Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Årsmöte 2015

ProtokollPosted by Marit Bergfors Wed, July 15, 2015 09:15:00

Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 6 juli 2015.

Plats: Gratianmuséets skolsal

§1 Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Till ordförande för årsmötet valdes Ulrik Dahlgren, till sekreterare Stig Anderback och till justerare Sven-Ola Lönnback och Jonny Söderlund.

§3 Årsmötets kallelse godkändes.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Lars Lönnback föredrog årsberättelsen, som kommenterades av årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 Kassa- och bokslutsrapport för år 2014 föredrogs. Ingående saldo var 22150,50 kr och utgående 19412,32 kr. Inkomster under året har varit 33 514,00 kr och utgifter 36252,25 kr. Medlemsavgifterna, som är föreningens största inkomst, blev 19 250,00 kr under år 2014. /Bokslutsrapport biläggs protokollet/

§7 Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att lämna förslag på kandidater.

I tur att avgå som ord ledamöter är Marie Persson, Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Som ersättare i tur att avgå är Toolie Anderback, Johanna Näslund, Barbro Karlsson och Nils-Uno Ahlenius.

Eftersom ingen av dessa har avsagt sig nominering efter skriftlig information föreslås att alla omväljs. Vidare att Marie Persson fortsätter som ordförande och Stig Anderback som sekreterare. Detta blev årsmötets enhälliga beslut.

§ 9/ Samma sak gäller för revisorerna.

Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/ Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade att vi har gett ut två nummer av Gratianbladet, ett i januari med inbetalningskort och ett i juni med information om sommarens aktiviteter. Som tidigare har vi haft professionell hjälp med redigeringen av Pia Sjögren.

Lars Lönnback påminde av vikten att olika delar av Gratianbygden blir representerad i bladet. Ett bra sätt att få fram stoff är att intervjua personer. Exvis göra ett inslag med ägaren till Nordens Alaska! Lars lovade att själv via telefon göra intervjuer av intressanta personer i bygden.

§ 12/ Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna blir oförändrad trots att avgift till läns- och riksförbund har höjts. Familj 150 kr, singel 100 kr.

§ 13/ Sven-Ola informerade om de planer som finns att anskaffa hiss till Bygdemuseet. Ägarna till Nordens Alaska är positiva till förslaget. Offert har erhållits från Hiss och Liftteknik i Umeå på ett belopp av 220 450 kr plus moms.

Vissa kontakter har skett med Arvsfonden och Boverket ang. finansiering. Årsmötet beslöt att Sven-Ola och Stig fortsätter arbetet dels med begäran om offerter från flera firmor samt ytterligare kontakt med Boverket ang bidrag. Vidare kontakt med ägarna och kommun ang byggnadslov och andra nödvändiga åtgärder.

§ 14/ Jourlistan för Bygdemuseet saknar tre frivilliga: 25 och 26 juli samt 8 aug! Hör av er till Stig om ni kan ställa upp!

§ 15/ Ordföranden tackade deltagarna för deras engagemang och avslutades mötet.Stig Anderback Ulrik Dahlgren
Mötessekreterare Mötesordförande


Sven-Ola Lönnback Johnny Söderlund
Justerare Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post13