Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen Gratian

Om bloggen

Här informerar vi om de aktiviteter som hembygdsföreningen Gratian är engagerade i. Tidigare verksamheter finns redovisade på vår hemsida www.hembygdgratian.se som fr.o.m. mars 2015 kommer att fungera som ett arkiv.

Protokoll 2019-01-20

ProtokollPosted by Marit Bergfors Tue, January 29, 2019 11:56:54

Protokoll vid styrelsemöte 2019-01-20 hos Ella-Pia och Sven-Ola.

Närvarande: Britt-Inger, Sven-Ola och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Natascha, Bo-Anders och Johnny.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare valdes Sven-Ola.

§3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Britt-Inger redovisade föreningens ekonomi för år 2018. Enligt Balansrapporten är tillgångarna vid årets slut 18 826,82 kr.

Inkomsterna har varit 35 497 kr. Kostnaderna har uppgått till 36 066,97. Resultatet för året är enligt den ekonomiska rapporten alltså ett minus med 1 569,97.

Eftersom årshyran på 5000 kr för Bygdemuseet för år 2017 inbetalades först 2018 är resultatet för senaste verksamhetsår ett plus på 3 431,03 kr. Även ekonomiskt har vi haft ett bra 2018!

Från och med 2019 tar vi själva över medlemsmatrikeln. Britt-Inger och Susann tar fram en plan för information till styrelsen om föreningens ekonomi.

Britt-Inger och Stig har uppdraget att söka pengar till den planerade kulturdagen samt till bärbar dator och dokumentation av föreningens föremål, dokument och foton. Tänkbara bidragsgivare är Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Västerbottens hembygdsförbund och Storumans kommun.

§ 6/ Vi fortsätter vår planering av sommarens aktiviteter. Utställning av foton och konst från bygdens fotografer och amatörkonstnärer samt samverkan med Umnäsara under invigningsdagen med servering, brödbakning, loppis och barnridning.

§ 7/ Britt-Inger och Marie jobbar vidare med den nya hemsidan.

§ 8/ Sven-Ola och Åke har förberett upphängningen av majolikan i Bygdemuseet. När vårvärmen kommer slutförs arbetet.

§ 9/ Stig informerade om Västerbottens Hembygdsförbunds 100 års jubileum 2019. En minnesskrift tas fram och presenteras vid årsmötet i Lövånger den 4 maj. I jubileumsskriften får vår förenings historia plats. Stig skriver.

§ 10/ Gratianbladet för januari 2019 gjordes i ordning med adressering och frankering av Ella-Pia som primus motor.

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 24 februari kl. 18 hos Britt-Inger och Felix.

§ 12, Mötet avslutades.

Vid protokollet

Stig Anderback

Sekreterare

Britt-Inger Pettersson Sven-Ola Lönnback

Ordförande Justerare

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.