Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Årsmötesprotokoll

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 11, 2016 21:42:15

Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 10 juli 2016.

Plats: Gratianmuséets skolsal

§1 Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Till ordförande för årsmötet valdes Patrik Persson, till sekreterare Stig Anderback och till justerare Britt-Inger Pettersson och Jonny Söderlund.

§3 Årsmötets kallelse godkändes.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Stig Anderback föredrog årsberättelsen, som kommenterades av årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 Föredrogs bokslut för år 2015: Vid årets början var tillgångarna 21 625,34 och vid årets slut 19 494,29, en minskning med 2 131,05 kr.

Intäkter: 44 943,00 kr, (medlemsavgifter, inträden, bokförsäljning, fika och lotterier)

Kostnader: 45.848,05 kr (lokalhyra, annonsering, Gratianblad, postbefodran, redovisningstjänster,bankkostnader, tidskrifter, guider, skattefria bilersättningar vid berättarafton och besök från Riksförbundet samt föreningsavgifter.)

Det egna kapitalet har minskat från 19 412,34 till 18 506,79 kr, dvs med 905,05 kr under år 2015.

§7 Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att föreslå kandidater.

I tur att avgå som ord ledamöter är Marie Persson, Gunn Einarsson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback. Gunn har avböjt återval och Bo Anders Johansson, Ankarsund nyvaldes. I övrigt omval. Till ordförande efter Marie som avböjt återval utsågs Sven-Ola Lönnback. Marie omvaldes som ord. ledamot. Ordinarie ledamöter som kvarstår är Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Som ersättare i tur att avgå är Siv Grubbström, Per Göran Johansson och Haidie Lirell-Holmfridsson. Haidie avled under våren och Per Göran har avböjt återval. Siv omvaldes.

Kvarstår som ersättare är Toolie Anderback, Johanna Näslund, Barbro Karlsson och Nils Uno Ahlenius. Det betyder att vi har två vakanser.

Årsmötet riktar ett tack till Marie för hennes tid som ordförande och till Gunn och Per Göran för deras tid i styrelsen.

§ 9/ Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/ Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade att vi har gett ut två nummer av Gratianbladet, ett i januari med inbetalningskort och ett i juni med information om sommarens aktiviteter. Som tidigare har vi haft professionell hjälp med redigeringen av Pia Sjögren med undantag av

juninumret då Pia var upptagen. I stället svarade Storumans Tryckeri för såväl redigering som tryckning.

Inför nästa utgivning lämnades förslag till innehåll, bland annat om Hedvig Foss, född Karlsson via hennes barnbarn Kristin samt Bertil Gilleroth via hans dotter René. Vidare finns anteckningar från Lars Lönnback om gamla Missionshuset i Slussfors.

§ 12/ Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna blir oförändrad: Familj 150 kr, singel 100 kr.

§ 13/ Stig informerade om att bidragen från Boverket och Bygdemedel till ramp och trapphiss inte hinner utbetalas förrän fakturorna har förfallit till betalning. Efter samtal med Hiss och Liftteknik och Torsten Kohnert har löfte getts att inte tillämpa någon dröjsmålsränta. Fakturan till Bengts El har förskotterats av Stig.

Årsmötet uttalar ett varmt tack!

§ 14/ Ordförande avslutade och tackade för ett konstruktivt årsmöte.

Stig Anderback Patrik Persson Mötessekreterare Mötesordförande

Britt-Inger Pettersson Johnny Söderlund Justerare Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post25