Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Verksamhetsberättelse 2014-2015

ProtokollPosted by Marit Bergfors Fri, July 03, 2015 09:48:32

Verksamhetsberättelse för år 2014-15

Styrelse

Ordinarie ledamöter: Ersättare: By:

Marie Persson, ordf till 2015 Toolie Anderback till 2015 Umnäs

Stig Anderback, sekr till 2016 Siv Grubbström till 2016 Umnäs/Forsm

Gunn Einarsson, till 2016 Johanna Näslund till 2015 Slussfors/Forsm

Johnny Söderlund till 2015 Barbro Karlsson till 2015 Harrvik/Nordan

Britt-Inger Pettersson till 2015 Per Göran Johansson till 2016 Slussf/Ankars

Sven-Ola Lönnback till 2016 Heidie Lirell till 2016 Slussf/Silverb

Anna Ahlenius till 2015 Nils-Uno Ahlenius till 2015 Bastansjö

Revisorer: Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring, ersättare Sigrid Rådbring.

Styrelsen gavs mandat att lämna förslag till kandidater till årsmötet 2015.

Under året har åtta protokollförda styrelsemöten hållits samt som tidigare flera arbetskvällar inför sommarutställningen. Under sommaren 2014 var utställningens tema Slussfors skolhistoria. Det hemsmidda låset från Halvar Lidfalks dynamitbod fortsätter att utmana!

Årets kulturstipendiater var Lars och Jan-Erik Lönnback som skrivit om sin farbror Erik som försvann i forsen för 100 år sedan.

Antalet inskrivna besökare i Bygdemuseet var 198 varav 40 under 15 år. En minskning sedan föregående år.

Utställningarna liksom möjligheten att på TV-skärm titta på cd-inspelningar var uppskattade.

Inspelningar från skogsaverkningar från såväl tidigare som nutid har väckt många minnen.

Iår hade vi lånat in Efraim Fjällströms och OF Johanssons fotosamlingar.

Eleverna från skolan i Slussfors besökte Bygdemuseet med Siv Grubbström som guide. Under de två första veckorna var Sofie Gjemmestad och Lukas Rådbring guider. Öppethållandet under helgerna har som vanligt skötts av föreningens styrelse och medlemmar.

Vid öppningsdagen hade Intresseföreningen Umnäsara förutom servering och hemslöjdsförsäljning ordnat loppmarknad och Gratianryttarna bakade bröd.

Föreningens skrifter har som tidigare år sålts under sommaren men efterfrågan har minskat kraftigt. Under året har skriften -Anners Anners tryckts och är till försäljning liksom boken –Västerbotten genom tiderna. Marie Persson, Catrine Lyngdell och Britt-Inger Pettersson har i vanlig ordning gjort ett förnämligt jobb med gamla foton.

Årets berättarafton hölls i Adventkyrkan i Slussfors. Som gäster hade vi representanter från Bernardh Nordh Sällskapet. Där informerades om de första nybyggarna i Marsliden varifrån två av deras barn flyttade till Gratianbygden. Vidare om emigrationen till Nordamerika som nästan tömde byn Kroksjö i Vilhelmina.Efteråt var det servering och lottförsäljning. Drygt 50 personer kom till en mycket intressant och trivsam eftermiddag.

Under mångfaldsdagar i Lycksele med Hembygdsförbundet repesenterades vår förening av Stig Anderback liksom vid förbundets årsmöte i Nordmaling.

Eftersom avgiften höjts till Riksförbundet tvingas Länsförbundet höja sin avgift till 20 kr/medlem från och med 2015.

Hyreskontrakt har upprättats med Hotell Nordens Alaska och med oförändrade hyresvillkor.

Under verksamhetsåret med Storumans fotoarkiv har Marie Persson och Carina Johansson arbetat med projektet och som avslutats under verksamhetsåret . Från kommunens sida planeras en fortsättning. Foton finns på www.storumansfotoarkiv.se

Marit Bergfors ansvarar som tidigare för vår hemsida. De samtal som förts bland annat inom Storumanportalen och Hembygdsförbundet att komplettera hemsidan med Facebook har resulterat i www.blogg.hembygdgratian.se. Hemsidan hembygdgratian.se används enbart som arkiv. Som tidigare har två nummer av Gratanbladet getts ut under verksamhetsåret med professionell hjälp av Pia Sjögren. Tidningen skickas nu enbart till de ca 170 medlemmarna.

Vi gläds som vi alltid gjort över alla våra medlemmars intresse för hembygden och hoppas att det håller i sig också i fortsättningen!

Styrelsen.  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post10