Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll - januari

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sun, February 01, 2015 14:35:59

Protokoll vid styrelsemöte söndag 25/1, 2015 kl 17.00 hos Inga-Lisa och Stig.

Närvarande: Gunn Einarsson, Britt-Inger Pettersson, Jonny Söderlund, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Marie Persson, Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius.

§ 1/ Mötet öppnades

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

§ 4/ Föregående styrelseprotokoll upplästes och kommenterades.

§ 5/ Kassören redovisade den ekonomiska ställningen.
På bank finns 19 412,34 kr. I kassan 0 kr.

§ 6/. Styrelsen beslutar att som firmatecknare för Hembygdsföreningen Gratian utse Susanne Torstensson, 590324-6642, Sannto Redovisningstjänst, och som tidigare Marie Persson att var för sig eller i förening teckna föreningens kassa och bank.

§ 7/ Inför sommarens planer på temat –Sveriges gröna tröja har Olle Lindh, Norra Skogsägarna, meddelat att han ska ordna en träff med Skogsstyrelsen och TSA under februari. Olle hör av sig innan träffen.

Förutom de frågor som vi tidigare vill få belysta väcktes under dagens styrelsemöte frågor om skogsgödsling, klimatförändringar och generationsväxling.

§ 8/ Web Creator , till vilken vår förenings hemsida är ansluten upphör 28 februari 2015. Det alternativ som Marit Bergfors rekommenderar är att nuvarade hemsida behölls som arkiv men att till den knyta en bloggfunktion.

Se www.blogg.hembygdgratian.se, där Marit lagt in bland annat protokoll från november 2014.

Den går att anpassa och förändra i många varianter. Finessen är att flera i styrelsen och andra "betrodda" kan få inloggning till bloggen och därmed uppdatera den.

Styrelsen beslöt att anta alternativet. Upplever vi att vi behöver anpassa och förändra får vi återkomma i den frågan.

§ 9/ Gratianbladet är nu tryckt och distributionen kommer att ske de närmaste dagarna genom Stig och Marie, som skriver ut medlemsförteckning.

§ 10/ Information har vi fått från Arvsfonden om möjligheten att söka bidrag för en hiss till Bygdemuseet. Eftersom föreningen inte är ägare till lokalerna kan det bli problem. Sven-Ola och Stig fick i uppdrag att undersöka olika alternativ till lösningar och finansiering. Trapphiss eller hiss på utsidan, permanent eller mobil?

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 8 mars, kl. 17.00 hos Gunn och Max Einarsson.


§ 12/ Avslutades mötet.

Vid protokollet, tillika mötesordförande

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post4