Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll mars 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, March 22, 2016 10:36:32

Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 17 mars, 2016 kl. 18.00 i Slussfors hos Gunn och Max Einarsson..

Närvarande: Gunn, Jonny, Sven-Ola och Stig.

§ 1/ Gunn hälsade välkommen och Stig öppnade mötet.

§ 2/ Till mötesordförande utsågs Sven-Ola och till justerare Jonny.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Ekonomisk rapport lämnas vid nästa styrelsemöte.

§ 6/ Vid Hembygdsförbundets träff i Skellefteå 12 mars deltog Ella-Pia och Sven-Ola samt Stig från vår förening.Vi fick lära oss hur vi tar kontakt med media och hur vi skriver en intressant och läsvärd artikel om vår verksamhet. Per Lindström från tidningen Norra Västerbotten samt Anki Berg från Länsmuseet var våra lärare. Ett tjugotal deltog från olika hembygdsföreningar.

Rubriken är viktig liksom ingressen. De ska spegla innehållet i artikeln samt locka till vidare läsning. När vi tar ett foto var uppmaningen: -Gå närmare och sedan gå ännu närmare! Vi fick också träna på att själva skriva en artikel samt hur man tar kontakt med media. Från Gratian valde vi att informera om och skriva en artikel om den trapphiss som vi hoppas kan bli verklighet till sommaren. En lärorik och trevlig dag!

§ 7/ Vid nästa styrelsemöte ska vi ha förslag på utställningen av gamla bilder från Gratianbygden liksom hur vi planerar utställning av textilier. Vidare mera konkret om försäljning av böcker och andra alster från Museets förråd, hur vi tänker oss en uppdatering av Lyssnarhörnan och praktiskt ordnar för att komplettera foton med namn.

§ 8/ Stig tar kontakt med Marit och Marie hur vi hanterar föreningens hemsida och blogg i framtiden. Är facebook ett bättre sätt att kommunicera på!?

§ 9/ Vid senaste mötet med -Alla tiders Storuman deltog Sven-Ola. Han informerade om vår förenings verksamhet och framtida planer om trapphiss och sommarens utställningar. Tyvärr var det liten uppslutning från andra föreningar i kommunen.

§ 10/ Boverket har beslutat att lämna bidrag till trapphissen med 50 % dvs 69 kkr. Motiveringen är att -projektet är av kulturpolitisk betydelse. Storumans kommun och Länsstyrelsen har fått sig tillsänd en kopia av Boverkets beslut samt -förväntningar från hembygdsföreningen Gratians styrelse att de ska dela Boverkets uppfattning om projektets betydelse. Vad som kan bli ett problem är att inga medel utbetalas förrän hissen är inmonterad, besiktad och godkänd. Kanske vi kan få anstånd med betalningen alternativt att vi får ta ett kortfristigtlån.

§ 11/ Per Linder på Skogsstyrelsen i Umeå har erbjudit vår förening ett par inramade kartor över Kirgesålandet. Kartorna är detaljerade med bland annat namn på myrar. Sekreteraren har tackat preliminärt ja till gåvan. Styrelsen godkänner åtgärden och riktar ett tack till givaren. Kartorna hämtas av Svante Anderback.

§ 12/ Inför länets firande av hembygdsrörelsens 100-årsjubileum i Skellefteå torsdag 21 april ska vår förening delta med hembygdslitteratur. Stig kontaktar Sven-Ola och de två gör i ordning 20 ex av de häften och böcker som vi tar med oss för försäljning. Från Tryckeriet har beställts 50 ex av Anners Annersa och 50 cd av Nybyggare. Då dagen sammanfaller med berättarveckan kan man med fördel stanna någon dag extra. Hur som helst är det bra om vi kunde åka redan onsdag och duka upp på de bokbord som vi fått. Bra om de som har möjlighet att åka med också har bekanta där övernattning kan ske. De som har möjlighet att åka till Skellefteå hör av er till sekreteraren!

§ 13/ Eftersom styrelsen utgör valberedning är det bra om vi börjar bearbeta tänkbara kandidater till styrelsen. Bland annat har vi att ersätta Heidies plats.

§ 14/ Nästa styrelsemöte blir hos Ella-Pia och Sven-Ola onsdag 27 april kl,18.00

§ 15/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Jonny Söderlund

sekreterare mötesordförande justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post19