Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 20 juni 2018

ProtokollPosted by Marit Bergfors Thu, June 21, 2018 18:31:32

Protokoll vid styrelsemöte onsdag 20 juni 2018 på Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Bo- Anders

Ella-Pia tog ut mattor och våttorkade golv medan vi andra hade styrmöte.

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Johnny Söderlund.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Förslag till verksamhetsberättelse för 2017-18 som tidigare skickats ut till styrelsen. Godkändes och föreläggs årsmötet.

§ 5/ Information har gått ut till samtliga i styrelsen med uppgift om vilka som är i tur att avgå i och med nästa årsmöte. Ingen har hört av sig och det tas som tecken att berörda är villiga att kandidera ytterligare två år.Sven-Ola vill lämna ordförandeskapet och han fick i uppdrag att kontakta Bo Anders och fråga om han är villig att ta över som ordförande. Likaså att kontakta Kenneth Berglund om att kandidera på den vakanta suppleantplatsen.

I övrigt föreslås omval.

§ 6/ Stig upprättar jourlista för sommaren på Bygdemuseet. Den biläggs protokollet med anmodan till styrelseledamöterna att ställa upp samt meddela sekreteraren för dem aktuella dagar. Första veckan guidar Linnea Fransson.

§ 7/ Under invigningsdagen 8 juli har vi årsmöte kl. 10.00. Stig talar med någon villig mötesordförande att ställa upp.

Stig kontaktar Gunnar Knutsson och Margit Bergström om de kan vara med och presentera utställningen om barnmorskor. Den text som producerats till utställningen kompletteras med foto av Fanny Stenvall Andersson med kort biografi och säljs som kompendium för en lämplig summa. Britt-Inger ordnar blommor utanför entrén

Vi hjälps åt under dagen i receptionen att ta emot inträde och att vara guider. Stig ordnar annons i Lokalbladet samt affischer.

§ 8/ Frågan om kulturstipendiet tas vid nästa styrelsemöte eftersom vi inte var eniga i valet av kandidater.

§ 9/ Nästa styrelsemöte hålls på Bygdemuseet tisdag 3 juli kl. 18.00.

§ 10/ Sven-Ola oljar handikapprampen i god tid innan öppnandet av Bygdemuseet

§ 11/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback Marie Persson Johnny Söderlund

Sekreterare Ordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post48