Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll februari 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sun, February 14, 2016 15:13:01

Protokoll vid styrelsemöte 2016-02-07 hos Inga-Lisa och Stig Anderback

Närvarande: Britt-Inger, Gunn, Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie

§ 1/ Mötet öppnades med en tyst minut för vår styrelseledamot Haidie Lirell-Holmfridsson, som avled de 27 januari i år.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola och till justerare Gunn.

§3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Hembygdsrörelsen i Sverige fyller 100 år i år. I länet firas jubileet i Skellefteå på Nordanå den 21 april och i riket som helhet på Skansen 27-28 augusti. Styrelsen beslöt att delta i Skellefteå under rubriken Hembygdslitteratur.Vi tar med oss 20 ex vardera av våra häften, böcker och cd för försäljning. Skriften Anners Anners som är slutsåld trycker vi flera ex av.

Vid nästa styrelsemöte beslutar vi om vilka som ska åka till jubiléet.

§ 6/ Vi fortsätter vår planering av sommarens aktiviteter. Gamla foton och textilier satsar vi på. Marie och Stig kommer med förslag till nästa styrelsemöte vad gäller gamla foton och Ella-Pia ang textilier, exvis hemvävda mattor men även andra alster från bygden.

§ 7/ Vi avvaktar med diskussion om hemsidan och bloggen tills vi haft samråd med Marit och Marie.

§ 8/ Gratianbladet har skickats ut. Under år 2015 har vi tappat 10 medlemmar.Hur får vi nya? Vi tar oss en funderare!

§ 9/ Sven-Ola och Stig informerade om medelansökningar till trapphissen till Bygdemuseet. Boverket har informerat om att om de beviljar anslag kan det bli högst 50%, dvs 70 kkr. Därför har ansökan om lika stor summa begärts från kommunens bygdemedel. Boverket har lovat besked i slutet av februari.

§ 10/ Maria Gardfall har informerat om att en tavla, målad av konstnären Sten Flemming, har hittats vi renoveringen av missionshuset i Slussfors. Huset har sålts till en litauisk medborgare, nu boende i byn. Styrelsen beslöt att uppdra till Sven-Ola att kontakta den nya ägaren och tala om att vår förening är intresserad av tavlan. Ev.vidare beslut tas av styrelsen vid nästa möte.

§ 11/ Nästa styrelsemöte blir i mars hos Gunn och Max i Slussfors. Datum den 6-e eller 13-e efter samråd med ordföranden Marie.

§ 12/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Sven-Ola Lönnback Gunn Einarsson

Mötesordförande Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post18