Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll september 2015

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, September 15, 2015 11:13:41

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 13 september 2015 på Bygdemuseet.

Närvarande: Gunn, Jonny, Sven-Ola och Stig samt Ella Lönnback, som jobbade på och med kontoret.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Vi utvärderade sommarens aktiviteter med utställningen -Skogen-Sveriges gröna tröja och gamla foton från den tid när skogsarbetet huvudsakligen bedrevs manuellt. Norra skogsägarna, Skogsstyrelsen och Tärna-Stensele Allmänningsskog var våra medarrangörer. Styrelsen riktar ett stort tack för deras medverkan. Inskrivna i besöksboken och betalande var 169. Några gick direkt in och vi beräknar att det var ca 15 personer. Vi räknar med att skolan i Slussfors ska göra ett besök under hösten som tidigare år. Siv Grubbström har lovat att guida dem.

Guide under två veckor har varit Sofie Gjemmestad. Helger har ledamöter från styrelsen ställt upp samt Anna-Lisa Lirell och Paul Hillörn.

Årets näringslivsstipendium gick till Jessica Bergfors, Slussforsboa. Hon och hennes familj har drivit lanthandeln i nära tio år med berömvärd serviceanda och tillmötesgående.

Intresseföreningen Umnäsara hade som vanligt ansvar för servering, brödbakning, hantverksförsäljning och loppis under öppningsdagen. Bra väder och mycket folk. En trevlig dag med trivsel och fin social gemenskap. Hotellets restaurang var öppen och det var också en möjlighet som en del besökare uppskattade. Även i sommar var det en del dagar de första veckorna då inga besökare kom. Kanske vi får nöja oss med endast en vecka öppet alla dagar?

Efter sommarsäsongen har museet besökts av bröderna Ågren. Jan-Erik, Gunnar och Sverker samt Gunnars son Fredrik samt Eva-Britt, född Lönnback.

§ 5/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På bank 20 992 kr. Inga skulder.

Tryckkostnaderna för boken om Anners Anners gick på 9 541 kr. Tryck- och distribution av Gratianbladet 6 250 kr, Annonsering 2271 kr, Lokal hyra 5000 kr och bankkostnader 1 471 kr

Försäljningen av Anners Anners har gått bra. Endast ett 15-tal ex kvar !

Styrelsen beslöt att köpa de 5 ex av boken Byar och gårdar inom gamla Stensele kommun som Haidie Lirell lämnat in till Bygdemuseet.

§ 6/ Styrelsen diskuterade utgivningen av nästa nummer av Gratianbladet. Sven-Ola fick i uppdrag att kontakta Reneé, Bertil Gilleroths dotter. Hon har för avsikt att skriva en bok om sin far. Vidare tar Sven-Ola kontakt med sin bror, Lars, ang ett inspelat band där Bertil berättat om sin släkt.

§ 7/ Inför sommaren 2016 började vi samtala om tänkbara aktiviteter. Utställning och ev försäljning av hemvävda mattor och textilier i allmänhet nämndes. Vi funderar vidare till nästa styrelsemöte!

§ 8/ Tidigare har beslutats att -Årets berättarafton ska hållas i Forsmarks byastuga, söndag 4 oktober kl. 15.00. Vi har gäster från Bernhardh Nordh sällskapet som ska visa filmen –Ingen mans kvinna. Carina Strömgren har tipsat om att Medborgarskolan i Vilhelmina har ett affisch-underlag på dator. Kontakt har tagits och de kan ta fram ett önskat antal affischer. Följande arbetsfördelning beslutades: Stig annonserar i länstidningarnas evenemangskalender samt i Storumanbladet samt beställer 12 affischer, Ella-Pia bakar bullar,Gunn sockerkaka och Siv Söderlund chokladrutor. Siv Grubbström köper in kaffe, the, socker, grädde. Vi räknar med max 100 personer. Sven-Ola säljer lotter, Stig har lottringar, priser är Bernhardh Nordhs böcker som Stig ansvarar för. Inget inträde men kaffet kostar minst 40 kr.

Eftersom våra gäster endast har krav på reseersättning bjuds de på middag på Hotell Nordens Alaska i Umnäs på kvällen. Vidare får de boken om ”Anners Anners”.

§ 9/ Nytt hyresavtal har upprättats för Bygdemuseet Gratian med fastighetsägaren Jon Forr A/S för en tid av 50 år. Hyresavtalet måste sägas upp ett år i förväg för att upphöra att gälla. Hyressumman är 5000 kr per år och avser kallhyra men el och vatten ingår. Lokalen försäkras av fastighetsägaren

§ 10/ Sven-Ola och Stig får i uppdrag att fullfölja planerna på trapphiss i Bygdemuseet. Ansökan till Boverket ska vara inne senast september månads utgång men komplettering kan ske med i detta fall med elva olika handlingar!

Sven-Ola har varit i kontakt med hissleverantör och Stig har kontaktat kommunens kulturnämnd och fått deras positiva yttrande. Boverket kan ge bidrag upp till 200 kkr utan medfinansiering, men betalar inte ut något bidrag förrän installation är utförd och godkänd.

Samtal har förts med ägaren av fastigheten och vi har fått klartecken för planerad åtgärd. Kontaktperson är Morten Bredal, driftansvarig för Hotell Nordens Alaska.

§ 11/ Ella och Sven-Ola har städat och ställt i ordning kontors/lagerlokalen i Bygdemuseet.

De föreslår att vi ordnar en försäljning till sommaren av böcker och annat som inte är aktuella som museéföremål. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 12/ Lördag 3 oktober har Västerbottens hembygdsförbund sitt höstmöte i Åsele. Trevligt om Stig kan få sällskap dit! Anmäl er till honom! Handlingar har skickats ut till styrelsen.

Vid protokollet

Mötesordförande och Sekreterare: Stig Anderback
Justerare: Sven-Ola Lönnback


  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post15