Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 20 juni 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, June 27, 2016 10:13:27

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 20 juni 2016.

Plats Bygdemuséet.

Närvarande: Gunn Einarsson, Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback samt Ella-Pia Lönnback

Anmält förhinder: Marie, Anna och Nils-Uno.

§ 1/ Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Sven-Ola Lönnback

§ 2/ Till justerare valdes Gunn Einarsson.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Föregående mötesprotokoll upplästes, kommenterades och justerades samt lades till handlingarna. Altartavlan har tillsvidare magasinerats hos Sven-Ola eftersom den kräver mycket arbete att återställa. Vi klarar det inte denna sommar.

§ 5/ Jourlista för sommaren 2016 tas upp vid nästa styrelsemöte. Varje ledamot tänker efter vilka dagar som hon/han kan ställa upp.

§ 6/ Trapphissen är installerad och besiktad av Mikael Lundh, Inspecta, men inget protokoll har inkommit. Då förfallotiderna för fakturorna för ramp och hiss kommer att passeras med råge innan vi får våra bidrag har Stig kontaktat Torsten Kohnert och Mikael Lundh. De lovar att vänta på betalning utan att kräva någon ränta! Boverket kräver att föreslagen besiktningsperson godkänns av dem innan besiktning sker. Tommy Larsson på Byggnadskontoret ställer upp och handlingar skickas in till Boverket av Stig.

§ 7/ Britt-Inger tar som vanligt ansvar för att stipendiaternas diplom finns på plats den 10 juli. Vi glömde ta upp frågan om stipendiets storlek! Med tanke på att det är tre som arbetat med samma bok kanske de får nöja sig med 500 kr var?

§ 8/ Jonny hittade den ”borttappade” vattenslangen i källaren så nu är vattenfrågan till toalett och diskbänk ordnad! Stig informerar Morten Bredal!

§ 9/ Nästa träff söndag 3 juli kl 18 på Bygdemuseet då vi lägger sista hand på utställningarna samt våttorkar golven.

§ 10/ Mötet avslutades och därefter hjälptes vi åt med det praktiska.

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback Gunn Einarsson

Sekr Mötesordf. Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post22