Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll mars

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sat, April 04, 2015 16:04:31

Protokoll vid styrelsemöte söndag 8 mars 2015 kl 17.00 hos Gunn och Max Einarsson.

Närvarande: Gunn Einarsson, Britt-Inger Pettersson, Jonny Söderlund, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Marie Persson, Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius.

§ 1/ Mötet öppnades

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

§ 4/ Ingen aktuell ekonomisk rapport har inhämtats hos vår nya kassör. Inför nästa möte tar sekreteraren kontakt med kassören.

§ 5/ Olle Lind, Norra Skogsägarna, har informerat att han kallar samman repr från Skogsstyrelsen och TSA under mars månad för att samtala om sommarens utställning och ev aktiviteter på temat -Sveriges gröna tröja.

§ 6/. Då Marie inte har möjlighet att delta vid kvällens styrelsemöte på grund av sitt arbete utgår frågan ang Storumans fotoarkiv.

§ 7/ Som tidigare meddelats så upphör möjligheten till uppdateringar på vår hemsida den 1 mars 2015. Fortfarande kan man läsa vad som finns på hemsidan liksom att använda gästboken. From mars månad sker uppdateringar med aktiviteter och protokoll på www.blogg.hembygdgratian.se .

Vi diskuterade hur vi ska nå ut med denna ändring. Tyvärr missades att informera i senaste Gratianbladet. Att skicka till medlemmarnas mail upplevs som en alltför arbetskrävande insats. Beslutet blev att informera i nästa Gratianblad till våren. Om vi till äventyrs kommer på någon annan möjlighet att informera får vi återkoma till frågan.

Marit föreslår en ny kategori ”Gamla bilder”. Styrelsen tar till sig det rådet!

§ 8/ Sven-Ola presenterade ett förslag till hiss på Bygdemuseet. En utanpåliggande hiss på gaveln mot sjön och lämpligtvis med nuvarande fönster som ändras till dörr.

Stig redovisade möjligheter att söka bidrag hos Arvsfonden. Tre krav ska uppfyllas:

a/ Nyskapande på orten exvis att involvera en ny målgrupp, i vårt fall personer med funktionshinder,

b/ Målgruppen ska vara delaktig, här kontaktar vi hk-förbund och pensionärsföreningar,

c/ Överlevnad. Projektet ska överleva minst 10 år. Det kravet anser vi att kunna uppfylla.

En sak måste undersökas närmare! Stöd går inte ut till enbart tillgänglighetsanpassning där inge NY verksamhet finns planerad. Stig fick i uppdrag att ta ett samtal med repr. för Arvsfonden för närmare information. Då en ansökan kan ta upp till 4-6 månader får vi sikta in oss på sommaren 2016.

Vidare måste undersökas om det är OK att sätta upp en hiss. Är husen K-märkta liksom frågan om byggnadslov. De frågorna får också sekreteraren söka svar på. Sven –Ola forskar vidare om vad hissen kostar och då räknar vi på den större med en kapacitet på 410 kg och ett mått på 900 x 1280 mm.

§ 9/ Marie Persson, Catrine Lyngdell och Paul Hillörn har tagit fram ett drygt 60-sidigt häfte om Anners Annersa i Sördal i Ryfjällsmassivet. Närmare information om innehållet har lämnats i senaste Gratianbladet. Styrelsen beslöt att trycka upp ett lämpligt antal inför sommaren och sälja för 100 kr per exemplar. Stig kollar med Tryckeriet om kostnader och återkommer till styrelsen för slutligt beslut.

§ 10/ Från Svenska Turistkanalen AB har kommit en förfrågan om vår förening är intresserad av ett besök, då de kommer på sin sommarresa med kamera och ambitionen att göra små reportage utmed vägen.

Styrelsen tackar Ja och uppdrog åt sekreterare att berätta om vår förening och meddela Turistkanalen.

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 19 april, kl. 18.00 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

§ 12/ Avslutades mötet.

Vid protokollet, tillika mötesordförande

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post5