Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 1 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:12:11

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 1 juni 2016 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola och Stig. Ella-Pia fortsatte med sitt arbete att ordna mtrlt på kontoret.

Anmält förhinder: Marie.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Sven-Ola.

§3/ Eftersom som så få ledamöter var närvarande var vi överens om att ändå arbeta oss igenom föredragningslistan. De ledamöter som inte är nöjda med de beslut som tagits kan meddela sekreteraren så snart som möjligt. Vid nästa styrelsemöte tar vi justering av dagens protokoll som en särskild punkt på dagordningen.

§ 4/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Vid 2015 års slut fanns 18506 kr i behållning. Under våren 2016 har influtit 14550 kr i medlemsavgifter. Kostnader för nytryckning av Anners Annersboken, frimärken för distribution och tryckning av 2 nr av Gratianbladet samt etiketter och fodral för cd Nybyggarna tillkommer.

§ 6/ Stig informerade från Länsförbundets årsmöte i Örträsk. Drygt 40 ombud var närvarande.

Efter sedvanliga förhandlingar fick vi en information från styrelsen för Örträsks hembygds-föreningom deras lyckosamma arbete. Deras ”kassako” var deras midsommarfest som många år har gett dem en inkomst av 100 kkr! Hembygdsgården har rustats upp och föreningen har även varit aktiv i förhandlingar med Lycksele kommun om äldreboende och förskola. Vi fick också deras uppfattning om facebook som kommunikationsmedel. Erfarenheten var mycket positiv! Efter lunch besökte vi Vargträsk och dess intressanta museum. Många föremål och modeller från nybyggartiden. Museet är öppet sommartid.

§ 7/ Beslöts att Årets kulturstipendium 2016 tilldelas Marie Persson, Catrine Lyngdell och Paul Hillörn med följande motivering: Deras engagerande och noggranna arbete med boken -Anners Anners har bevarat till eftervärlden en såväl intressant som tänkvärd historia om vilka

förhållanden som en nybyggarfamilj hade att kämpa med.

§ 8/ Fotoutställningen om Gamla foton från Gratianbygden ställs i ordning av Marie Persson och Catrine Lyngdell. För textilutställningen ansvarar Ella-Pia som kontaktar hjälpsamma medarbetare. Sven-Ola gör i ordning lämpliga ställningar för textilerna. Vid nästa styrelsemöte i slutet av juni hjälps vi åt inom styrelsen att göra lokalerna klara inför öppnandet.

§ 9/ Som tidigare år har styrelsen fått uppdrag att förbereda valen vid årsmötet. I tur att avgå är de ord. ledamöterna Marie Persson, Stig Anderback, Gunn Einarsson och Sven-Ola Lönnback. Gun har meddelat att hon inte vill omväljas. Omval föreslås för de övriga. Marie vill sluta som ordförande och som ny ordförande föreslås Sven-Ola Lönnback.

Bland ersättarna är Siv Grubbström och Per Göran Johansson i tur att avgå och föreslås bli amvalda. Heide Lirell har lämnat oss och trots flera förfrågningar har vi i dag inte lyckats få någon ersättare för henne.

§ 10/ Gratianbladet är distribuerat i dagarna. Pga tidsbrist har inte Pia Sjögren haft möjlighet att hjälpa oss med redigeringen i vår. Storumans Tryckeri har gjort både redigering och tryckning.

§ 11/ Som framgår av senaste Gratianblad har vi som gåva från Slussfors Intresseförening erhållit Sten Flemmings altartavla från gamla Missionshuset. Vi tar tacksamt emot den och beslutar att den sätts upp i trappuppgången till Bygdemuseet.

§ 12/ Handikapprampen är nu klar liksom elkontakter till trapphissen. Skräphögen efter byggnationen körs bort av Stig. Hissen kommer att monteras nästa vecka. Vi får information från leverantören om vi måste montera loss ledstången i trappan.

§ 13/ Vi provkörde kopiatorn som finns på kontoret och började diskussionen om vi ska sälja den eller ha den kvar. Vi beslöt att avvakta tills vidare.

§ 14/ Nästa styrelsemöte onsdag 22 juni 2016 på Bygdemuseet. Då hoppas vi att de som inte kan delta meddelar frånvaro!

§ 15/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Mötesordförande  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post21