, söndag 2 oktober, kl. 15.00 i Ankarsunds Folkets Hus.

Carl Axel Nordenberg berättar om intressanta människor och upplevelser i vår bygd.

Det blir servering och lotteri med bokvinster.

Det kommer även att finnas ett bokbord för försäljning av föreningens olika bokalster.
Vi hoppas på bra uppslutning! Välkommen!  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post28

Protokoll sept. 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sat, September 17, 2016 15:27:53

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 11 sept. 2016 i Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola Lönnback, Marie Persson, Britt-Inger Pettersson, Toolie Anderback Jonny Söderlund, Bo Anders Johansson och Stig Anderback.

Anmält förhinder:Siv Grubbström.

§ 1/ Mötet öppnades av vår nya ordf, Sven-Ola. Han hälsade välkommen och Bo Anders fick ett särskilt välkommen som ny i styrelsen.

§ 2/ Till justerare utsågs Toolie.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Uppföljning och utvärdering av sommarens arrangemang:

Antal inskrivna i besöksboken är 146 varav 32 under 15 år. En markant minskning jämfört med föregående år. Annonseringen skedde i ”Visit Storuman” istället för Storumanbladet och det kanske var ett misstag!? Vidare var det klagomål på att hotellet inte hade öppet under besöksdagarna. I vanlig ordning hade Umnäsara servering och loppis och Gratianryttarna bakade tunnbröd och sålde.

Årsmötet 2016 hade vi kl.10, öppningsdagen. Patrik Persson, Gratianättling och komunfullmäktiges ordf skötte klubban. Han invigde även handikapprampen och trapphissen.

Utställningen med gamla foton och textilier från bygden var uppskattade men vi önskar att fler skulle ta sig tid och besöka museet.

Låset från Halvar Lidfalks dynamitbod fortsätter att intressera. Endast en handfull besökare har lyckats låsa upp det!

Styrelsen riktar ett tack till alla som medverkat under sommaren med utställningarna, ett särskilt tack till Marie Persson och Catrine Lyngdell som ansvarat för fotoutställningen och Ella Pia Lönnback för textilierna. Alla ni som guidat under Bygdemuseets öppethållande ska också ha en eloge!

Vidare har vi anledning att rikta ett tack till Torsten Kohnert samt till Bröderna Lundh som byggt handikappramp resp. levererat trapphissen. De har fått vänta på betalning för sina tjänster utan att kräva någon ränta!

§ 5/ Det ekonomiska läget för föreningen är inte så bra just nu. Intäkterna för medlemsavgifterna, inträden och försäljning av litteratur har minskat medan våra omkostnader är i stort sett som tidigare. Verksamheten har gett ett minusresultat hittills under året med 9021 kr. Det betyder att våra tillgångar i dag är 11123 kr. Årets hyra är inte betald samt inbetalningar till Riksförbundet. Vi hoppas på många deltagare på Berättarafton i Ankarsund. Vi hjälps åt att göra reklam!!

§ 6/ Lars Lönnback har kommit med ett förslag om att bilda en studiecirkel med slutresultat att uppföra ett bygdespel om Gratianbygden i dag. Idén har han fått från Tärnabornas bejublade föreställning ”Gränsfolk”denna sommar. Den hade föregåtts av en studiecirkel under året innan.

Lars har följande skiss: Akt 1: Nybyggartiden, en tillbakablick. Akt 2. Utvandringen till Amerika, första och andra världskrigen. Skolan och lärarna. Akt 3: Dagens läge. Arbetssituationen i Gratianbygden. Ungdomarnas kultur,turism och invandrare.

Efter ingående diskussion var vi överens om den stora utmaning som finns för ett nytt bygdespel: ingen självklar ledare, mindre med folk i vårt område, (från ca 1300 år 1960 till ca 500 i dag) många äldre, de ungdomar som finns åker bort för utbildning och många återvänder inte, eftersom det inte finns arbete på orten.

