Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll jan.2017

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, January 23, 2017 15:45:12

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 22 januari, 2017 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

Närvarande: Sven-Ola, Bo Anders, Britt-Inger, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Anna, Nils-Uno, och Siv.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ På bank har vi i dag 18560 kr. Bokslut för 2016 kommer senare. En faktura från vår kassör på 3354 kr godkändes för betalning.

§ 5/ Gratianbladets januarinummer är klart. Stig har beställt tryckta inbetalningskort från Handelsbanken. När dessa är klara kontaktas Sven-Ola och Johnny av Stig ock så hjälps vi åt med adressering och distribution.

§ 6/ Marie har skriftligt informerat om arbetet med Storumans fotoarkiv. Ansökan har inlämnats till Leader Lappland om medel till fortsatt arbete. Carina Johansson jobbar två dagar i veckan med scanning och inläggning på hemsidan som är anknuten till Sofi 8. www.storumansfotoarkiv.se

Bland annat finns foton från Sthlm om en ”studieresa i Norrland 1935.”Sök på stou_MBO!

Vid sökning på Umnäs finns 55 träffar, Slussfors 87 och Forsmark 25 träffar. På stou_shf finns foton på Ruth Hestner som liten flicka. Totalt finns där 253 träffar.

§ 7/ Inför kommande sommars utställning diskuterade vi följande: Britt-Inger har fått en ansenlig samling av tidskriften Västerbotten och andra skrifter om vårt län, som en av hennes kusiner, Torild Åström, har efterlämnat. (Torild var dotter till Otto Nilsson, Hällnäs) Britt-Inger ser efter vilka nummer som saknas i serien och Stig söker efter dessa på vårt museum. Även på Länsmuseet finns gamla nummer. Tanken är att lägga ut dessa tidskrifter som sommarens utställning på Bygdemuseet Gratian. Vi fortsätter planeringen vid nästa styrelsemöte.

§ 8/ Vi diskuterade vår förenings hemsida och konstaterade att intresset för den är mycket svagt. Kan vi skapa en grupp på facebook som förhoppningsvis kan väcka intresse!? Vi funderar vidare på frågan.

§ 9/ Stig informerade om ordförandeträff i Umeå lördag 11 februari. Om så är möjligt för Sven-Ola och Stig deltar de.

§ 10/ Västerbottens hembygdsförbund ska ge ut en minnesskrift om -Skolan 175 år till hösten 2017. En arbetsgrupp har tillsatts med Stig Anderback som ordförande. Vid skolans 150-årsminne gav Västerbottens hembygdsförbund ut en bok med Västerbotten som fokus. Nu är planerna detsamma för 175 årsjubileet. Manus klara under våren, helst början av maj. Anders Björkman på Länsmuseet är redaktör. Han kommer även att intervjua några av skribenterna.

Hittills har vi skissat på följande innehåll:

Stig Anderback, Storuman, gör en en historik om skolans utveckling från 1946-års skolkommission och till nu. Vidare om Influenser från öst. Deltog i en studieresa till Sovjet 1976, samt om hans erfarenheter som lärare och skolledare.

Inez Abrahamzon, Villhelmina, om Rektorsrollen i dag.

Jan Sandgren om likvärdighet, Conny Saxin om lärarutbildning i länet, Gerd Lindmark och Anita Eklund om särskolan. Alla frånUmeå

Gunnel Bohman, Lövånger, om diagnoser,"Vad är det för fel på Per?"

Sigrid Stångberg om Sameskolan och Stig-Ove Gustafsson om idrott och med viss koppling till slalom och Fjällvindens segerrika åkare. Båda från Tärnaby.

Skolan mitt i byn. Catarina Jakobsson, Vännäs skriver om Tväråbäcks byaskola och Magnus Sundkvist om Bodbysunds friskola. Skolans betydelse för en bys utveckling.

