Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 18-11-18

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, November 20, 2018 11:34:32

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 18 nov. 2018 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

Närvarande: Britt-Inger, Jonny, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder:Natascha och Bo-Anders

§ 1/ Mötet öppnades av ordf.

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Information från kassören: Bank 20.427 kr. Inga kontanter. Hyra 5000 kr ej betald.

§ 6/ Prenumeration av tidskriften Bygd och Natur har gjorts av Britt-Inger.

§ 7/ Upphängningsanordning för Majolikan, lampan, har tillverkats av Sven-Ola. Han och gåvogivaren, Åke Nilsson, tar bort elinstallationen och ändrar den till belysning med stearinljus och hänger upp den. Lampan kommer aldrig att tändas utan endast vara ett intressant och vackert föremål.

Hyllorna för pärmar sätts upp i köket och bokhyllorna i stora salen.

§ 8/ Lars Lönnback har föreslagit att föreningen ordnar en kulturfestival sommaren 2019. Västerbottens hembygdsförbund firar sitt 100-årsjubileum samma år. Styrelsen uppdrar åt Lars att komma med uppgift om kostnader för lämpliga författare. Under förutsättning att vi kan få bidrag och/eller sponsorer som täcker kostnaderna är vi intresserade av en kulturdag/festival.

§ 9/ Nästa sommars aktiviteter på Bygdemuseet är en stående punkt på,dagordningen.

Stig har talat med Lars Nyquist, duktig amatörfotograf, och han är intresserad av att göra en fotoutställning och försäljning till sommaren.

Sven-Ola föreslår att kontakt tas med Sam Eriksson om han är intresserad av en utställning på Bygdemuseet. Stig kontaktar Sam via mail.

Britt-Inger kontaktar Mårten Dahlfors och Mariella Malmbo ang. deras intresse för utställning

nästa sommar eller längre fram.

§ 10/ Marie och Britt-Inger tar fram foton till Gratianbladets januarinummer 2019.

§ 11/ Britt-Inger överlägger med Susanne om lämpliga tidpunkter för information om föreningens ekonomi.

§ 12/ Nästa styrelsemöte söndag 2019-01-13, kl. 18.00 hos Ella-Pia och Sven-Ola.

§ 13/ Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Sekreterare Ordförande Justerare

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.