Bo Anders föreslog att satsa på en studiecirkel med syfte att spegla dagens situation, (akt 3 ) och lyfta frågor om vår bygds möjligheter. Skulle det resultera i en föreställning så OK, men det skulle inte vara ngt krav. Marie menade att samtalen också skulle resultera i kommande sommars utställningar. Detta blev också dagens preliminära beslut.

Vi funderar vidare till nästa styrelsemöte, Stig kontaktar studieförbund, kanske de har något passande mtrl!?Efter det tar vi definitivt beslut om hur vi går vidare.

§ 7/ Vi hjälps åt som vi brukar göra, att komma med förslag till kommande sommars aktiviteter. Om studiecirkel blir verklighet enligt föregående paragraf kan vi få bra uppslag till utställningar!

§ 8/ Redan i vår beslutade vi om berättarafton, söndag 2 oktober, kl. 15.00 i Ankarsunds Folkets Hus.

Carl Axel Nordenberg har lovat ställa upp och berätta om intressanta människor och upplevelser i vår bygd.

Ella-Pia bakar bullar, Toolie och Britt-Inger kakor och köper in kaffe, the och socker. Bo Anders svarar för kaffekokning, dukning och servering med hjälp av vi andra i styrelsen.

Stig beställer annons i Bladet samt ett antal affischer som sprids i byarna samt i Storuman, Tärnaby och Dikanäs. Lotteri med bokvinster ordnas av Stig. Ella-Pia och Sven-Ola ordnar ett bokbord för försäljning. Vi hoppas på bra uppslutning!

§ 9/ Sven-Ola hade fraktat tavlan från det gamla missionshuset i Slussfors till museet. Om vi beskär den kommer den att rymmas på väggen i trappuppgången, 250 x 150 cm. Vi bar upp den till tredje vind och planerar att montera den till våren! Då tavlan är målad av Sten Flemming, en erkänd konstnär, bör vi ta kontakt med ngn på Länsmuseet för rådgivning.

§ 10/ Sven-Ola har kontaktat Audovideo i Storuman samt Länsmuseet i Umeå ang möjligheten att modernisera vår lyssnarhörna. Det behövs en mera lätthanterad utrustning. Kanske vi kan få hjälp från Länsmuseet att spela över kasettbanden till cd.?! Sven-Ola fortsätter med de kontakterna.

§ 11/ Nästa styrelsemöte sker i oktober efter kallelse.

§ 12/ Avslutades mötet.

Marie och Catrine har tidigare plockat ner foton och under kvällen har Ella-Pia tagit ner textilierna så vad som återstod inför vintern var avstängning av vatten samt frostmedel i toalett och vattenlås. Detta ordnade Jonny och Sven-Ola innan vi lämnade lokalerna.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post27

Invigning med klockklang!

AktuelltPosted by Marit Bergfors Tue, July 19, 2016 18:22:47

För Bygdemuseet Gratian i Umnäs var det en stor händelse när kommunfullmäktiges ordf. Patrik Persson invigde handikappramp och trapphiss.
Han gjorde det med att symboliskt klinga i den gamla skolklockan.

I sitt tal tog han upp sambandet mellan dåtid, nutid och framtid och framhöll muséets betydelse för en bygds utveckling.

Nu ges även personer med rörelsehinder möjlighet att ta del av Gratianbygdens rika
och mångsidiga kulturarv.

(Först att testa trapphissen!)

I sommar visas gamla foton och textilier tillsammans med nybyggarnas historia
i form av redskap och dokumentation såväl skriftligt som med ljudinspelningar.

Årets kulturstipendiater var Marie Persson, Katrine Lyngdell och Paul Hillörn.
De belönades för sitt arbete med boken om Anners Annersa.
En nybyggare som med sin familj bosatte sig vid Ryfjället
och livnärde sig där under många svåra umbäranden.

Bildtext: Katrine Lyngdell, kulturstipendiat,Sven-Ola Lönnback, ordförande,
Stig Anderback/sekr. och Paul Hillörn, kulturstipendiat. (Marie Persson var bortrest.)

Vid hembygdsföreningens årsmöte valdes Sven-Ola Lönnback, Slussfors,
till ny ordförande efter Marie Persson som undanbett sig omval.

