Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Årsmötesprotokoll

ProtokollPosted by Marit Bergfors Thu, July 12, 2018 15:55:56

Protokoll vid årsmöte söndag 8 juli 2018.

Plats: Bygdemuseets skolsal.

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnades av ordföranden Sven-Ola Lönnback

§ 2/ Till mötesordförande valdes Stig Anderback, till sekreterare Britt-Inger Pettersson

och till justerare Sven-Ola Lönnback och Johnny Söderlund

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Årsmöteskallelsen godkändes.

§ 5/ Revisorerna har granskat verksamhet och räkenskaper för 2017 och föreslår att Årsmötet fastställer årsredovisning och balansräkning. Det blev också årsmötets beslut.

Inkomster: Medlemsavgifter 15450 kr, Inträden 2200 kr, Böcker 3060 kr, Fika och lotter 3253 kr Totalt: 23 963 kr.

Utgifter: Annonser 3751 kr, Reklam och PR 1437,50 kr, Postbefordran 2025 kr, Försäkringar 1200 kr, Redovisningstjänster 5169 kr, Bankkostnader 1456 kr, Tidskrifter 200 kr, Föreningsavgifter 4250 kr, Mtrl 2850,50, Lön till guide 1000 kr.Totalt: 23339 kr

Resultat 624 kr plus för år 2017.

MEN eftersom lokalhyran för Bygdemuseet inte blev bokförd förrän januari 2018 har vi gått back med 4396 kr under år 2017.

§ 6/ Revisionsberättelsen föredrogs. I enlighet med revisorernas tillstyrkan och förslag beslutade årsmötet att bevilja kassör och styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 7/ Förrättades val till styrelse för hembygdsföreningen. I tur att avgå är följande ordinarie ledamöter: Sven-Ola Lönnback, Stig Anderback, Bo Anders Johansson och Marie Persson. Följande ordinarie ledamöter kvarstår ytterligare ett år: Johnny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Ahlenius.

Årsmötet beslöt att välja om de avgående ledamöterna för två år.

Ersättare i tur att avgå är: Natascha Beran och Barbro Karlsson. Följande ersättare kvarstår ytterligare ett år: Toolie Anderback, Johanna Näslund och Nils-Uno Ahlenius. Vi har två vakanta platser som erättare.

Årsmötet beslöt att omvälja de avgående ersättarna för två år.

Årsmötet beslöt även att ersättarna inte ska vara personliga. De kallas till varje möte och sätts in som röstberättigad vid de tillfällen när ordinarie ledamot är förhindrad att delta.

§ 8/ Då Sven-Ola Lönnback avböjt återval valdes Britt-Inger Pettersson till ordförande i två år. Hon hälsas hjärtligt välkommen som ny ordförande.

Årsmötet riktar ett tack till Sven-Ola för hans tid som ordförande och gläds att han kvarstår i styrelsen.

§ 9/ Revisorerna Ulrik Dahlgren och Svante Anderback med Malin Rådbring som ersättare omvaldes för ett år.

§ 10/ Då ingen är intresserad av att ingå i en valberedning beslöt årsmötet att uppdraget går till styrelsen.

§ 11/ Som tidigare år uppmanas medlemmarna att komma med uppslag eller idéer om innehållet i Gratianbladet.

§ 12 Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna till föreningen ska vara oförändrade, dvs 150 kr för familj och 100 kr för singel.

§ 13/ Inga frågor fanns denna gång som styrelsen vill att årsmötet ska avgöra.

§ 14/ Avslutades årsmötet.

Vid protokollet

Britt-Inger Pettersson Stig Anderback

Sekreterare Mötesordförande

Sven-Ola Lönnback Johnny Söderlund

Justerare Justerare  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.