Bo Nilsson, Bjurholm om Fortbildning och Sara Ahlman-Ådahl, Umeå, om särbegåvade barn!
Bertil Östergren, Lycksele, om läromedel i skolan

SFI, Svenska för invandrare - Lärare från Skellefteå. Allmänt om undervisningen, utmaningar, dagsläge. Gärna lite personligt.

I Nyhetsbrev till länets hembygdsföreningar har också informerats om deras möjlighet att medverka med notiser om skolan i deras kommuner. Ambitionen är att hela länet ska finnas med!

§ 11/ Nästa styrmöte hålls i Ankarsund, söndag 26 februari 2017, kl. 18.00 hos Bo Anders. Första huset till vänster efter myra neom Johans backen!

§ 12/ Möter avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback Sven-Ola Lönnback

Sekr. Ordför.

Britt Inger Pettersson

Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post32

Protokoll nov. 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, November 14, 2016 20:17:25

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 13 november 2016 hos Inga-Lisa och Stig

Närvarande: Sven-Ola, Britt-Inger, Johnny, Toolie och Stig.

Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Marie och Siv..

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Toolie.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/Föregående protokoll upplästes och kommenterades. Uppföljning sker vid dagens styrelsemöte.

§ 5/ Västerbottens hembygdsförbund inbjuder till ordförandeträff i Lycksele 19 november tillsammans med styrelsen.

Beslöts att Sven-Ola deltar tillsammans med Stig.

§ 6/ Ekonomin. På bank finns i dag 22 166 kr. Obetalda fakturor för lokalhyra, avgifter till riks och länsförbund samt en förskottsbetalning för elmontering, ca 10.000 kr. Styrelsen beslöt att i framtiden gör vi våra affischer själva för att spara några kronor.

§ 7/ Berättarafton i Ankarsund 2 oktober med Carl-Axel Nordenberg som uppskattad berättare samlade 38 deltagare. Lotterier, bokförsäljning och servering gav ett netto på 4150 kr. Ella-Pia och Toolie bjöd på bullar och kakor. Kostnad för lokaler tilllkommer efter faktura. Försöket med berättarafton på hösten fortsätter vi med, eftersom våren erbjuder så många andra aktiviteter i vår bygd.

Styrelsen tackar alla som hjälpte till med annonsering, brödbak, servering och bok- och lottförsäljning!

§ 8/ Då Marie var förhindrad att delta lämnade vi information om Storumans fotoarkiv till nästa styrelsemöte.

§ 9/ Vi återtog frågan från senaste styrmöte om ev. studiecirkel. Stig har kontaktat Vuxenskolan om de hade ngt lämpligt mtrl. Trots idog efterforskning så blev svaret nej.

Dessutom känner vi i styrelsen att vi för närvarande inte har ork med mera föreningsengagemang. ABF har informerat om ett projekt som de söker medel för och som kanske kan ha bäring i de frågeställningar vi har om framtiden i vår bygd och i vår kommun.

Vi avvaktar vidare information. Efter det tar vi upp planeringen inför sommaren 2017.

§ 10/ Styrelsen diskuterade innehållet i Gratianbladet. Efter kontakt med Christine Foss Eriksson i Sthlm har hon lovat skriva om sitt besök i sommar i sin mormor Hedvigs hemtrakter. Hedvig var dotter till Lotta och Oskar Karlsson i Järvsjö. Vidare har Marit Bergfors skrivit om skolan i Slussfors, som firat 20-årsjubileum och Bo Anders har lovat skriva en artikel från Ankarsund. Pia Sjögren har lovat redigera bladet om vi kommer i tid med manus i god tid innan jul.

§ 11/ Driftbolaget Bredforr som drivit verksamhet i hotell Nordens Alaskas lokaler har gått i konkurs. Detta kommer inte att påverka bolaget Jon Forr AS som vi hyr Bygdemuseet Gratians lokaler av. Oavsett vad som händer behöver vi inte bekymra oss. Detta försäkrar Jon Forr, som Stig varit i personlig kontakt med.

