Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll nov.2014

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, January 20, 2015 09:08:22

Protokoll vid styrelsemöte söndag 16 nov. 2014 kl 17.00 hos Inga-Lisa och Stig.
Närvarande: Gunn, Britt-Inger, Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie Persson, Siv Grubbström, Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius.

§ 1/ Mötet öppnades

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

§ 4/ Föregående styrelseprotokoll upplästes och kommenterades.

§ 5/ Stig informerade om Länsförbundets konferens om mångfald i Lycksele 22 nov.
Syfte att utbyta erfarenheter av verksamhet, hur vi får med medlemmar som är nyinflyttade från andra länder och finna former för dialog inom hembygdsrörelsen i länet.

§ 6/ Kassören redovisade den ekonomiska ställningen.
På bank finns 20 644,39 kr och i kassan 4010 kr. Berättarafton i Slussfors gav 3700 kr i brutto. Kostnader: lokalhyra, inköp till servering, reseersättning och lotterivinster samt middag för repr. från Bernhard Nordh-sällskapet. Alla räkningar har ännu inte kommit in till kassören.
Ett 50-tal besökare fick information om de första nybyggarna i Marsliden och om enskilda nybyggares kamp för överlevnad, om emigration till Nordamerika där byn Kroksjö i Vilhelmina så gott som tömdes på invånare. Från Marsliden har bland andra två personer kommit till vår bygd, Linda Eliasdotter Johansson, 1873-1972 till Umnäs och Petter Jonsson, 1889 – 1964, till Forsnacken.
Alla var överens att vi ville ha fortsatt kontakt med Bernhard Nordh sällskapet och då hoppas vi på visning av film med bäring till nybyggarliv i Lappmarken.

§ 7/ Vid årskiftet 2014-15 slutar Gunn Einarsson som kassör. Styrelsen riktar ett varmt tack för hennes tid som kassör, som hon skött på ett föredömligt sätt!
Då vi inte lyckats värva någon ideellt arbetande kassör beslutar styrelsen att uppdra till Sanntos redovisningstjänst, Susanne Torstensson, att sköta våra räkenskaper. Susanne kommer inte att delta i våra möten. Gunn fick i uppdrag att tillsammans med Susanne lämna förslag till styrelsen hur vi bäst skapar en fungerande organisation.

§ 8/ Innehållet i Gratianbladet diskuterades. Förutom en kort sammanställning av den gångna sommarens aktiviteter, en artikel om Lilldocka och Stor-Nila samt om Abraham Perssson. Vidare ett par ungdomsminnen. Sist men inte minst en påminnelse om namn och adress för den som betalar in medlemsavgiften! Marie tar fram foton. Pia Sjögren har lovat hjälpa till med redigeringen.

§ 9/ Vid förra styrmötet var vi överens om att nästa sommars utställning på Bygdemuseet ska vara skogen, ”Sveriges gröna tröja”. Kontakter har tagits med Norra Skogsägarna, Skogsstyrelsen och Tärna –Stensele Allmänning om deras medverkan. De är positiva till styrelsen förslag.
Vi beslöt att inbjuda till samråd och planering i början av år 2015. Stig kontaktar Norra Skogsägarna, Olle Lindh, och ber honom kontakta Hans Gustavsson och Anders Pettersson
och komma överens om tid och plats för ett sammanträffande med oss i styrelsen. Innehåll i utställningen kan vara information av det samlade årsvärdet av inköpt virke, antal arbetstillfällen på årsbasis, positiva miljöaspekter, betydelse för besöksnäringen samt idéer om vilka åtgärder som kan generera ännu mera resurser/möjligheter av skogsnäringen i framtiden. Vidare en eller två tillfällen under sommaren, juli-halva augusti, med besök från skogsnäringen och med intressant information och trevlig samvaro.

§ 10/ En ny programperiod för Leaderprojekt startar 2015. Informations och arbetsträffar har hållits för att utarbeta vision, strategi och insatsområden för de åtta kommuner, som ingår i området, däribland Storuman. Stig har deltagit vid två tillfällen. Sammanställning av resultatet kommer till deltagarna och närmare information lämnas då. Under 5 år finns 40 miljoner att fördela till de åtta kommunerna

§ 11/ Tidigare har vi tagit upp frågan om behovet av en hiss till Bygdemuseet. Den har stupat på den höga kostnaden. Styrelsen beslöt att Stig undersöker om Arvsfonden kan var en möjlig bidragsgivare.

§ 12/ Frågan om underhåll av trappan till Bygdemuseet och den dåliga luften i källaren har tagits upp med Johan Serner på hotellet. Han är positiv till styrelsens tankar att i någon mån hjälpa till med underhållet.

.§ 13/ Nästa styrelsemöte hålls hos Britt-Inger och Felix Pettersson 18 januari 2015, kl.17.00.

§ 14/ Mötet avslutades.


Stig Anderback Sven-Ola Lönnback
Sekreterare och mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post2