Nyval till styrelsen av Bo Anders Johansson, Ankarsund.
I övrigt omvaldes styrelsen.

Intresseföreningen Umnäsara serverade kaffe och våfflor samt loppis.
Gratianryttarna bakade och sålde tunnbröd och erbjöd ridning för barn med hästen Gandur.

Med vackert väder och många nöjda besökare och god gemenskap var det
-summa summarum - en härlig och minnesvärd sommardag!

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post26

Årsmötesprotokoll

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 11, 2016 21:42:15

Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 10 juli 2016.

Plats: Gratianmuséets skolsal

§1 Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Till ordförande för årsmötet valdes Patrik Persson, till sekreterare Stig Anderback och till justerare Britt-Inger Pettersson och Jonny Söderlund.

§3 Årsmötets kallelse godkändes.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Stig Anderback föredrog årsberättelsen, som kommenterades av årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 Föredrogs bokslut för år 2015: Vid årets början var tillgångarna 21 625,34 och vid årets slut 19 494,29, en minskning med 2 131,05 kr.

Intäkter: 44 943,00 kr, (medlemsavgifter, inträden, bokförsäljning, fika och lotterier)

Kostnader: 45.848,05 kr (lokalhyra, annonsering, Gratianblad, postbefodran, redovisningstjänster,bankkostnader, tidskrifter, guider, skattefria bilersättningar vid berättarafton och besök från Riksförbundet samt föreningsavgifter.)

Det egna kapitalet har minskat från 19 412,34 till 18 506,79 kr, dvs med 905,05 kr under år 2015.

§7 Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att föreslå kandidater.

I tur att avgå som ord ledamöter är Marie Persson, Gunn Einarsson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback. Gunn har avböjt återval och Bo Anders Johansson, Ankarsund nyvaldes. I övrigt omval. Till ordförande efter Marie som avböjt återval utsågs Sven-Ola Lönnback. Marie omvaldes som ord. ledamot. Ordinarie ledamöter som kvarstår är Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Som ersättare i tur att avgå är Siv Grubbström, Per Göran Johansson och Haidie Lirell-Holmfridsson. Haidie avled under våren och Per Göran har avböjt återval. Siv omvaldes.

Kvarstår som ersättare är Toolie Anderback, Johanna Näslund, Barbro Karlsson och Nils Uno Ahlenius. Det betyder att vi har två vakanser.

Årsmötet riktar ett tack till Marie för hennes tid som ordförande och till Gunn och Per Göran för deras tid i styrelsen.

§ 9/ Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/ Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade att vi har gett ut två nummer av Gratianbladet, ett i januari med inbetalningskort och ett i juni med information om sommarens aktiviteter. Som tidigare har vi haft professionell hjälp med redigeringen av Pia Sjögren med undantag av

juninumret då Pia var upptagen. I stället svarade Storumans Tryckeri för såväl redigering som tryckning.

Inför nästa utgivning lämnades förslag till innehåll, bland annat om Hedvig Foss, född Karlsson via hennes barnbarn Kristin samt Bertil Gilleroth via hans dotter René. Vidare finns anteckningar från Lars Lönnback om gamla Missionshuset i Slussfors.

§ 12/ Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna blir oförändrad: Familj 150 kr, singel 100 kr.

§ 13/ Stig informerade om att bidragen från Boverket och Bygdemedel till ramp och trapphiss inte hinner utbetalas förrän fakturorna har förfallit till betalning. Efter samtal med Hiss och Liftteknik och Torsten Kohnert har löfte getts att inte tillämpa någon dröjsmålsränta. Fakturan till Bengts El har förskotterats av Stig.

Årsmötet uttalar ett varmt tack!

§ 14/ Ordförande avslutade och tackade för ett konstruktivt årsmöte.

Stig Anderback Patrik Persson Mötessekreterare Mötesordförande

Britt-Inger Pettersson Johnny Söderlund Justerare Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post25

Protokoll 3 juli

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 04, 2016 13:19:47

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 3 juli 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie, Jonny och Gun.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/Britt-Inger valdes till justerare.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Upprättades jourlista för sommaren 2016. Vi saknar folk 30 och 31/7 samt 7/8. Sven-Ola hör om Lars L. kan ställa upp någon dag.