§ 12/ Sven-Ola har deltagit träffen med Alla tiders Storuman 9 november. Huvudfrågan som diskuterades var föreningarnas problem att få medlemmar att ställa upp som ordförande och/eller kassör. Olika lösningar diskuterades som att bilda föreningsråd, föreningspool, alliansföreningar, utbildning och gemensam lokal. Viktigt var samverkan, samarbete, strukturering och relationer. Inga beslut fattades men frågan finns kvar på agendan.

§ 13/ Stig informerade om ett gammalt vykort från 1926 i samband med invigning av Missionshuset i Slussfors och att Rosi och Wolfgang Winter i Berlin har skickat 500 kr till vår förening. Stig har förmedlat tack.

§14/ Från Riks har kommit förslag om Vision 2030 för hembygdsrörelsen. Från vår förening ansluter vi oss till följande vision:

”Hembygdsrörelsen ska vara en självklar del av det levande samhället med öppenhet, samverkan och utrymme för olika former för kulturyttringar. Den ska ha en tydlig demokratisk grund med en inbjudande attityd. En organisation som skapar gemenskap i tid och rum mellan alla som bor i bygden och mellan generationer.”

§ 15/ Styrelsen beslöt att lämna 5ex av boken Anners Annersa till försäljning hos Trolltrumman i Tärnaby. Stig förhandlar om nettopris och tar med böckerna vid tillfälle.

§ 16/ Nästa styrelsemöte hålls hos Britt-Inger och Felix tredje söndagen i januari 2017. Kallelse utgår!

§ 17/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Sven-Ola Lönback Toolie Anderback

Ordförande Justerare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post31

Bankgiro istället för plusgiro

Om ossPosted by Marit Bergfors Thu, October 27, 2016 11:41:50

En medlem har skrivit och påpekat att vi inte har ändrat vårt postgironr

till bankgironr!

Bg 869-0422 ska det vara!


Tack för uppmärksamheten! smiley

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post30

Berättarafton i Ankarsund

AktuelltPosted by Marit Bergfors Tue, October 18, 2016 18:31:10

Söndag 2 oktober anordnade hembygdsföreningen Gratian en berättarafton i Ankarsunds Folkets Hus. Ett fyrtiotal besökare mötte upp.

Förre radioprofilen Carl-Axel Nordenberg redogjorde för hur det kom sig att han så småningom i sina radioinslag fokuserade på berättarkonsten, vad som gör berättelserna särskilt fängslande och gav prov på olika berättartekniker. Han betonade att vi alla har unika berättelser eftersom varje upplevelse är unik för varje enskild individ.

Vi fick bland annat lyssna på en berättelse av Lloyd Melin, född och uppvuxen i Canada, med ursprung i Norrbäck på Stöttingfjället, som lärt sig den norrländska dialekten av sina föräldrar.

Vi fick även lyssna till Edla Nilssons skildring av ett björnmöte. Edla var från Ankarsund och medlem i den begåvade berättarsläkten Brandum.

Efter en paus med goda hemgjorda bakverk av hembygdsföreningens medlemmar fick vi oss till livs några berättarinslag från deltagare i publiken som känt inspirationen flöda under Carl-Axels föredrag.

Som avslutning fick vi lyssna till en av Carl-Axels omtalade intervjuer med den lilla flickan Angelika från ensamgården i Vardofjäll.

Även om Carl-Axel Nordenbergs fokus är att berätta om berättarna är han själv en fängslande berättare som kan skjuta in de livgivande och målande detaljerna i sina berättelser.
  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post29

Berättarafton

AktuelltPosted by Marit Bergfors Sun, September 18, 2016 12:12:01

Hembygdsföreningen Gratian inbjuder till berättarafton, söndag 2 oktober, kl. 15.00 i Ankarsunds Folkets Hus.

Carl Axel Nordenberg berättar om intressanta människor och upplevelser i vår bygd.

Det blir servering och lotteri med bokvinster.

