Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll april 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Fri, April 29, 2016 11:38:54

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 27 april 2016 kl. 18.00 i Slussfors hos Ella-Pia och Sven-Ola Lönnback.

Närvarande: Jonny, Sven-Ola och Stig.

§ 1/ Sven-Ola hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/ Till mötesordförande utsågs Sven-Ola och till justerare Jonny.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Ekonomisk rapport lämnas vid nästa styrelsemöte.

§ 6/ Västerbottens Hembygdsförbund har sitt årsmöte i Örträsk lördag 28 maj. Vår förening har rätt till 4 ombud. Den som vill följa med hör av sig till Stig A. 070-255 62 06.

§ 7/ Styrelsen beslöt att Bygdemuseet öppnar söndag 10 juli kl.10.00 med hembygdsföreningens årsmöte. KL. 11.00 inviger vi trapphissen och därefter öppnas utställningen av gamla foton från Gratianbygden samt textilier. Marie tar fram 10 egna foton samt tio från Max Einarssons samling och lika många från Ruth Hestners foton. Ella-Pia svarar för textilutställningen med hemvävda mattor och andra alster. I Gratianbladets juninummer görs även ett upprop om gamla foton och textilier till utställningarna. Stig svarar för annonseringen.

Vi söker en eller ett par ungdomar som kan guida de två första veckorna. Kontakt har tagits med kommunen där vi anmält att vi behöver hjälp. Från och med 23 juli till 7 augusti, alternativt 14 augusti är Museet öppet lö-sö. Vi får ta ställning till den frågan vid nästa möte!

§ 8/ Någon kontakt med Marit och Marie hur vi hanterar föreningens hemsida och blogg i framtiden har inte tagits. Stig får förnyat uppdrag om kontakt. Är facebook ett bättre sätt att kommunicera på!?

§ 9/ Diskuterades frågan om Gratianbladets innehåll. Förutom information om sommarens aktiviteter, intervju med nya medarbetar på Nordens Alaska, årets berättarafton, uppmärksammar vi Petter Karlssons seger i Finnmarkslöpet och Torsten Konherts deltagande i Canada. Vidare om vad som händer med Flemmings tavla i det gamla missionshuset i Slussfors och om möjligt en notis om René Gillroths planer om en bok om sin far Bertil.Dessutom foton som Marie tar fram i vanlig ordning.

§ 10/ I år är det dags för kulturstipendium. Styrelsen beslutar att dela ut stipendiet till författarna av boken Anners Anners, dvs Catrine Lyngdell, Marie Persson och Paul Hillörn.

Vid nästa styrelsemöte beslutas om stipendiesumman.

§ 11/ Årets berättarafton hålls i år i Ankarsund. Stig kontaktar Carl-Axel Nordenberg om tema och övrig planering.

§ 12/ Till den planerade trapphissen på Bygdemuseet har vår förening fått bidrag från kommunens bygdemedel med max 70 kkr. Tillsammans med Boverkets 69 kkr har vi nu medel att beställa hiss och handikap-ramp utifrån givna anbud. Stig har meddelat Lift och hissteknik respektive Torsten Kohnhert att de kan sätta igång och att vi vill ha det klart till midsommar.

§ 13/ Vid länets firande av hembygdsrörelsens 100-årsjubileum i Skellefteå torsdag 21 april deltog Stig och sålde av vår litteratur för 3000 kr. Cd-n med Erik Gardeströms Nybyggare var den mest lättsålda. Vidare såldes två ex av Byar och gårdar. Vår förening fick mycket positiv uppmärksamhet och många nya kontakter med andra hembygdsförbund skapades.

§ 14/ Eftersom styrelsen utgör valberedning är det bra om vi fortsätter bearbeta tänkbara kandidater till styrelsen. Bland annat har vi att ersätta Heidies plats.

§ 15/ Nästa styrelsemöte blir onsdag 1 juni kl. 18.00 på Bygdemuseet. Ordinarie ledamöter i styrelsen uppmanas att kontakta sin ersättare, om de inte kan delta i styrelsemöte. Förteckning över styrelsen finns i verksamhetsberättelsen samt i årsmötesprotokollet.

§ 16/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Jonny Söderlund

Sekreterare Mötesordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post20