§ 5/ För invigningsdagen av Bygdemuseets öppnande beslöt vi om följande arbetsfördelning.Jonny svarar för trapphissen, Briit-Inger informerar om fotoutställningen,

Ella-Pia sköter loppis med bokförsäljning och Sven-Ola och Stig finns i receptionen.

Patrik Persson ställer som ordförande vid årsmötet och svarar för invigningen av handikappramp och trapphiss. Stig delar ut kulturstipendierna.

§ 6/ Då vår kassa är något ansträngd beslöts att stipendiesumman för i år blir 500 kr, tidigare 1000 kr.

§ 7/ Avslutades mötet.

Under vårt möte hade Ella-Pia hunnit vaska golvet i utställningsrummet så det mesta var avklarat inför öppnandet nästa söndag!

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Britt-Inger Pettersson

Sekreterare Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post24

Invigning och öppettider

AktuelltPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 20:53:54

Bygdemuseet Gratian håller öppet alla dagar från 10 juli till 24 juli
mellan kl. 11 och 15, därefter lör-sön t.o.m. 14 augusti.

Söndag 10 juli kl. 10 har hembygdsföreningen sitt årsmöte.
Kl. 11 öppnas museet med invigning av handikappramp och trapphiss.
Kl. 12 utdelas Årets kulturstipendium. Försäljning av litteratur om bygden

Sommarens utställning är Gamla foton och textilier från Gratianbygden.

Öppningsdagen anordnar Umnäsara servering, hemslöjdsförsäljning och loppmarknad. Gratianryttarna bakar och säljer tunnbröd och erbjuder ridning för barn.
Anmälan om hemslöjd och loppis till Lena Larsson, 0705673011.

VÄLKOMNA!  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post23

Protokoll 20 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:13:27

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 20 juni 2016.

Plats Bygdemuséet.

Närvarande: Gunn Einarsson, Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback samt Ella-Pia Lönnback

Anmält förhinder: Marie, Anna och Nils-Uno.

§ 1/ Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Sven-Ola Lönnback

§ 2/ Till justerare valdes Gunn Einarsson.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Föregående mötesprotokoll upplästes, kommenterades och justerades samt lades till handlingarna. Altartavlan har tillsvidare magasinerats hos Sven-Ola eftersom den kräver mycket arbete att återställa. Vi klarar det inte denna sommar.

§ 5/ Jourlista för sommaren 2016 tas upp vid nästa styrelsemöte. Varje ledamot tänker efter vilka dagar som hon/han kan ställa upp.

§ 6/ Trapphissen är installerad och besiktad av Mikael Lundh, Inspecta, men inget protokoll har inkommit. Då förfallotiderna för fakturorna för ramp och hiss kommer att passeras med råge innan vi får våra bidrag har Stig kontaktat Torsten Kohnert och Mikael Lundh. De lovar att vänta på betalning utan att kräva någon ränta! Boverket kräver att föreslagen besiktningsperson godkänns av dem innan besiktning sker. Tommy Larsson på Byggnadskontoret ställer upp och handlingar skickas in till Boverket av Stig.

§ 7/ Britt-Inger tar som vanligt ansvar för att stipendiaternas diplom finns på plats den 10 juli. Vi glömde ta upp frågan om stipendiets storlek! Med tanke på att det är tre som arbetat med samma bok kanske de får nöja sig med 500 kr var?

§ 8/ Jonny hittade den ”borttappade” vattenslangen i källaren så nu är vattenfrågan till toalett och diskbänk ordnad! Stig informerar Morten Bredal!

§ 9/ Nästa träff söndag 3 juli kl 18 på Bygdemuseet då vi lägger sista hand på utställningarna samt våttorkar golven.

§ 10/ Mötet avslutades och därefter hjälptes vi åt med det praktiska.