Det kommer även att finnas ett bokbord för försäljning av föreningens olika bokalster.
Vi hoppas på bra uppslutning! Välkommen!  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post28

Protokoll sept. 2016

ProtokollPosted by Marit Bergfors Sat, September 17, 2016 15:27:53

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 11 sept. 2016 i Bygdemuseet.

Närvarande: Sven-Ola Lönnback, Marie Persson, Britt-Inger Pettersson, Toolie Anderback Jonny Söderlund, Bo Anders Johansson och Stig Anderback.

Anmält förhinder:Siv Grubbström.

§ 1/ Mötet öppnades av vår nya ordf, Sven-Ola. Han hälsade välkommen och Bo Anders fick ett särskilt välkommen som ny i styrelsen.

§ 2/ Till justerare utsågs Toolie.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Uppföljning och utvärdering av sommarens arrangemang:

Antal inskrivna i besöksboken är 146 varav 32 under 15 år. En markant minskning jämfört med föregående år. Annonseringen skedde i ”Visit Storuman” istället för Storumanbladet och det kanske var ett misstag!? Vidare var det klagomål på att hotellet inte hade öppet under besöksdagarna. I vanlig ordning hade Umnäsara servering och loppis och Gratianryttarna bakade tunnbröd och sålde.

Årsmötet 2016 hade vi kl.10, öppningsdagen. Patrik Persson, Gratianättling och komunfullmäktiges ordf skötte klubban. Han invigde även handikapprampen och trapphissen.

Utställningen med gamla foton och textilier från bygden var uppskattade men vi önskar att fler skulle ta sig tid och besöka museet.

Låset från Halvar Lidfalks dynamitbod fortsätter att intressera. Endast en handfull besökare har lyckats låsa upp det!

Styrelsen riktar ett tack till alla som medverkat under sommaren med utställningarna, ett särskilt tack till Marie Persson och Catrine Lyngdell som ansvarat för fotoutställningen och Ella Pia Lönnback för textilierna. Alla ni som guidat under Bygdemuseets öppethållande ska också ha en eloge!

Vidare har vi anledning att rikta ett tack till Torsten Kohnert samt till Bröderna Lundh som byggt handikappramp resp. levererat trapphissen. De har fått vänta på betalning för sina tjänster utan att kräva någon ränta!

§ 5/ Det ekonomiska läget för föreningen är inte så bra just nu. Intäkterna för medlemsavgifterna, inträden och försäljning av litteratur har minskat medan våra omkostnader är i stort sett som tidigare. Verksamheten har gett ett minusresultat hittills under året med 9021 kr. Det betyder att våra tillgångar i dag är 11123 kr. Årets hyra är inte betald samt inbetalningar till Riksförbundet. Vi hoppas på många deltagare på Berättarafton i Ankarsund. Vi hjälps åt att göra reklam!!

§ 6/ Lars Lönnback har kommit med ett förslag om att bilda en studiecirkel med slutresultat att uppföra ett bygdespel om Gratianbygden i dag. Idén har han fått från Tärnabornas bejublade föreställning ”Gränsfolk”denna sommar. Den hade föregåtts av en studiecirkel under året innan.

Lars har följande skiss: Akt 1: Nybyggartiden, en tillbakablick. Akt 2. Utvandringen till Amerika, första och andra världskrigen. Skolan och lärarna. Akt 3: Dagens läge. Arbetssituationen i Gratianbygden. Ungdomarnas kultur,turism och invandrare.

Efter ingående diskussion var vi överens om den stora utmaning som finns för ett nytt bygdespel: ingen självklar ledare, mindre med folk i vårt område, (från ca 1300 år 1960 till ca 500 i dag) många äldre, de ungdomar som finns åker bort för utbildning och många återvänder inte, eftersom det inte finns arbete på orten.

Bo Anders föreslog att satsa på en studiecirkel med syfte att spegla dagens situation, (akt 3 ) och lyfta frågor om vår bygds möjligheter. Skulle det resultera i en föreställning så OK, men det skulle inte vara ngt krav. Marie menade att samtalen också skulle resultera i kommande sommars utställningar. Detta blev också dagens preliminära beslut.

