Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 18-10-21

ProtokollPosted by Marit Bergfors Mon, October 29, 2018 08:33:26

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 21 oktober 2018 hos Ella-Pia och Sven-Ola

Närvarande: Britt-Inger Pettersson, Sven-Ola Lönnback, Johnny Söderlund och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Marie och Bo- Anders

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Berättarafton i Adventkyrkan i Slussfors den 30 september samlade 35 besökare. Leif Göran Johansson visade filmen om Eva-Maja vid den stora stenen och berättade om minnesvärda personer i bygden. Intresset och deltagarnas uppskattning var stor. Kanske vi ska bjuda in honom även nästa år!?

Servering och lotterier gav ett netto på 1600 kr.

§ 6/ Mötet beslutade att till firma tecknare för Hembygdsföreningen Gratian (Org.nr 895401-2251, Bankgiro 869-0422 )skall vara ordföranden Britt-Inger Pettersson och som tidigare Susanna Torstensson, Sannto Redovisningstjänst att teckna föreningen var för sig.

Mötet beslöt vidare att utse Britt-Inger Pettersson, 530529-8621, att företräda föreningen i följande angelägenheter och i samband därmed underteckna erforderliga handlingar.

-Att öppna och avsluta och disponera konton samt omplacera föreningens medel.

-Att lösa in plus- och bankgiroavier.

-Att göra uttag och insättningar samt betala föreningens räkningar både i bank och via internet samt swisch.

Tidigare företrädare för föreningen Sven-Ola Lönnback återkallas.

§ 7/ I samband med den planerade arkiveringen av Bygdemuseets föremål tar vi upp frågan om bokutlåningen.

§ 8/ Vi spånade lite om nästa sommars utställning.Tidstypiska kläder från vår bygd nämndes. Vi fortsätter att tänka!

§ 9/ Innehållet i nästa nr av Gratianbladet diskuterades. Förutom en kort överblick på sommarens aktiviteter och berättarafton var vi överens om att skriva om den utveckling som skett i vår bygd vad gäller boende, transportvägar, livsstil och annat som hör till vår tillvaro. Stig tar fram ett utkast till nästa styrelsemöte.

§ 10/ Riksantikvarieämbetet inbjuder hembygdsföreningar att söka medel för kulturarvets bevarande. I början av 2019 kommer närmare information. Vi beslöt att söka pengar för att förteckna och arkivera våra föremål på Bygdemuseet. Britt-Inger och Stig får uppdraget.

§ 11/ Britt-Inger kontaktar tidskriften Bygd och natur om vilka prenumerationer som finns och säger upp dem som inte är aktuella. Vid nästa möte beslutar vi om nya prenumerationer.

§ 12/ Sven-Ola informerade om att de nya hyllorna för pärmar nu finns på museet.

§ 13/ Britt-Inger och Ella-Pia informerade från föreningsträff som anordnats av kommunen.

Olika sätt görs för att locka tillbaka utflyttade från kommunen. Information om bidrag från olika håll: Bygdemedel, Leader Lappland, Sandsele vindkraftspark och Arbetsstugorna.

§ 14/ Vi är bekymrade över det låga deltagandet i styrelsemötena!!!

Nästa styrelsemöte söndag 18 november 2018 hos Britt-Inger och Felix.

§ 15/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Ordförande Justerare

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.