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Gunn Einarsson

Sekr Mötesordf. Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post22

Protokoll 1 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:12:11

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 1 juni 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/ Eftersom som så få ledamöter var närvarande var vi överens om att ändå arbeta oss igenom föredragningslistan. De ledamöter som inte är nöjda med de beslut som tagits kan meddela sekreteraren så snart som möjligt. Vid nästa styrelsemöte tar vi justering av dagens protokoll som en särskild punkt på dagordningen.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Vid 2015 års slut fanns 18506 kr i behållning. Under våren 2016 har influtit 14550 kr i medlemsavgifter. Kostnader för nytryckning av Anners Annersboken, frimärken för distribution och tryckning av 2 nr av Gratianbladet samt etiketter och fodral för cd Nybyggarna tillkommer.

§ 6/ Stig informerade från Länsförbundets årsmöte i Örträsk. Drygt 40 ombud var närvarande.

Efter sedvanliga förhandlingar fick vi en information från styrelsen för Örträsks hembygds-föreningom deras lyckosamma arbete. Deras ”kassako” var deras midsommarfest som många år har gett dem en inkomst av 100 kkr! Hembygdsgården har rustats upp och föreningen har även varit aktiv i förhandlingar med Lycksele kommun om äldreboende och förskola. Vi fick också deras uppfattning om facebook som kommunikationsmedel. Erfarenheten var mycket positiv! Efter lunch besökte vi Vargträsk och dess intressanta museum. Många föremål och modeller från nybyggartiden. Museet är öppet sommartid.

§ 7/ Beslöts att Årets kulturstipendium 2016 tilldelas Marie Persson, Catrine Lyngdell och Paul Hillörn med följande motivering: Deras engagerande och noggranna arbete med boken -Anners Anners har bevarat till eftervärlden en såväl intressant som tänkvärd historia om vilka

förhållanden som en nybyggarfamilj hade att kämpa med.

§ 8/ Fotoutställningen om Gamla foton från Gratianbygden ställs i ordning av Marie Persson och Catrine Lyngdell. För textilutställningen ansvarar Ella-Pia som kontaktar hjälpsamma medarbetare. Sven-Ola gör i ordning lämpliga ställningar för textilerna. Vid nästa styrelsemöte i slutet av juni hjälps vi åt inom styrelsen att göra lokalerna klara inför öppnandet.

§ 9/ Som tidigare år har styrelsen fått uppdrag att förbereda valen vid årsmötet. I tur att avgå är de ord. ledamöterna Marie Persson, Stig Anderback, Gunn Einarsson och Sven-Ola Lönnback. Gun har meddelat att hon inte vill omväljas. Omval föreslås för de övriga. Marie vill sluta som ordförande och som ny ordförande föreslås Sven-Ola Lönnback.

Bland ersättarna är Siv Grubbström och Per Göran Johansson i tur att avgå och föreslås bli amvalda. Heide Lirell har lämnat oss och trots flera förfrågningar har vi i dag inte lyckats få någon ersättare för henne.

§ 10/ Gratianbladet är distribuerat i dagarna. Pga tidsbrist har inte Pia Sjögren haft möjlighet att hjälpa oss med redigeringen i vår. Storumans Tryckeri har gjort både redigering och tryckning.

§ 11/ Som framgår av senaste Gratianblad har vi som gåva från Slussfors Intresseförening erhållit Sten Flemmings altartavla från gamla Missionshuset. Vi tar tacksamt emot den och beslutar att den sätts upp i trappuppgången till Bygdemuseet.

§ 12/ Handikapprampen är nu klar liksom elkontakter till trapphissen. Skräphögen efter byggnationen körs bort av Stig. Hissen kommer att monteras nästa vecka. Vi får information från leverantören om vi måste montera loss ledstången i trappan.

§ 13/ Vi provkörde kopiatorn som finns på kontoret och började diskussionen om vi ska sälja den eller ha den kvar. Vi beslöt att avvakta tills vidare.

§ 14/ Nästa styrelsemöte onsdag 22 juni 2016 på Bygdemuseet. Då hoppas vi att de som inte kan delta meddelar frånvaro!

§ 15/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Mötesordförande  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post21
« PreviousNext »