Vi funderar vidare till nästa styrelsemöte, Stig kontaktar studieförbund, kanske de har något passande mtrl!?Efter det tar vi definitivt beslut om hur vi går vidare.

§ 7/ Vi hjälps åt som vi brukar göra, att komma med förslag till kommande sommars aktiviteter. Om studiecirkel blir verklighet enligt föregående paragraf kan vi få bra uppslag till utställningar!

§ 8/ Redan i vår beslutade vi om berättarafton, söndag 2 oktober, kl. 15.00 i Ankarsunds Folkets Hus.

Carl Axel Nordenberg har lovat ställa upp och berätta om intressanta människor och upplevelser i vår bygd.

Ella-Pia bakar bullar, Toolie och Britt-Inger kakor och köper in kaffe, the och socker. Bo Anders svarar för kaffekokning, dukning och servering med hjälp av vi andra i styrelsen.

Stig beställer annons i Bladet samt ett antal affischer som sprids i byarna samt i Storuman, Tärnaby och Dikanäs. Lotteri med bokvinster ordnas av Stig. Ella-Pia och Sven-Ola ordnar ett bokbord för försäljning. Vi hoppas på bra uppslutning!

§ 9/ Sven-Ola hade fraktat tavlan från det gamla missionshuset i Slussfors till museet. Om vi beskär den kommer den att rymmas på väggen i trappuppgången, 250 x 150 cm. Vi bar upp den till tredje vind och planerar att montera den till våren! Då tavlan är målad av Sten Flemming, en erkänd konstnär, bör vi ta kontakt med ngn på Länsmuseet för rådgivning.

§ 10/ Sven-Ola har kontaktat Audovideo i Storuman samt Länsmuseet i Umeå ang möjligheten att modernisera vår lyssnarhörna. Det behövs en mera lätthanterad utrustning. Kanske vi kan få hjälp från Länsmuseet att spela över kasettbanden till cd.?! Sven-Ola fortsätter med de kontakterna.

§ 11/ Nästa styrelsemöte sker i oktober efter kallelse.

§ 12/ Avslutades mötet.

Marie och Catrine har tidigare plockat ner foton och under kvällen har Ella-Pia tagit ner textilierna så vad som återstod inför vintern var avstängning av vatten samt frostmedel i toalett och vattenlås. Detta ordnade Jonny och Sven-Ola innan vi lämnade lokalerna.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post27

Invigning med klockklang!

AktuelltPosted by Marit Bergfors Tue, July 19, 2016 18:22:47

För Bygdemuseet Gratian i Umnäs var det en stor händelse när kommunfullmäktiges ordf. Patrik Persson invigde handikappramp och trapphiss.
Han gjorde det med att symboliskt klinga i den gamla skolklockan.

I sitt tal tog han upp sambandet mellan dåtid, nutid och framtid och framhöll muséets betydelse för en bygds utveckling.

Nu ges även personer med rörelsehinder möjlighet att ta del av Gratianbygdens rika
och mångsidiga kulturarv.

(Först att testa trapphissen!)

I sommar visas gamla foton och textilier tillsammans med nybyggarnas historia
i form av redskap och dokumentation såväl skriftligt som med ljudinspelningar.

Årets kulturstipendiater var Marie Persson, Katrine Lyngdell och Paul Hillörn.
De belönades för sitt arbete med boken om Anners Annersa.
En nybyggare som med sin familj bosatte sig vid Ryfjället
och livnärde sig där under många svåra umbäranden.

Bildtext: Katrine Lyngdell, kulturstipendiat,Sven-Ola Lönnback, ordförande,
Stig Anderback/sekr. och Paul Hillörn, kulturstipendiat. (Marie Persson var bortrest.)

Vid hembygdsföreningens årsmöte valdes Sven-Ola Lönnback, Slussfors,
till ny ordförande efter Marie Persson som undanbett sig omval.

Nyval till styrelsen av Bo Anders Johansson, Ankarsund.
I övrigt omvaldes styrelsen.

Intresseföreningen Umnäsara serverade kaffe och våfflor samt loppis.
Gratianryttarna bakade och sålde tunnbröd och erbjöd ridning för barn med hästen Gandur.

Med vackert väder och många nöjda besökare och god gemenskap var det
-summa summarum - en härlig och minnesvärd sommardag!

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post26

Årsmötesprotokoll

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, July 11, 2016 21:42:15

Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 10 juli 2016.

Plats: Gratianmuséets skolsal

§1 Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Till ordförande för årsmötet valdes Patrik Persson, till sekreterare Stig Anderback och till justerare Britt-Inger Pettersson och Jonny Söderlund.

§3 Årsmötets kallelse godkändes.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Stig Anderback föredrog årsberättelsen, som kommenterades av årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 Föredrogs bokslut för år 2015: Vid årets början var tillgångarna 21 625,34 och vid årets slut 19 494,29, en minskning med 2 131,05 kr.

Intäkter: 44 943,00 kr, (medlemsavgifter, inträden, bokförsäljning, fika och lotterier)

Kostnader: 45.848,05 kr (lokalhyra, annonsering, Gratianblad, postbefodran, redovisningstjänster,bankkostnader, tidskrifter, guider, skattefria bilersättningar vid berättarafton och besök från Riksförbundet samt föreningsavgifter.)

Det egna kapitalet har minskat från 19 412,34 till 18 506,79 kr, dvs med 905,05 kr under år 2015.

§7 Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att föreslå kandidater.

I tur att avgå som ord ledamöter är Marie Persson, Gunn Einarsson, Sven-Ola Lönnback och Stig Anderback. Gunn har avböjt återval och Bo Anders Johansson, Ankarsund nyvaldes. I övrigt omval. Till ordförande efter Marie som avböjt återval utsågs Sven-Ola Lönnback. Marie omvaldes som ord. ledamot. Ordinarie ledamöter som kvarstår är Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Som ersättare i tur att avgå är Siv Grubbström, Per Göran Johansson och Haidie Lirell-Holmfridsson. Haidie avled under våren och Per Göran har avböjt återval. Siv omvaldes.

Kvarstår som ersättare är Toolie Anderback, Johanna Näslund, Barbro Karlsson och Nils Uno Ahlenius. Det betyder att vi har två vakanser.

Årsmötet riktar ett tack till Marie för hennes tid som ordförande och till Gunn och Per Göran för deras tid i styrelsen.

§ 9/ Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/ Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade att vi har gett ut två nummer av Gratianbladet, ett i januari med inbetalningskort och ett i juni med information om sommarens aktiviteter. Som tidigare har vi haft professionell hjälp med redigeringen av Pia Sjögren med undantag av

juninumret då Pia var upptagen. I stället svarade Storumans Tryckeri för såväl redigering som tryckning.

Inför nästa utgivning lämnades förslag till innehåll, bland annat om Hedvig Foss, född Karlsson via hennes barnbarn Kristin samt Bertil Gilleroth via hans dotter René. Vidare finns anteckningar från Lars Lönnback om gamla Missionshuset i Slussfors.

§ 12/ Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna blir oförändrad: Familj 150 kr, singel 100 kr.

§ 13/ Stig informerade om att bidragen från Boverket och Bygdemedel till ramp och trapphiss inte hinner utbetalas förrän fakturorna har förfallit till betalning. Efter samtal med Hiss och Liftteknik och Torsten Kohnert har löfte getts att inte tillämpa någon dröjsmålsränta. Fakturan till Bengts El har förskotterats av Stig.

Årsmötet uttalar ett varmt tack!

§ 14/ Ordförande avslutade och tackade för ett konstruktivt årsmöte.

Stig Anderback Patrik Persson Mötessekreterare Mötesordförande

Britt-Inger Pettersson Johnny Söderlund Justerare Justerare

  • Comments(0)//blogg.hembygdgratian.se/#post25
« PreviousNext »